Wersja Archiwalna

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Siedziba
Adres: ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681201
Telefon: (0 17) 86 36 287, 86 35 433
Fax: (0 17) 86 35 433
E-Mail: dpsrz@pro.onet.pl
Godziny pracy: 730 – 1530
Dyrektor
Imię i nazwisko: Wiesław Wołoszyn
Siedziba: 35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon: (017) 86 36 287, 86 35 433
E-Mail: dpsrz@pro.onet.pl
Kompetencje: 

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 10 stycznia 2005 r.

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.

 
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc

Godziny pracy: 730 – 1530
Struktura organizacyjna i regulamin

Struktura organizacyjnaico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Regulamin organizacyjnyico_pdf.gif (175 btyes)pobierz

Statut
 
Satutico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
Uchwała  Nr XII/174/2007
Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia  24 kwietnia 2007 r.
ico_pdf.gif (175 btyes)pobierz
 
 
Budżet i bilans

Budżet 2003r.

ico_pdf.gifpobierz

Budżet 2004 r.

ico_pdf.gifpobierz

Budżet 2005 r.

ico_pdf.gifpobierz

Budżet 2006 r.

ico_pdf.gifpobierz
Budżet 2007 r.ico_pdf.gifpobierz
Budżet 2008 r.ico_pdf.gifpobierz

Bilans 2003 r.

ico_pdf.gifpobierz 

Bilans 2004 r.

ico_pdf.gifpobierz

Bilans 2005 r.

ico_pdf.gifpobierz
Bilans 2006 r.ico_pdf.gifpobierz
Wysokość opłat
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2007 wynośi - 1.922,70
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U nr 64 poz. 593 z 2004r.): ,,...art. 60. 1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:
1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym-ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3) w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Art.61.1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - przy czym osoby i gmina określone w punktach 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowegona osobę w rodzinie;    
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.3. W przypadku niewywiązywania się osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 , z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionychna ten cel wydatków.
4. Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno - rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej, stanowiący  podstawę naliczania opłaty, zmniejsza się o 50%kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokościkieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach. ...”
 
Tryb działania
DPS działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.), statut uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 1999 r. i 31 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujące kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:
- postępowania w przypadku przyjęcia na mieszkańca domu
- postępowania w przypadku śmierci mieszkańca domu
- postępowania w przypadku zaginięcia mieszkańca
- dotycząca nieobecności mieszkańca
- dotycząca zasad wybierania przez mieszkańców pracownika pierwszego kontaktu
- dotycząca żywienia mieszkańców
- postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia
- postępowania w przypadku rezygnacji z miejsca w DPS
- dotycząca rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami
- zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
- postępowania personelu DPS na okoliczność wypadku mieszkańca
- postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym
- dotyczące odwiedzin mieszkańców przez rodziną i znajomych
- dotycząca palenia tytoniu i spożywania alkoholu
- dotyczące samorządu mieszkańców
- podawania leków
- obiegu informacji i komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami DPS
- dotycząca skarg mieszkańców
- dotycząca utrzymania czystości
- dotycząca udzielania pomocy psychologicznej mieszkańcom
- dotycząca higieny osobistej mieszkańców
- dotycząca pracowników pierwszego kontaktu
- wchodzenia do pokojów mieszkalnych i zabezpieczenia ich podczas nieobecności mieszkańców
- dotycząca prowadzenia szkoleń w DPS
- postępowania na wypadek włamania
- dotycząca BHP i Ppoż.
- praktyk uczniowskich i studenckich
- zatrudniania pracowników
- zabezpieczenia terenu Domu w godzinach nocnych
- postępowania w wypadku awarii instalacji gazowej i elektrycznej                 
- postępowania na wypadek pożaru w DPS
Majątek

Stan na dzień 31.12.2004 r. – wartość netto

Środki trwałe - 976 666,40 zł

w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej - 940 072,10 zł

- urządzenia techniczne i maszyny - 36 258,40 zł

- inne środki trwałe - 335,90 zł

Poza tym Dom posiada 3 samochody (umorzone w 100 %)

Stan na dzień 31.12. 2005 - wartość netto

Środki trwałe -   2.542.910,59 zł

w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej - 2.521.008,99 zł

- urządzenia techniczne i maszyny - 21.901,60 zł

- inne środki trwałe - 0 zł

Poza tym Dom posiada 2 samochody (umorzone w 100 %)

Stan na dzień 31.12.2006 r. – wartość netto

Środki trwałe - 2.890.053,95 zł

w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej - 2.842.735,66 zł

- urządzenia techniczne i maszyny - 47.318,29 zł

- inne środki trwałe - 0 zł

Poza tym Dom posiada 3 samochody (umorzone w 100 %)

Zadania
Świadczenie usług socjalno bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Rejestry, ewidencje, archiwa

Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr: mieszkańców, pracowników, ich teczki osobowe oraz składnicę akt.

Opublikował(a): 02.10.2008 14:01, Dyr.
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Wiesław Wołoszyn
Drukuj Poleć znajomym