Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 991555

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

Siedziba
Adres: ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów, NIP: 813-24-99-414, REGON: 690267719
Telefon: 

(17) 748 11 50 - w godz. urzędowania tj. od 7.30 do 15.30 w dni powszednie

(17) 748 11 67 - w soboty, niedziele i święta, całą dobę oraz przed godz. 7.30 i po godz. 15.30

Fax:

e-mail:

adres skrytki ePUAP

 

(17) 748 11 51

dpsrzeszow@op.pl

/v0ws368xfc/skrytka

Godziny pracy: od 730 – 1530
Dyrektor
Imię i nazwisko: Lucyna Basta
Siedziba: Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów
Telefon: (17) 748 11 52
Kompetencje: 

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Wydział Filozoficzno – Historyczny – 1982 r. – magister historii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Rzeszów, Instytut Pedagogiki – Studia Podyplomowe w zakresie Opieki Nad Dziećmi – 1994 r.

Uniwersytet Łódzki – Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1996 r.

Dyrektor DPS ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności. Należy do niego w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

b) nadzór nad majątkiem DPS,

c) reprezentowanie DPS na zewnątrz,

d) przedkładanie Prezydentowi Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

e) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

f) nadzór nad zespołem pracowniczym,

g) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

h) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

i) współpraca ze związkami zawodowymi,

j) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

k) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych, kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkanek oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

a) reprezentowanie gminy Rzeszów w postępowaniu przed Sądami Rejonowymi w sprawach o złożenie do depozytu sądowego kwot pieniężnych pozostawionych przez zmarłych mieszkańców DPS oraz do składania oświadczeń woli w zakresie komu złożona do depozytu sądowego kwota ma być wydana i pod jakim warunkiem,

b) podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności DPS dla Przewlekle Chorych, w tym zaciąganie – w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym DPS – zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie – na czas nieoznaczony – umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów – obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca – przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów,

c) występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie – w charakterze zainteresowanego oraz inwestora – organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych DPS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym DPS,

d) zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością DPS.

Godziny pracy: 730 – 1530
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy Społecznej został powołany na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego nr 91/93 z dnia 9 września 1993 r.

W strukturze DPS funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjnaico_pdf.gifpobierz
Regulamin organizacyjny i Statut

Regulamin organizacyjny

ico_pdf.gif

pobierz
Uchwała  Nr XII/177/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

ico_pdf.gif

pobierz
Statut

ico_pdf.gif

pobierz

Bilans

Bilans za 2011 rok  file/31935/Bilans 2011.xlspobierz
Bilans za 2012 rokfile/37526/Bilans 2012.xls

pobierz

Bilans za 2013 rok pobierz

Zadania

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Tryb działania, prowadzone sprawy, przeprowadzone kontrole

DPS działa w oparciu o Zarządzenie Wojewody Rzeszowskiego nr 91/93 z dnia 9 września 1993 r., ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z póź. zm.), statutu uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 1999 r. i 28 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujących kwestie związane z pobyt mieszkanek w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

- procedura przyjęcia mieszkańca,

- procedura umierania i zgonu mieszkańca,

- procedura wypisu mieszkańca,

- procedura postępowania w sytuacji zagrożenia lub podjęcia próby samobójczej przez mieszkańca,

- procedura stosowania przymusu bezpośredniego,

- procedura ponoszenia odpłatności za pobyt,

- procedura zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców,

- procedura zgłaszania skarg i wniosków przez mieszkańców,

- procedura utrzymania czystości,

- procedura palenia papierosów przez mieszkańców,

- procedura spożywania alkoholu na terenie DPS przez mieszkańców,

- procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się mieszkańców,

- procedura wyjazdu i nieobecności mieszkańcówi,

- procedura funkcjonowania samorządu mieszkańców,

- procedura przestrzegania higieny osobistej przez mieszkańców,

- procedura dokonywania zakupów przez personel,

- procedura wydawania posiłków,

- procedura nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń,

- procedura prania odzieży i bielizny pościelowej,

- procedura odbierania odzieży i bielizny pościelowej z pralni,

- procedura postępowania na wypadek włamania,

- procedura działania wobec mieszkańców, którzy nie dotrzymują warunków kontraktów,

- procedura rozwiązywania konfliktów,

- procedura planowania całodobowego wyżywienia mieszkańców,

- procedura organizowania wycieczek,

- procedura prowadzenia szkoleń,

- procedura opieki medycznej,

- procedura postępowania z osobami bezdomnymi.

Przeprowadzone kontrole:

w 2011 r.file/31940/Kontrole w roku 2011.doc

pobierz

w 2012 r.file/37527/Kontrole w roku 2012.docpobierz
w 2013 r. pobierz

 
Wysokość opłat

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi w 2016 r. – 3.455,00 zł.

Zarządzenie Nr VII/609/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 24 marca 2016 r.Majątek

Kompleks DPS składa się z następujących budynków połączonych ze sobą wzajemnie i stanowiących jedną całość. Budynek mieszkalny nr I, Budynek mieszkalny nr IA ,Budynek kuchni nr II, Budynek administracji nr III, Budynek portierni, Pawilon Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powierzchnia gruntu 28.686 m kw. – w wieczystym użytkowaniu.

Dom Pomocy Społecznej Grupa I – budynki i budowle – 10.127.199,89 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 3.014.138,07 zł,

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 0,00 zł,

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 84.618,69 zł,

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 187.950,12 zł,

Grupa VI – urządzenia techniczne – 300.593,88 zł,

Grupa VII – środki transportu – 1.073.879,35 zł,

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenia – 263.110,18 zł.

RAZEM: DPS –  15.051.490,18 zł.

Budżet

Plan finansowy na 2012 rok


pobierz
Plan finansowy na 2013 rok pobierz

Plan finansowy na 2014 rok


pobierz
Rejestry, ewidencje, archiwa
Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr mieszkańców, teczki osobowe mieszkańców, składnicę akt.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

 

Oświadczenie za 2015 r.


pobierz

 

Opublikował(a): 02.06.2016 10:45, Witold Noga
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:02, Lucyna Basta
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl