Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Ulgi w podatkach na wniosek osób prawnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

17.03.2017

 

 

 

Ulgi w podatkach na wniosek osób prawnych,
które nie prowadzą działalności gospodarczej

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

 

 • wniosek o przyznanie ulgi,
 • dokumenty obrazujące aktualną sytuację finansową podatnika, t.j. uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki w roku bieżącym oraz za poprzedni rok,
 • informacja o:
  - przedmiocie działalności,
  - stanie zatrudnienia,
  - stanie zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
  (o ile występują) lub innych wierzycieli,
  -
  podejmowanych działaniach w celu zmiany sytuacji,
  -
  zobowiązaniach podatnika (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania krótkoterminowe długoterminowe),
  - należnościach krótko i długoterminowych podatnika, stanie środków na rachunkach i w kasie,
  - oświadczenie o posiadanym majątku,
 • oświadczenie, że podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, nie oferuje towarów lub usług na rynku i nie występują przesłanki pomocy publicznej,
 • ewentualnie inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie zastosowania ulgi podatkowej dotyczące np. nadzwyczajnych okoliczności, na które podatnik nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć jak pożar, powódź itp. oraz dokumentujące podniesione w podaniu okoliczności uniemożliwiające zapłatę podatku.

 

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Tak, z wykorzystaniem "ePUAP"

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Kancelaria Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów lub Wydział Finansowy Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1, 35-959 Rzeszów.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji lub postanowienia.

Termin załatwienia sprawy: w terminie 1 miesiąca a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy.

UWAGA:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

 

6. Tryb odwoławczy

 

Na postanowienie przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

7. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu
    Miasta Rzeszowa

 

bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy

9. Uwagi

Rodzaje ulg:

Katalog ulg podatkowych, które może stosować organ podatkowy, na wniosek, podatnika zawiera ww. art. 67 a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa.

Art. ten stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1)  odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3)  umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

Z kolei art. 67a § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

 

Definicję zaległości podatkowej, zawiera art. 51 § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stanowiący, że zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności.

 

Żądanie umorzenia zaległości podatkowej podatnik może zgłosić wtedy, gdy zaległość ta istnieje.

W dacie złożenia wniosku o umorzenie zaległości zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie (art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej) i zarazem w dacie tej nie może jeszcze dojść do wygaśnięcia zobowiązania wskutek zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w art. 59 § 1 Ordynacji, np. poprzez zapłatę.

 

Podstawą stosowania ulg podatkowych wymienionych w art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Użyte pojęcia:

-„ważny interes podatnika” może stanowić np. utrata płynności finansowej zagrażająca upadłością podmiotu,

-„interes publiczny” może odnosić się do wartości wspólnych dla danej grupy społecznej jak np. bezpieczeństwo ogółu.

 

W postępowaniu prowadzonym z wniosku podatników a dotyczącym zastosowania ulgi podatkowej organ podatkowy przede wszystkim bada i ocenia realną zdolność do zapłaty na podstawie przedłożonych przez podatnika dokumentów a ciężar wykazania niemożności zapłaty spoczywa na podatniku, który o ulgę wnioskuje.

Argumenty powoływane w podaniu a nieudokumentowane, nie mogą być brane pod uwagę.

 

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

17.03.2017

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

17.03.2017

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

 

Opublikował(a): 30.05.2018 14:55, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:55, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568337
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl