Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne

 

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

03.01.2018

 

 

 

Podatek od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na dany rok podatkowy na formularzu DN-1 według ustalonego wzoru i złożona przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie tego obowiązku lub zaistnienia zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub jej części mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

Brak możliwości.

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

W terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji Wydział Finansowy sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym i przypisuje kwotę zadeklarowanego podatku.

 

6. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje odwołanie.

 

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018, poz. 1445 t.j.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

2013 r. – uchwała Nr XLII/804/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2014 r. – uchwała Nr LXIII/1143/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2015 r. – uchwała Nr I/5/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXI/410/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2016 r. – uchwała Nr XIX/393/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2017 r. – uchwała Nr XXXIV/705/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

2018 r. – uchwała Nr LI/1119/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr LI/1117/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu
    Miasta Rzeszowa

 

 

 bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy


9. Uwagi

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa i złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15-go każdego miesiąca. Podatek jest płatny bez wezwania na numer rachunku bankowego ustalony przez organ podatkowy lub na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Uchwały Rady Miasta Rzeszowa dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości:

1) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XV/285/2015 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała Nr XV/285/2015

pobierz

Załącznik nr 1

pobierz

Załącznik nr 2

pobierz

Załącznik nr 3

pobierz

Załącznik nr 4

pobierz

Załącznik nr 5

pobierz

Załącznik nr 6

pobierz

Uzasadnienie

pobierz

Formularz stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz.312 z późn.zm.) pobierz

Oświadczenie zgodnie z §12 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. z 2015 r., poz. 174 ze zm.)

pobierz


2) Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVI/732/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLVI/732/2008

pobierz


Formularze na 2013 r., 2014 r. i 2015 r.:

Deklaracja DN-1

pobierz

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

 pobierz 

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

pobierz


Formularze na 2016 r. i 2017 r.:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

pobierz

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

pobierz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

pobierz

 
Formularze na 2018 r.:

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

pobierz

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B

pobierz

Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

pobierz

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

pobierz


Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 pobierz
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  pobierz

Pełnomocnictwo do doręczeń

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 pobierz
Pełnomocnictwo szczególne  pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 pobierz

 
Wzory deklaracji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na lata 2013 – 2018 są dostępne na stronie
bip.erzeszow.pl zakładka „Rada Miasta Rzeszowa”. 

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

03.01.2018

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

03.01.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): 05.09.2018 13:28, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 09:05, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568430
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl