Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 3 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 50/2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa pomiędzy al. W. Witosa i ul. Plenerową, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 lipca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, ul. ks. Jałowego 23A, II piętro, pokój nr 209, w godzinach od  700 do 1500, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.erzeszow.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej – pokój nr 103, I piętro, ul. ks. Jałowego 23A w Rzeszowie, o godz. 1000.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Rzeszowa.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

MAREK USTROBIŃSKI

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną  sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1 35-064 Rzeszów; Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@erzeszow.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 11.  3. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu  sprawy,  a  następnie  zostaną  przekazane  do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. 4. Odbiorcami danych osobowych będzie Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem. 5. Składającemu przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: Żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania; Żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


PROJEKT ZMIANY NR 50/2/2018 - MATERIAŁY DOSTĘPNE W DNIACH OD 5 LIPCA 2019 R. DO 2 SIERPNIA 2019 R.

 

Opublikował(a): 28.06.2019 14:17, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 25.06.2019 12:28, Lidia Szczepanek
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12663847
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl