Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ulgi w podatkach na wniosek przedsiębiorców

 

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

17.03.2017

 

 

 

Ulgi w podatkach na wniosek przedsiębiorców

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

 • wniosek o przyznanie ulgi ze wskazaniem, o jaki rodzaj pomocy, określonej w art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 201 z późn. zm.), podatnik się ubiega,
 • w przypadku wskazania przeznaczenia pomocy wymienionego w art. 67b § 1 pkt 2 lub pkt 3 ww. ustawy Ordynacja podatkowa informacje /zaświadczenia/oświadczenia/ dokumenty, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362) i wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy,
 • informacja oraz dokumenty obrazujące aktualną sytuację ekonomiczną wnioskodawcy (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą również wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne
  z podatnikiem gospodarstwo domowe
  ) i świadczące o niemożności zapłaty,

 • informacja o:
  przedmiocie działalności,
  stanie zatrudnienia,
  stanie zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
  ( o ile występują),

  - zobowiązaniach podatnika (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania krótkoterminowe długoterminowe),
  - należnościach krótko i długoterminowych podatnika, stanie środków na rachunkach i w kasie,
 • oświadczenie o posiadanym majątku, tj. nieruchomościach i miejscu ich położenia oraz ruchomościach (np. środkach transportowych), kapitałach pieniężnych, akcjach, obligacjach (należy podać ich wartość rynkową), lokatach bankowych (należy podać ich aktualny stan), lub środkach lokowanych w funduszach inwestycyjnych, itp.,
 • ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej dotyczące np. nadzwyczajnych okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć jak pożar, powódź itp. oraz dokumentujące podniesione w podaniu okoliczności uniemożliwiające zapłatę podatku.

W uzasadnionych przypadkach organ podatkowy może wezwać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i składające wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej celem sporządzenia protokołu z przesłuchania w charakterze strony na okoliczność ustalenia sytuacji finansowej, rodzinnej i zdrowotnej.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Tak, z wykorzystaniem "ePUAP"

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, 35-959 Rzeszów.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji lub postanowienia.

Termin załatwienia sprawy: w terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy.

UWAGA:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

6. Tryb odwoławczy

 

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

7. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), ustawa z 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (
t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 362) wraz z aktami wykonawczymi.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu
    Miasta Rzeszowa

 

bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy

 

9. Uwagi

 

Rodzaje ulg:

Katalog ulg podatkowych, które może stosować organ podatkowy, na wniosek, podatnika zawiera ww. art. 67 a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Art. ten stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1)  odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3)  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Z kolei art. 67a § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

 

Definicję zaległości podatkowej, zawiera art. 51 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

 

Żądanie umorzenia zaległości podatkowej podatnik może zgłosić wtedy, gdy zaległość ta istnieje.

W dacie złożenia wniosku o umorzenie zaległości zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej) i zarazem w dacie tej nie może jeszcze dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 Ordynacji, np. poprzez zapłatę.

 

Podstawą stosowania ulg podatkowych wymienionych w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Użyte pojęcia:

-„ważny interes podatnika” może stanowić np. utrata płynności finansowej zagrażająca upadłością podmiotu,

-„interes publiczny” może odnosić się do wartości wspólnych dla danej grupy społecznej jak np. bezpieczeństwo ogółu.

 

W postępowaniu prowadzonym z wniosku podatników a dotyczącym zastosowania ulgi podatkowej organ podatkowy przede wszystkim bada i ocenia realną zdolność do zapłaty na podstawie przedłożonych przez podatnika dokumentów a ciężar wykazania niemożności zapłaty spoczywa na podatniku, który o ulgę wnioskuje.

Argumenty powoływane w podaniu a nieudokumentowane, nie mogą być brane pod uwagę.

 

Zgodnie z art.107 ust.1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE) - dawny art. 87(1) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( TWE),
z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych
w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorcom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami członkowskimi.

Zatem wsparcie udzielone przedsiębiorcy jest uznawane za pomoc publiczną
w rozumieniu ww. przepisów, o ile spełnione zostały łącznie wszystkie wymienione wyżej przesłanki:

1)     udzielane jest ze przez Państwo lub ze środków państwowych,

2) powoduje uzyskanie przez przedsiębiorcę przysporzenia na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

3) ma charakter sektorowy ( uprzywilejowanie określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),

4)  grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

1)  które nie stanowią pomocy publicznej;

2)  które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych
w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3)  które stanowią pomoc publiczną:

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń       
w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki
i oświaty,

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,

f)  na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną,

m)udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.

 

„… Organ podatkowy nie może udzielić ulgi podatkowej osobie prowadzącej działalność gospodarczą, o ile nie zachodzą łącznie przesłanki udzielenia takiej ulgi określone w przepisach art. 67a i art. 67b o.p….”(  wyrok NSA W-wa z dnia 28.06.2011 r., sygn. akt : II FSK 243/10, publ. LEX nr 1083063)”. 

 

Pojęcie przedsiębiorcy w Unii Europejskiej rozumiane jest szeroko i obejmuję wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (oferowanie towarów lub usług), niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania oraz bez względu na to. czy przepisy danego kraju przyznają danemu podmiotowi taki status.

Jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą traktuje się podmiot, który nie utracił statusu przedsiębiorcy na trwałe, tj. nie został zlikwidowany.

Zgodnie z art. 2 pkt 16 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, beneficjentem pomocy - jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, organ podatkowy zobligowany jest do prowadzenia postępowania również na podstawie ww. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, która określa zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zwanej dalej "pomocą publiczną”.

Przepisy ww. ustawy nakładają na podatnika obowiązek złożenia dodatkowych informacji, od których uzależniona jest dopuszczalność udzielenia pomocy.

Realizacja ww. obowiązku została zagwarantowana wprowadzeniem zakazu udzielenia pomocy publicznej do czasu przekazania przez beneficjenta pomocy ww. zaświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 (art. 37 ust. 7 ww. ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

 

Pomoc de minimis stanowi szczególny rodzaj pomocy państwa, gdyż uznaje się, że ze względu na małą wartość nie powoduje zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Pomoc ta nie wymaga notyfikacji KE.

Zasady udzielania tej pomocy określa rozporządzenie Komisji (UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 352/1 z 24.12.2013) w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które obowiązuje od 1.01. 2014 r.

Podatnik wnioskujący o udzielenie takiej pomocy (poza przypadkiem pomocy de minimis w rolnictwie czy rybołówstwie) jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących
w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Zakres składanych informacji określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 311).

 

Beneficjentem pomocy w rolnictwie z kolei jest każdy podmiot prowadzący działalność
w zakresie rolnictwa, który produkuje, przetwarza i wprowadza do obrotu produkty rolne,  bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. Pomoc udzielana producentowi rolnemu prowadzącemu działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych w ramach gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej stanowi pomoc publiczną w rolnictwie. 

Zasady udzielania pomocy w rolnictwie oraz warunki dopuszczalności pomocy wynikają bezpośrednio z przepisów prawa wspólnotowego.

Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem
o udzielenie pomocy:

1)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku,
w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2)   wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Zakres składanych informacji określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2010 r. nr 121, poz. 810).

 

Poza przypadkami stosowania zasady de minimis każda pomoc może być udzielona jedynie na konkretny cel ( przeznaczenie), który dopuszczony został w prawie wspólnotowym na zasadzie wyjątku.

Podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o jej udzielenie, informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji
o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia
i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu pomocy.

Zakres składanych informacji określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przestawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 312).

 

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

17.03.2017

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

17.03.2017

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

Opublikował(a): 30.05.2018 15:01, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:52, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568548
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl