Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

 

  1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego,

2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc składania wniosku.

 

 

  1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Tak, poprzez Platformę ePUAP.

 

 

  1. Opłaty

 

Brak opłat skarbowych.

 

 

  1. Miejsce złożenia dokumentów

 

Osobiście lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów,

lub Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów,

lub ePUAP.

 

 

  1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Termin wydania decyzji zgodnie z Kpa - do 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, z zastrzeżeniem art. 35 § 5 Kpa, na podstawie którego do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

  1. Tryb odwoławczy

 

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa - Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

  1. Podstawa prawna

 

- Art. 3 ust. 1 i ust. 2, Art. 4, Art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466),

- Część I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

 

   8.   Przetwarzanie danych osobowych interesantów Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016):
1. Administratorem danych osobowych interesantów jest Gmina Miasto Rzeszów. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Antoni Wilk tel. 17 748 4499 e-mail: iod@erzeszow.pl
2. Dane osobowe interesantów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na podstawie przepisów wymienionych w pkt. 7.
3. Odbiorcami danych osobowych interesantów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe interesantów przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
5. Każdy posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postepowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości świadczonych usług.
 

 

 9.   Uwagi

 

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,

- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

 

W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora należy przedstawić poświadczony notarialnie odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 Kpa opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Wpłaty dokonuje się na rachunek:

Urząd Miasta Rzeszowa nr konta: 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

 

 

Opublikował(a): 11.01.2019 13:37, Justyna Łysek
Wytworzył(a): 13.07.2016 08:15, Małgorzata Wojnowska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 11671201
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl