Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa

Siedziba
Adres: ul. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów
Telefon: 017 748 49 00, 017 748 49 02, Fax. 017 748 49 02
E-Mail: brmr@erzeszow.pl
Godziny pracy: 7.00 – 15.00

Dyrektor
Imię i nazwisko: Anna Raińczuk
Adres: ul. Słowackiego 9, 35-060 Rzeszów
Telefon: 017 748 49 00, 017 748 49 02
E-Mail: arainczuk@erzeszow.pl, brmr@erzeszow.pl
Kompetencje: Kieruje pracą Biura, ponosi odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie zadań określonych w rocznym harmonogramie prac oraz prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych i materialnych Biura.
Godziny pracy: 7.00 – 15.00

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Uchwała Nr XIX/48/95 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 kwietnia 1995 r.

Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego

Statut

Zarządzenie Nr 6/2009 Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa Rzeszowa.

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa Rzeszowa.

Zadania

Do zadań Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa należy prowadzenie prac w zakresie planowania przestrzennego Miasta.
1. opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa oraz ich zmian,
2. opracowywanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3. przyjmowanie i analiza wniosków dotyczących zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
4. prowadzenie i aktualizowanie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. realizacja procedur formalno-prawnych uzgodnień i wyłożeń miejscowych planów,
6. formułowanie wniosków służących określaniu polityki przestrzennej,
7. prowadzenie analiz realizacji i skuteczności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
8. wykonywanie opracowań studialnych i koncepcyjnych w zależności od potrzeb,
9. opiniowanie i ocenianie zgodności opracowań branSowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta w opracowaniu,
10. współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami planistycznymi krajowymi i zagranicznymi oraz konsultantami,
11. prowadzenie banku danych o zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb działania i prowadzone sprawy

I. Przygotowywanie projektów planów miejscowych i ich zmian
II. Przygotowywanie projektów zmian Studium
III. Przygotowywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym

Przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia terenów.
Dokumenty uzyskiwane od wnioskodawcy:
1. wniosek zawierający określenie nieruchomość oraz określenie celu na jaki nieruchomość ma być wykorzystana,
Dokumenty uzyskiwane przez Biuro:
1. mapy ewidencyjne i zasadnicze,
2. wykazy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3. wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę,
4. wykaz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Forma załatwiania spraw:
1. analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, informacja o stopniu zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium, niezbędny zakres prac planistycznych konieczny do określenia w miejscowym planie,
2. wykonanie opracowania ekofizjograficznego,
3. uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu,
4. ogłoszenie w prasie miejscowej i obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta (Rynek 1), Wydziale Architektury (Kopernika 15), Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Rynek 7) i Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa (Słowackiego 9) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej określające formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
5. zawiadomienie na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu,
6. rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu planu,
7. sporządzenie projektu planu miejscowego w raz z prognozą oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
8. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,
9. uzyskanie opinii o projekcie planu od Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz od organów i instytucji określonych w ustawie,
10. uzgodnienie projektu planu z właściwymi organami wojewódzkimi, konserwatorem zabytków oraz właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie odrębnych przepisów,
11. uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie rolnicze i nie leśne,
12. wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
13. ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożenie projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowanie w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
14. wyznaczenie terminu , w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krócej niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu,
15. przedłożenie Radzie Miasta projektu planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zmianami.)

Wnioski do pobrania

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zmianę ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Budżet

- na 2012 r.

- na 2013 r.

- na 2014 r.

Bilans roczny

- za 2002 r.

- za 2006 r.

- za 2010 r.

- za 2011 r.

- za 2012 r.

- za 2013 r.Wysokość opłat, Informacje nieudostępnione

nie dotyczy

Rejestry, ewidencje, archiwa

- rejestr wniosków o zmianę planów,
- rejestr planów,
- archiwum zakładowe.

Data opracowania - 28.02.2008 r., 7.03.2008 r., 18.05.2009 r., 5.10.2010 r., 4.04.2012, 16.09.2013, 21.05.2014

Opracował - Sławomir Szela, Andrzej Prajsnar

Zatwierdziła - Lidia Szczepanek, Zastępca Dyrektora

Opublikował(a): 21.05.2014 09:12, Andrzej Prajsnar
Wytworzył(a): 13.10.2008 09:31, Anna Rainczuk
Drukuj Poleć znajomym

Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Telefon: 1 77 88 99 00   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl