Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

PREZYDENT MIAST RZESZOWA

SR.II – 7624/182/09

Rzeszów, 16 grudnia 2009 r.

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Prezydent Miasta Rzeszowa, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą OOŚ, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa połączenia ulic Ofiar Katynia/Kotuli wraz z budową wiaduktu w Rzeszowie”.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 27 listopada 2009 r., na wniosek p.o. Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni, upoważnionego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa działającego w imieniu Gminy Miasto Rzeszów.
Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy informuję, iż dane o:
– wniosku,
– opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
– postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
– postanowieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa,
– raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie (karty: 2009/A/1002, 2009/B/1068, 2009/E/0052), prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01).
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01), od poniedziałku do piątku, w godz.: 7.30 – 15.30, w terminie 21 dni tj. od 17 grudnia 2009 r. do 6 stycznia 2010 r. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 56, utrzymanego w mocy nie dłużej niż do 15 listopada 2010 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 (poziom 01), tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA
Anna Kozicka
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opublikował(a): 18.01.2010 14:20, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 17.12.2009 08:06, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12724175
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl