Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

SR.II – 7624/155/09

Rzeszów, 30 grudnia 2009 r.

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Prezydent Miasta Rzeszowa, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą OOŚ, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Załęska – ul. Rzecha wraz z rozbudową skrzyżowania i budową prawoskrętu z ul. Załęskiej w kierunku ul. Rzecha” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Załęskiej” na działkach nr ew.: 677/1, 677/2, 678, 741, 745/1, 745/4, 751/1, 752/1, 753, 754/1, 742, 685, 684, 683, 682, 680, 679, 676/1, 676/2, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 661/1, 661/4, 659, 721 w obrębie 217 Rzeszów – Pobitno oraz na działkach nr ew.: 166, 254/6, 254/7, 254/8 w obrębie 220 Rzeszów – Załęże.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 7 października 2009 r., na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Rzeszowa działającego w imieniu Gminy Miasto Rzeszów.

Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję, iż dane o:
– wniosku,
– opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
– postanowieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie (karty: 2009/A/0843, 2009/B/0945, 2009/E/0053), prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01).
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01), od poniedziałku do piątku, w godz.: 730 – 1530, w terminie 21 dni tj. od 4 stycznia 2010 r. do 25 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: sr@erzeszow.pl).

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 56, utrzymanego w mocy nie dłużej niż do 15 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573,
z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (poziom 01), w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Stanisław Homa
DYREKTOR WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 18.01.2011 13:21, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 30.12.2009 12:59, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12673432
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl