Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Rzeszów, 2 listopad 2009 r.

SR.II – 7624 / 3/09

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Prezydent Miasta Rzeszowa, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227, z późn. zm.) – zwaną dalej ustawą OOŚ, informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pod nazwą: „Stacja tankowania paliw płynnych” na działkach nr ew. 151/1, 141/2 obręb 209 Rzeszów - Zalesie przy Al. Armii Krajowej 42 w Rzeszowie.
Postępowanie zostało wszczęte w dniu 28 stycznia 2009 r. na wniosek Pana Tomasza Nowak, Al. Armii Krajowej 42 w Rzeszowie.
Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 w/w ustawy, informuję, iż dane o:
- wniosku,
- opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
- postanowieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 w/w ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach (karty: 2009/A/0056, 2009/B/0129, 2009/E/0045), prowadzonym przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01).
Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 7 (pok. 01), od poniedziałku do piątku, w godz.: 730 – 1530, w terminie 21 dni tj. do 23 listopada 2009 r. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust.1 pkt 2 i art. 78 ust.1 pkt 2 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 (parter – korytarz), tablicy ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 7 /poziom 01/, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

Anna Kozicka
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Rzeszowa

Opublikował(a): 18.01.2010 14:19, Krzysztof Janda
Wytworzył(a): 04.12.2009 11:39, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12724490
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl