Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Ilość odwiedzin: 305302

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

Siedziba
Adres: ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów, NIP: 813-24-99-414, REGON: 690267719
Telefon: (17) 86 75 770

Fax:

Meil:

 

(17) 86 75 777

dpsrzeszow@op.pl

Godziny pracy: od 730 – 1530
Dyrektor
Imię i nazwisko: Lucyna Basta
Siedziba: Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska 7a, 35 – 322 Rzeszów
Telefon: (17) 85 85 010
Kompetencje: 

Wykształcenie:

Uniwersytet Jagielloński – Kraków, Wydział Filozoficzno – Historyczny – 1982 r. – magister historii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Rzeszów, Instytut Pedagogiki – Studia Podyplomowe w zakresie Opieki Nad Dziećmi – 1994 r.

Uniwersytet Łódzki – Studia Podyplomowe w zakresie Pomocy Społecznej – 1996 r.

Dyrektor DPS ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności. Należy do niego w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

b) nadzór nad majątkiem DPS,

c) reprezentowanie DPS na zewnątrz,

d) przedkładanie Prezydentowi Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

e) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

f) nadzór nad zespołem pracowniczym,

g) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

h) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

i) współpraca ze związkami zawodowymi,

j) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

k) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych, kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkanek oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

a) reprezentowanie gminy Rzeszów w postępowaniu przed Sądami Rejonowymi w sprawach o złożenie do depozytu sądowego kwot pieniężnych pozostawionych przez zmarłych mieszkańców DPS oraz do składania oświadczeń woli w zakresie komu złożona do depozytu sądowego kwota ma być wydana i pod jakim warunkiem,

b) podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności DPS dla Przewlekle Chorych, w tym zaciąganie – w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym DPS – zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie – na czas nieoznaczony – umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów – obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca – przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów,

c) występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie – w charakterze zainteresowanego oraz inwestora – organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych DPS wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym DPS,

d) zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością DPS.

Godziny pracy: 730 – 1530
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy Społecznej został powołany na podstawie Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego nr 91/93 z dnia 9 września 1993 r.

W strukturze DPS funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjnaico_pdf.gifpobierz
Regulamin organizacyjny i Statut

Regulamin organizacyjny

ico_pdf.gif

pobierz
Uchwała  Nr XII/177/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

ico_pdf.gif

pobierz
Statut

ico_pdf.gif

pobierz

Bilans

Bilans za 2011 rok  file/31935/Bilans 2011.xlspobierz
Bilans za 2012 rokfile/37526/Bilans 2012.xlspobierz

Zadania

Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Tryb działania, prowadzone sprawy, przeprowadzone kontrole

DPS działa w oparciu o Zarządzenie Wojewody Rzeszowskiego nr 91/93 z dnia 9 września 1993 r., ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z póź. zm.), statutu uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 22 czerwca 1999 r. i 28 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujących kwestie związane z pobyt mieszkanek w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

- procedura przyjęcia mieszkańca,

- procedura umierania i zgonu mieszkańca,

- procedura wypisu mieszkańca,

- procedura postępowania w sytuacji zagrożenia lub podjęcia próby samobójczej przez mieszkańca,

- procedura stosowania przymusu bezpośredniego,

- procedura ponoszenia odpłatności za pobyt,

- procedura zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców,

- procedura zgłaszania skarg i wniosków przez mieszkańców,

- procedura utrzymania czystości,

- procedura palenia papierosów przez mieszkańców,

- procedura spożywania alkoholu na terenie DPS przez mieszkańców,

- procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się mieszkańców,

- procedura wyjazdu i nieobecności mieszkańcówi,

- procedura funkcjonowania samorządu mieszkańców,

- procedura przestrzegania higieny osobistej przez mieszkańców,

- procedura dokonywania zakupów przez personel,

- procedura wydawania posiłków,

- procedura nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń,

- procedura prania odzieży i bielizny pościelowej,

- procedura odbierania odzieży i bielizny pościelowej z pralni,

- procedura postępowania na wypadek włamania,

- procedura działania wobec mieszkańców, którzy nie dotrzymują warunków kontraktów,

- procedura rozwiązywania konfliktów,

- procedura planowania całodobowego wyżywienia mieszkańców,

- procedura organizowania wycieczek,

- procedura prowadzenia szkoleń,

- procedura opieki medycznej,

- procedura postępowania z osobami bezdomnymi.

Przeprowadzone kontrole:

w 2011 r.file/31940/Kontrole w roku 2011.doc

pobierz

w 2012 r.file/37527/Kontrole w roku 2012.docpobierz

 
Wysokość opłat

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosi w 2013 r. – 3.000,30 zł.

Zarządzenie Nr VI/898/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 marca 2013 r.Majątek

Kompleks DPS składa się z następujących budynków połączonych ze sobą wzajemnie i stanowiących jedną całość. Budynek mieszkalny nr I, Budynek mieszkalny nr IA ,Budynek kuchni nr II, Budynek administracji nr III, Budynek portierni, Pawilon Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Powierzchnia gruntu 28.686 m kw. – w wieczystym użytkowaniu.

Dom Pomocy Społecznej Grupa I – budynki i budowle – 10.127.199,89 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 3.014.138,07 zł,

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 0,00 zł,

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 84.618,69 zł,

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 187.950,12 zł,

Grupa VI – urządzenia techniczne – 300.593,88 zł,

Grupa VII – środki transportu – 1.073.879,35 zł,

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości wyposażenia – 263.110,18 zł.

RAZEM: DPS –  15.051.490,18 zł.

Budżet

Plan finansowy na 2012 rok


pobierz
Plan finansowy na 2013 rok pobierz

 
Rejestry, ewidencje, archiwa
Dom Pomocy Społecznej prowadzi rejestr mieszkańców, teczki osobowe mieszkańców, składnicę akt.

Opublikował(a): 02.01.2014 10:18, Witold Noga
Wytworzył(a): 08.08.2008 14:05, Lucyna Basta
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 017 87 54 000, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl