Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij


INFORMACJE O STANIE CZYSTOŚCI POWIETRZA W RZESZOWIE

Za monitoring jakości powietrza dla miasta Rzeszowa odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Monitorowanie powietrza dla strefy miasto Rzeszów prowadzone jest w automatycznej stacji Rzeszów-Nowe Miasto, funkcjonującej w ramach podsystemu jakości powietrza Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim. Informacje o jakości powietrza można znaleźć na poniżej podanych stronach.

System monitoringu jakości powietrza dostępny jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem:
http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/5/parametry/wszystkie

Krótkoterminowa prognoza stanu jakości powietrza dla miasta Rzeszowa dostępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
http://www.powietrze.podkarpackie.pl


Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2015 dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/roczna-ocena-jakosci-powietrza-w-wojewodztwie-podkarpackim-raport-za-rok-2015

 Miasto Rzeszów znajduje się w obszarze o przekroczonym standardzie jakości powietrza, który zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2015 została zakwalifikowana do klasy C ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM 10 (z powodu przekroczenia dopuszczalnej częstości przekroczeń dla stężeń 24-godzinnych i średniorocznych), oraz przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu.

Benzo(a)pire
n - stężenie średnioroczne B(a)P w latach 2010 – 2015 osiągało wartości od 2,7 do 5,05 ng/m3 (dopuszczalne stężenie 1 ng/m3)*.

Pył zawieszony PM 10 - stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM 10 w latach 2010 – 2015 osiągało wartości od 29 do 42 µg/m3 (dopuszczalne stężenie 40 µg/m3), liczba dni z przekroczeniem normy 24-godzinnej 50 µg/m3 osiągało wartości od 26 do 94 µg/m3  (dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego w roku kalendarzowym wynosi 35 dni)*. W latach 2010 – 2015 liczba dni z przekroczeniami dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego w roku kalendarzowym wyniosła: w 2010 – 80 dni, w 2011 – 94 dni, w 2012 – 58 dni,  w 2013 – 37 dni,  w 2014 – 26 dni, w 2015 –  dni 47.

Pył zawieszony PM 2,5 - stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM 2,5 w latach 2010 – 2015 osiągało wartości od 23 do 30 µg/m3 (dopuszczalne stężenie 25 µg/m3).Gmina Miasto Rzeszów podejmuje szereg działań zmierzajacych do poprawy jakości powietrza w strefie miasto Rzeszów:
1) Program ograniczania niskiej emisji
Realizacja opracowanego Programu ograniczania niskiej emisji obejmującego likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, wymianę na urządzenia gazowe.
2) Poprawa efektywności energetycznej obiektów budowlanych
Wdrażanie zasad efektywności energetycznej w obiektach budowlanych w szczególności w obiektach użyteczności publicznej w tym przeprowadzenie termomodernizacji obiektów budowlanych poprzez prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędności energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii.
3) Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego
- stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji pyłów PM10 i PM2,5 oraz B(a)P, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia ograniczenia stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne.
- w przypadku aktualizacji uchwalonych PZP zawarcie w nich dodatkowych zapisów dotyczących np. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustalenia ograniczenia stosowania paliw stałych, w obrębie projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), zakazu likwidacji sieci cieplnej i przyłączy oraz zmiany ogrzewania zbiorowego (z sieci cieplnej) na indywidualne.

4) Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Zastosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów ulegających biodegradacji na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na terenach zielonych miasta.
5) Rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowej
Zapewnienie dostępu do sieci ciepłowniczej i gazowej poprzez rozbudowę i modernizację sieci na obszarach, gdzie brakuje dostępu do tych sieci.
6) Ograniczenie emisji niezorganizowanej
Ograniczenie emisji niezorganizowanej poprzez zastosowanie środków technicznych jak i organizacyjnych.
7) Budownictwo pasywne i energooszczędne
Przestrzeganie zasad określonego zapotrzebowania na energię do ogrzania 1 m2 w sezonie grzewczym w budynkach pasywnych i energooszczędnych.
8) Produkcja energii prosumenckiej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła.
9) Edukacja ekologiczna
Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płynących z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne.Najważniejsze inwestycje mające znaczenie dla poprawy jakości powietrza zrealizaowane na obszarze miasta Rzeszowa do 2016 r.:
1) Oddanie do użytku autostradowej obwodnicy miasta Rzeszowa,
2) Budowa okrągłej kładki nad Al. Piłsudskiego,
3) Most na ul. Naruszewicza,
4) Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej nr 4,
5) Budowa Systemu Integrującego Transport Publiczny Miasta Rzeszowa i okolic,
6) Połączenie ronda Kuronia z ul. Lubelskiej,
7) Budowa połączenia Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą – Etap I – budowa drogi dojazdowej do targowiska,
8) System integrujący transport publiczny,
9) Zakup nowych autobusów,
10) Rozbudowa systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym,
11) Budowa ogrzewanych przystanków,
12) Rozbudowa parku papieskiego,
13) Rozbudowa parku zieleni i plaży na dachach domów handlowych,
14) Rozbudowa ścieżek rowerowych.

Inwestycje, które są planowane do realizacji:
1) Budowa nowych dróg i mostów w tym budowa obwodnicy południowej od ulicy Podkarpackiej do ul. Sikorskiego,
2) Zakup autobusów o napędzie elektrycznym,
3) Planowana elektryfikacja transportu.


Programy dotyczace poprawy jakosci powietrza na terenie Miasta Rzeszowa:

Aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu dostępny jest pod adresem:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o%20srodowisku/ochrona%20powietrza/2710-aktual-pop-rzeszow-pyl

Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Rzeszowa dostępny jest pod adresem:
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/plany-i-programy/20065,program-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-rzeszowa.html

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego dostępny jest pod adresem:
http://bip.erzeszow.pl/wladze-miasta/plany-i-programy/21197,plan-gospodarki-niskoemisyjnej-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalengo.html

 

Opublikował(a): 07.02.2017 12:32, Arkadiusz Jacek Nowakiewicz
Wytworzył(a): 13.01.2017 12:28, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9298671
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl