Wersja Archiwalna

Szkoła Podstawowa Nr 28 (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 6)

Zespół Szkół Nr 6 w Rzeszowie


Siedziba

Nazwa Zespół Szkół Nr 6 w Rzeszowie
Adres ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów
NIP 813-365-56-03
Regon 180702060
Telefon / FAX
17 748 20 70 / 17 748-20-62
Strona WWW www.zs6.resman.pl
E-mail sekretariat@zs6.resman.pl
Godziny pracy 6:30 - 16:30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Dorota Chmura
Siedziba ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów
Telefon 17 748 20 70
E-mail sekretariat@zs6.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8:00 - 15:00

 

Podstawa prawna

 Zespół Szkół Nr 6 w Rzeszowie jest oświatową jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów, która sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Uchwała Nr VIII/160/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie

 Zespół Szkół Nr 6 w Rzeszowie tworzą następujące jednostki publiczne:

1) Szkoła Podstawowa Nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie - Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie nr 0.IV-0138/122/82 z dnia 29 lipca 1982 roku w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 28
w Rzeszowie.

2) Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie -  Uchwała Nr XI/66/99 Rady Miasta z 23 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie.

 

Statut i struktura organizacyjna

 Organami statutowymi Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie są:

1) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie - kompetencje reguluje Statut

2) Wicedyrektorzy Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie- kompetencje reguluje Statut

3) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie- kompetencje reguluje Statut

4) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie i Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie reguluje Statut

5) Samorząd Uczniowski  Szkoły Podstawowej Nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie i Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie - kompetencje reguluje Statut

Statut  - pobierz niżej

Struktora orgniazacyjna- pobierz niżej

 

Zadania

 Zespół Szkół nr 6 w Rzeszowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 76, poz. 329 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół( Dz. U.2009 Nr 4 poz.17) oraz w przepisach wykonawczych .Szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej Nr 28 im. ppłk. Łukasza Cieplińskiego
w Rzeszowie i Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie określają ich statuty - pobierz poniżej.

Tryb działania

 Tryb działania  regulują przede wszystkim:
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz.U. z 1996r., Nr 67  poz. 329 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960r. Nr 30 z 1960 r., poz. 168, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982r. Nr 3 poz. 19, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
- ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
-
ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1974r. Nr 24 poz. 141 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635, z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi
- ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi
- ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi
- Statut Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie
- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w RzeszowieFinanse, majątek

 Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa BGM.IV.72244/5/24/2011 z dnia 11 października 2011 r. ustanawiająca nieodpłatnie na czas nieoznaczony trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/185 o powierzchni 26039 m2 w obrębie 214, objęta księgą wieczystą nr RZ1Z/00168453/1 wraz ze znajdującym się na tej działce obiektem szkolnym o powierzchni użytkowej 10 349 m2 i kubaturze 46 707 m3 składajacym się z nastepujących segmentów:

a) segment A o pow. użytkowej  1803 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

b) segment B o pow. użytkowej  1601 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

c) segment C o pow. użytkowej  1247 m2, podpiwniczony, 2-kondygnacyjny

d) segment D o pow. użytkowej  2015 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

e) segment E(sala gimnastyczna) o pow. użytkowej  620 m2, 1-kondygnacyjny

f) łącznik Ł-1 o pow. użytkowej  1 021 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

g) łącznik Ł-2 o pow. użytkowej  87 m2, podpiwniczony, 1-kondygnacyjny

h) przewiązka o pow. użytkowej 103 m2, podpiwniczony, 1-kondygnacyjny

i) segment F(basen) o pow. użytkowej  1852 m2, bez piwnic, 1-kondygnacyjny

 

Bilans  - pobierz niżej

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie z dnia 1.09.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, składnicy akt.
2. Szkoła prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

3.Przyjmowanie i załatwianie spraw -zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  2013 poz. 267 z późn. zm.) m.in. DZIAŁ I Przepisy ogólne-Rozdział 7 Załatwianie spraw, DZIAŁ II
Postępowanie-Rozdział 1 Wszczęcie postępowania,Rozdział 3 Udostępnianie akt oraz instrukcją kancelaryjną Zespołu Szkół nr 6 w Rzeszowie

 

L.p.Data kontroliOrgan KontrolującyZakres kontrolizalecenia/wnioski
 1 08.01.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna blok żywienia 
 2 20.02.2014 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ocena stanu sanitarnago szkoły i bloku żywienia 
 3 29.05.2014 Podkarpacki Kurator Oświaty organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
 4 13.05 - 24.06.2014 Biuro Kontroli,
Wydział Organizacyjno - Administracyjny,
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
 1.Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informtyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczneDz. U. 2013 poz.235 z późn. zm.)przez jednostki o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy
2.Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U.2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy
 
zalecenia pokontrolne
516.01.2015Okręgowy Inspektorat Pracywybrane zagadnienia legalnego zatrudnienia i prawnej ochrony pracy pozytywny
630.03.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena programów "Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" pozytywny
725-31.03.2015 Podkarpacki Kurator Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Zarządzenie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

 wysoki
830.04.2015Podkarpacki Kurator OświatyRealizacja przez szkoły działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

 

bez zastrzeżeń

9.12.05.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena stanu sanitarnego szkołyzalecenia pokontrolne
1004.08.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola z zakresu higieny pracybez zastrzeżeń
1123.10.2015-10.11.2015Wydział Kontroli Urzędu Miasta RzeszowaKontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów.bez zastrzeżeń
1206.11.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola w sprawie żywienia zbiorowegobez zastrzeżeń
1307.12.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola jakości wody.zalecenia pokontrolne
1421.03.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola jakości wody.bez zastrzeżeń
1525-27.04.2016Biegli rewidenci Urząd Miasta RzeszowaBadanie sprawozdań finansowych Urzędu Miasta i podległych jednostek budżetowych za rok 2015bez zastrzeżeń
169-24.05.2016Najwyższa Izba KontroliBezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznchwystąpienie pokontrolne
1710-11.05.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola sanitarno-higieniczna szkoły, bloku żywienia. Pomar wagi dzieci i plecaków szkolnych. Ergonomia mebli szkolnych w stosunku do wzrostu dzieci.wytąpienie pokontrolne
1811.05.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola sanitarna - utrzymanie właściwych warunkó higieniczno-sanitarnych w obiekcie krytej pływalni "Karpik"

bez zastrzeżeń

1906.06.2016Kuratorium Oświaty w RzeszowieZgodność działania szkoły z przepisami dot. organizacji pracy świetlicywystąpienia pokontrolne
2008.07.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola z zakresu higieny pracybez zastrzeżeń
2124.11.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola warunków pracy krytrej pływalnibez zastrzeżeń
2216.12.2016 - 10.01.2017Zakład Ubezpieczeń SpołecznychKontrola okresowa - kontrola płatnika składekbez zastrzeżeń
2303.02.2017Państwowa Inspekcja PracyWybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, w ty, dotyczące przejmowania pracownikow w trybie art. 23 KPbez zastrzeżeń
2404.05.2017Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola stanu sanitarnegobez zastrzeżeń

 

Informacje nieudostępnione

 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z ustawowymi wyjątkami. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku - art.10, 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. 2014 poz. 782)

Data opracowania

 12.08.2014 r.

Opracował

Dorota Chmura

Zatwierdził

Dorota Chmura

 

Opublikował(a): 30.11.2017 09:25, Agnieszka Świder
Wytworzył(a): 19.08.2011 09:24, Dorota Chmura
Drukuj Poleć znajomym