Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza

Siedziba

Adres:   ul. Unii Lubelskiej 4, 35-016 Rzeszów

Telefon:     

Fax:

e-mail:


strona www

 

17 74 82 620

17 74 82 621

pow-rzeszow@wp.pl


www.pow-rzeszow.org.pl

Dyrektor
Imię i nazwisko:   Jolanta Milewska
Siedziba:   Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im.dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie
Telefon:   17 74 82 620
Godziny pracy:   730 – 1530
e-mail:   pow-rzeszow@wp.pl
 
 

 

Kompetencje

  Ogólna klauzula informacyjna
   

Dyrektor pełni nadzór nad:
1. gospodarką finansową,
2. zarządzaniem zasobami ludzkimi,
3. standardem wychowania i opieki,
4. standardem usług świadczonych przez placówkę

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

 

Uchwałą Nr III/49/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniono nazwę Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, nadano Placówce imię oraz Statut. Od 1 stycznia 2015 r. pełna nazwa jednostki brzmi: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza prowadzi działalność w oparciu o:

Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej      
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                          

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                                    

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                        
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości                                                
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.);
Ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych                          
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.902 z póżn. zm.).

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr. Henryka Hanasiewicza jest całodobową placówką typu interwencyjno-socjalizacyjnego.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1) zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

2) realizuje we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną;

3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd  postanowi inaczej;

4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;  

6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

7) zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.  

 
Informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Godziny pracy:      

Dyrektor jednostki przymuje w siedzibie codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30  
Wychowawcy : całodobowo

Specjaliści: pedagog, psycholog, terapeuta : wg grafiku od 8.00-18.00
Pracownicy administracji i obsługi: 7.30-15.30

Druki do pobrania (DOC)

- wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na stronie MSWiA - http://epuap.gov.pl/
adres skrzynki: /pow-rzeszow/Skrytka_ESP

 

Statut - forma prawna

 

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej  podporządkowana bezpośrednio Prezydentowi Miasta Rzeszowa - miasta na prawach powiatu.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza działa w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.),

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Organizacja
   

Statut

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr. Henryka Hanasiewicza w Rzeszowie

Struktura organizacyjna Placówki

 Majątek    
   

 

Bilans:

Bilans 2017 r.

Bilans 2016 r.

Bilans 2015 r.

Bilans 2014 r.

Bilans 2013 r.

Bilans 2012 r.

Bilans 2011 r.

Bilans 2010 r.

Bilans 2009 r.

 

Budżet:

Plan wydatków i dochodów 2018 r.

Plan wydatków i dochodów 2017 r.

Plan wydatków i dochodów 2016 r.

Plan wydatkow i dochodów 2015 r.

Plan wydatków i dochodów 2014 r.

Plan wydatków i dochodów 2013 r.

Plan wydatków i dochodów 2012 r.

 

Majątek:

 

Stan na 31.12.2016 r. wartość brutto

Środki trwałe 1 597 242,98 zł
w tym:  
- budynki i budowle
1 459 228,45 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 138 014,53 zł

 

Udostępnienie informacji nieudostepnionej w BIP

 

 Informacja publiczna udpostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,

- na wniosek. 

do pobrania - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.docInformacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Placówka prowadzi ewidencje:

- wychowanków,

- pracowników,

Szczegółowe zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje instrukcja archiwalna

Dostęp do archiwum regulują: ustawa o ochronie danych osobowych i ustawa o dostępie do informacji publicznej

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole


Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Odział Nadzoru Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

12.06.2014 r.

Kontrola problemowa - protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 18.06.2014 r.  Protokół kontroli
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 08.05.2015 r.
Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

21.08.2015 r. 

Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 09.05.2016 r. Protokół kontroli
Podkarpacki Państwowy Wojewózki Inspektor Sanitarny    w Rzeszowie 29.07.2016 r. Protokół kontroli
 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 20.10.2016 r. Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 09.05.2017 r.

Protokół kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 09.06.2017 r.

Protokół kontroli

Protokół kontroli sanitarnej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                  w Rzeszowie 09.03.2018 r. Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 21.03.2018 r. Wystapienie pokontrolne
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna              w Rzeszowie 21.03.2018 r. Protokół kontroli

 

 

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej                                                                                                              (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

 

Opublikował(a): 30.07.2018 15:26, Jolanta Milewska
Wytworzył(a): 06.10.2008 09:03, Jolanta Milewska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9238130
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl