Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podatek od środków transportowych

 

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

03.01.2018

 

 

 

Podatek od środków transportowych

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Deklaracja na podatek od środków transportowych sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DT-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w terminie do 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Tak, z wykorzystaniem "ePUAP"

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.

 

6. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

 

7. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu
    Miasta Rzeszowa

 

 bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy

 

8. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018, poz. 1445 t.j.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).


2013 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLII/805/2012 z dnia 13 listopada 2012 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

2014 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LXIII/1144/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

2015 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr I/6/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

2016 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/397/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

2017 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXXIV/706/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

2018 r. – uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1120/2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U., poz. 2025).

 

  1. Uwagi

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu
z ruchu. Obowiązek ten wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Podatnik zobowiązany jest złożyć korektę deklaracji wraz
z uzasadnieniem w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie
lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych płatny jest - bez wezwania - w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku, na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy indywidualnie dla danego podatnika lub na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek ten rok płatny jest
w dwóch ratach proporcjonalnie do okresu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2) od dnia 1 września danego roku, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu
w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od środków transportowych:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XV/285/2015 z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr XV/285/2015

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz

Załącznik nr 2

pobierz

Załącznik nr 3

pobierz

Załącznik nr 4

pobierz

Załącznik nr 5

pobierz

Załącznik nr 6

pobierz

Uzasadnienie

pobierz

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.) pobierz

Oświadczenie zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 ze zm.)

pobierz

 
 
Formularze na:  2013 r.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2013 r.

pobierz

DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2013

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2013 r.

pobierz


Formularze na:  2014 r. i 2015 r.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2014 r. i 2015 r.

pobierz

DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2014 i 2015

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2014 r.

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2015 r.

pobierz

 
Formularze na:  2016 r., 2017 r. i 2018 r.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2016 r., 2017 r. i 2018 r.

pobierz

DT-1/A   Załącznik do deklaracji DT-1 na rok 2016 r., 2017 r. i 2018 r.

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2016 r. pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2017 r.

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek na 2018 r. pobierz

 

Uchwała NR L/936/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

pobierz

 

Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 pobierz
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  pobierz

Pełnomocnictwo do doręczeń

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 pobierz
Pełnomocnictwo szczególne  pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 pobierz

 

 

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

03.01.2018

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

03.01.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 
Grzegorz Domino

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 18.09.2018 08:03, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:33, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568282
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl