Wersja Archiwalna

Informacja publiczna

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa oraz udostępniania informacji publicznej na wniosek


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  Miasta Rzeszowa, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki wykorzystujący informację publiczną  jest obowiązany do:

  1. poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: "Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa",
  2. wskazania daty pozyskania informacji publicznej,
  3. poinformowania o  czasie wytworzenia danej informacji publicznej,
  4. zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,
  5. informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek: Urząd Miasta Rzeszowa  określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatnym chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy .


Gmina Miasto  Rzeszów  nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny. 

Gmina Miasto Rzeszów nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

Opublikował(a): 14.05.2015 14:45, Małgorzata Witkowicz
Wytworzył(a): 26.01.2012 14:57, Artur Kondrat
Drukuj Poleć znajomym