Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

AR.6733.71.10.2015.AS71

23.06.2015 11:36
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie

22.06.2015 14:52
Prezydent Miasta Rzeszowa z a w i a d a m i a, że w dniu 22 czerwca 2015 r., została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Sieć wodociągowa Ø 110 PE” na działkach nr 604/9, 605/4, 607/8, 604/2, 604/3, 586/3 obr. 224 przy ul. Karola Wojtyły i Biesiadnej w Rzeszowie.

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: SR-II.6220.8.2015 z dnia 19.06.2015

19.06.2015 12:42
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żywicznej w Rzeszowie na działkach w obrębie 216 Rzeszów – Staromieście.

Obwieszczenie

19.06.2015 09:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa drogi rowerowej na działkach nr: 1/1 obr. 208, 1/1 obr. 218, 1083/2, 1083/109, 693/2, 566/13, 566/17, 658/3, 658/1, 652/3, 658/2, obr. 207 w Rzeszowie, odcinek III km 1 + 440 – 1 + 910 L = 556; „TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”

Obwieszczenie

19.06.2015 07:58
Obwieszczeniue o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa budynku o kładkę ewakuacyjną wraz z przełożeniem kolidującej sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu”, działka nr 1102 obr. 207 w Rzeszowie przy ul. Szopena”

iobwieszczenie i informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12.06.2015 znak: I-X.7840.2.69.2014

18.06.2015 15:17
w sprawie wydania decyzji z dnia 12.06.2015 r. znak I-X.7840.2.69.2014 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn." Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C30 odcinek Kraków- Rzesziow etap III, Stacja Rudna Wielka szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni "

Obwieszczenie

18.06.2015 14:23
Obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: Budowa drogi rowerowej na lewym brzegu rzeki Wisłok na odcinku od Mostu Lwowskiego do Mostu Załęskiego, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok” na działkach nr: w obr. 207: 693/2, 1083/109, 691/1, 658/3, 658/1, 658/2, 652/3, 652/1, 654, 433, 381/1, 370/3, 370/2, 104/1, 104/2, 103/2, 103/1, 101/3, 101/5, 101/6, 101/7, 102, 101/4, 100/28, 100/29, 100/30, 100/31, 100/24, 100/33, 100/32, 100/19, 100/6, 100/7, 99/26, 97/73, 97/74, 97/71, 97/55, 97/122, 97/124, 97/123, 97/121, 97/107, 97/108, 97/106, 97/104, 97/102, 97/100, 96/3, 96/2, 96/1, 97/16, 2155; w obr. 216: 2774, 2773, 2772; 2767, 2770, 2769/2 w obr. 217: 813; w obr. 218: 1/1; w obr. 208: 1/1

obwieszczenie

18.06.2015 13:47
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne p.n.: „Budowa sieci wodociągowej spinającej I i II strefę ciśnienia w obrębie ul. Żelaznej w Rzeszowie”

obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 18 czerwca 2015 r. znak: SR-II.6220.6.2015

18.06.2015 10:40
o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, zabudowy usługowej z garażami podziemnymi, garażem wielopoziomowym z częścią usługową oraz z parkingami naziemnymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i jej przekładkami, zbiornikiem przeciwpożarowym, stacjami transformatorowymi, układem dróg wewnętrznych, przebudową i budową zjazdów na działkach nr 54/18, 54/19, 65/3, 41/4, 43, 67 obr. 207 i dz. 1960 i 1964 obr. 216 w rejonie ulic Warszawskiej i Lubelskiej w Rzeszowie”.

obwieszczenie

18.06.2015 09:32
dotyczące wydanej decyzji o o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 119/6, 119/9, 119/10, 119/11 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

Obwieszczenie

18.06.2015 09:32
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci wodociągowej w obrębie ulicy Jarowej i ulicy Nowogrodzkiej w Rzeszowie”

obwieszczenie

18.06.2015 09:24
dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. : budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 510/7, 510/8, 510/9, 510/10 w obr. 215 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.06.2015 r. znak: 17.06.2015 r.

18.06.2015 09:12
dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani Doroty Nowak – pełnomocnika Województwa Podkarpackiego, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przeprowadzenie przez wody powierzchniowe pięciu cieków: 1. Młynówka/Malawka (w km 2+169; dz. nr 281/17), 2. Mikośka (w km 3+894,2; dz. nr 408/50, 1748, 1746/1), 3. Przyrwa (w km 3+658,8; dz. nr 897, 701, 700), 4. Czekaj (w km 2+200,7; dz. nr 281/17) oraz jego dopływ (w km 0+705; dz. nr 281/17) przewiertem sterowanym kanalizacji teletechnicznej z kablem światłowodowym w związku z inwestycją pod nazwą: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie, budowa kanalizacyjnej telekomunikacji kablowej i ułożenie kabla światłowodowego w relacji WS Rzeszów – PO Rzeszów ul. Ceramiczna – PO Rudna Mała – PO Woliczka – WD WOLICZKA – PO Bratkowice – punkt styku z obszarem „A”.

obwieszczenie

18.06.2015 08:14
„budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Janiowe Wzgórze w Rzeszowie” - inwestycja o znaczeniu lokalnym (gminnym) – na działkach nr 4995, 5220/2 i 5220/3 obr. 222 położonych przy ulicy Janiowe Wzgórze w Rzeszowie.

obwieszczenie

17.06.2015 09:07
„budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1231, 1232, 1233/4, 1233/5, 1234/1, 1234/2, 1234/3, 1234/4, 1234/5, 1234/7, 1234/8, 1234/9, 1237, 1238/2, 1238/3, 1240, 1241/3, 1217, 1233/2 obr. 221 przy ul. Rodziny Kąkolów oraz ul. św. Faustyny w Rzeszowie”.

obwieszczenie

16.06.2015 14:13
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „rozbudowa odcinka sieci wodociągowej” na działkach nr ew. 270/12, 267/2, 267/3 obr. 220 w Rzeszowie przy ul.W.Tarnowskiej .

obwieszczenie

15.06.2015 13:37
dotyczące wszczętego postępowania sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej na działkach nr 300/142, 299/1, 287/3, 288, 289, 299/14, 299/13, 299/4, 299/11 w obr. 213 w Rzeszowie.

obwieszczenie

15.06.2015 11:45
obwieszczenie o wydaniu dec o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego AR.6733.67.4.2015.MM67 2015-05-20

Obwieszczenie

11.06.2015 14:47
Obwieszczenie w sprawie zmiany wniosku dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Kanalizacja deszczowa w rejonie Beskidzkiej w Rzeszowie” - postępowanie znak: AR.6733.69.10.2015.AW69

Obwieszczenie

11.06.2015 11:56
Magistrala wodociągowa wraz z siecią rozdzielczą na terenie osiedla Słocina i Zalesie w kierunku Matysówki i Chmielnika wraz z niezbędnymi urządzeniami na działkach nr 605/1, 931/3, 605/2, 590/6, 603, 604 obr.221 w Rzeszowie w rejonie ul.Wieniawskiego, ul.Szajerów, ul.św.Rocha.

obwieszczenie SKO.4170/12/2015 z dnia 28.05.2015

09.06.2015 14:52
w sprawie wydania decyzji przez SKO w dniu 28.05.2015 r. znak: SKO.4170/12/2015 uchylającej w całości zaskarżoną odwołaniem decyzję Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 7 stycznia 2015 r. znak: SR.6220.12.2011.II

AR.6733.71.9.2015.AS71

09.06.2015 14:30
Obwieszczenie

obwieszczenie

09.06.2015 14:28
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa publicznej drogi gminnej klasy L od ul. Nizinnej do ul. Zagłoby wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żołnierzy Września” na odcinku od km 0+000,00 do km 0+112,40 oraz od km 0+000,00 do km 0+258,60
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl