Wersja Archiwalna

Informacja publiczna

INFORMACJA PUBLICZNA


Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacju publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 ZRÓDŁA PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

  1. Art. 61 - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm. );

  2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);

  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U.z 2007 r,  Nr 10, poz. 68);

  4. Rozdział VI - Statutu Miasta Rzeszowa uchwalony Uchwałą Nr XX/329/2007 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 listopada 2007 r.( z późn. zm.);

  5. Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek. 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek. 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.WYŁĄCZENIE JAWNOŚCI INFOMRACJI PUBLICZNEJ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w „przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności”.


W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Dotyczy to:

1)    protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych;

2)    oświadczeń majątkowych  pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz Radnych Rady Miasta Rzeszowa.

 

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Osoba dokonujący wyłączenia: Artur KondratPONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Rzeszowa, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki wykorzystujący informację publiczną  jest obowiązany do:

  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: "Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa",
  2. wskazania daty pozyskania informacji publicznej,
  3. poinformowania o  czasie wytworzenia danej informacji publicznej,
  4. zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,
  5. informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek: Urząd Miasta Rzeszowa  określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatnym chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy .


Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Miasto Rzeszów pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

 

Gmina Miasto Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Miasto Rzeszów.

 

Gmina Miasto  Rzeszów  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. 

Gmina Miasto Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej (Dz.U. 2012 poz. 94)

Opublikował(a): 14.05.2015 14:45, Bożena Lib
Wytworzył(a): 26.01.2012 14:57, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym