Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podatek rolny - osoby prawne i jednostki organizacyjne

 

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

03.01.2018

 

 

 

Podatek rolny - osoby prawne
i jednostki organizacyjne

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu DR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości.

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę podatku.

 

6. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

 

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

2013 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLII/802/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 37,00 zł za 1 q żyta.

2014 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIII/1142/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 38,00 zł za 1 q żyta.

2015 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr I/7/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 50,00 zł za 1 q żyta.

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P., poz. 1025) – 53,75 zł za 1 dt.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu
    Miasta Rzeszowa

 

 bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy

 

9. Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Obliczony w deklaracji podatek rolny należy wpłacać w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty na numer rachunku bankowego indywidualnie ustalony przez organ podatkowy dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
Ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. 

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa dotycząca zwolnień z podatku rolnego:

1) Uchwała Rady Miasta NrII/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

 pobierz 

Uzasadnienie

pobierz

 

Formularze na 2013 r., 2014 r. i 2015 r.:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

 pobierz 

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

pobierz

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

pobierz

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

pobierz

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

pobierz


 Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

 pobierz 

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

 pobierz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

 pobierz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 pobierz

 
Formularze na 2018 r.:

Deklaracja na podatek rolny DR-1

 pobierz 

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

 pobierz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

 pobierz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 pobierz


Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 pobierz
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  pobierz

Pełnomocnictwo do doręczeń

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 pobierz
Pełnomocnictwo szczególne  pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 pobierz

 

Wzory deklaracji na podatek rolny na lata 2013 – 2018 oraz uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta są dostępne na stronie bip.erzeszow.pl zakładka „Rada Miasta Rzeszowa”.
 

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

03.01.2018

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

03.01.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

 

Opublikował(a): 30.05.2018 14:51, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:50, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568544
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl