Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podatek rolny - osoby fizyczne

  

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

03.01.2018

 

 

 

Podatek rolny - osoby fizyczne

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Informacja o gruntach sporządzona na formularzu IR-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym, względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości.

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wydział Finansowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji o gruntach (IR-1) załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania gruntu lub jego części, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

2013 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLII/802/2012 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 37,00 zł za 1 q żyta.

2014 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIII/1142/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 38,00 zł za 1 q żyta.

2015 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/411/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr I/7/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów - 50,00 zł za 1 q żyta.

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P., poz. 1025) – 53,75 zł za 1 dt.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/396/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P., poz. 993) – 52,44 zł za 1 dt.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1116/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P.2017, poz. 958) – 52,49 zł za 1 dt.

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu
    Miasta Rzeszowa

 

 bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy


9. Uwagi

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów stanowiących gospodarstwo rolne – równowartość pieniężną 2,5 q żyta,

2) od 1 ha pozostałych gruntów rolnych – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek podany w tej decyzji lub na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej. 

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa dotycząca zwolnień z podatku rolnego:

1) Uchwała Rady Miasta NrII/9/2002 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała nr II/9/2002 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 16 grudnia 2002 roku

 pobierz 

Uzasadnienie

pobierz


Formularze na 2013 r., 2014 r. i 2015 r.:

Informacja o gruntach IR-1

 pobierz 

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

pobierz

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2013 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

pobierz

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2014 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

pobierz

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego za 2015 rok na obszarze Gminy Miasto Rzeszów.

pobierz


Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Informacja o gruntach IR-1

 pobierz 

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

 pobierz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

 pobierz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 pobierz

 
Formularze na 2018 r.:

Informacja o gruntach IR-1

 pobierz 

Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A

 pobierz

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

 pobierz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 pobierz


 

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 pobierz
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  pobierz

Pełnomocnictwo do doręczeń

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 pobierz
Pełnomocnictwo szczególne  pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 pobierz

 

Wzory informacji o gruntach na lata 2013 – 2018 oraz uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta są dostępne na stronie bip.erzeszow.pl  zakładka „Rada Miasta Rzeszowa”.


Opracował


Grzegorz Domino

 

03.01.2018

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

03.01.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

 

Opublikował(a): 30.05.2018 14:49, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:44, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568201
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl