Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Podatek leśny - osoby fizyczne

 

Wydział Finansowy

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

03.01.2018

 

 

Podatek leśny - osoby fizyczne

 

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

Informacja o lasach sporządzona na formularzu IL-1 według ustalonego wzoru, złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym względnie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania.

 

2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości.

 

3. Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Rzeszowa Wydziału Finansowego 35-002 Rzeszów, ul. Okrzei 1 lub złożyć w sekretariacie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Okrzei 1, I piętro, pok. 39, tel. 1 77 88 99 00.

 

5. Sposób i termin załatwienia sprawy

Wydział Finansowy w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji o lasach (IL-1) załatwia sprawę poprzez wydanie z upoważnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa decyzji ustalającej wysokość podatku na dany rok podatkowy. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub nastąpiła zmiana sposobu wykorzystania lasu lub jego części, dokonuje się zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

 

6. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

7. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.).

2013 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/412/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. (M.P.2012.788) – cena ta wynosi 186,42 zł za 1 m3.

2014 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/412/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M.P.2013. poz. 828) –  cena ta wynosi 171,05 zł za 1 m3.

2015 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/412/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P.2014. poz. 955) – cena ta wynosi 188,85 zł za 1 m3.

2016 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/395/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P.2015. poz. 1028) – cena ta wynosi 191,77 zł za 1 m3.

2017 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr XIX/395/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2015. poz. 996) – cena ta wynosi 191,01 zł za 1 m3.

2018 r. - uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LI/1118/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P.2017. poz. 963) – cena ta wynosi 197,06 zł za 1 m3.

 

 

8. Przetwarzanie danych osobowych Interesantów w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Rzeszowa

 

bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-finansowy

9. Uwagi

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. O wszelkich zmianach dotyczących powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić Prezydenta Miasta Rzeszowa w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany poprzez złożenie korekty informacji. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty lub w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość podatku na rachunek podany w tej decyzji lub na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa
ul. Rynek 1
06 1020 4391 0000 6402 0144 6889
PKO BP S.A. O/Rzeszów
Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

Formularze na 2013 r., 2014 r. i 2015 r.:  

Informacja o lasach IL-1

 pobierz

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym ZL-1/B

pobierz

 
Formularze na 2016 r. i 2017 r.: 
 

Informacja o lasach IL-1

 pobierz

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym ZL-1/B

pobierz


Formularze na 2018 r.:

Informacja o lasach IL-1

 pobierz

Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A

pobierz

Dane o zwolnieniach podatkowych
w podatku leśnym ZL-1/B

pobierz


Wzory pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pobierz
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 pobierz
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej  pobierz

Pełnomocnictwo do doręczeń

 pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 pobierz
Pełnomocnictwo szczególne  pobierz

Zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego

 pobierz

 

Wzory informacji o lasach na lata 2013 – 2018 są dostępne na stronie bip.erzeszow.pl  zakładka „Rada Miasta Rzeszowa".

 

Opracował

 

Grzegorz Domino

 

03.01.2018

 

Zatwierdziła

 

Janina Dyjak

 

03.01.2018

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Grzegorz Domino

 

 

Opublikował(a): 30.05.2018 14:52, Grzegorz Domino
Wytworzył(a): 02.09.2008 08:20, Janina Dyjak
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568541
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl