Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie

Siedziba :

Adres: ul. Mjr H. Sucharskiego 1, 35-225 Rzeszów, NIP: 813-145-29-65, REGON: 690681209
 Godziny pracy:  7:30 – 15:30
E-Mail: sekretariat@dpssucharskiego.resman.pl
Strona www http://www.dps-rzeszow.pl
   
Telefony: Administracja : 17 748 12 70
  Dyrektor : 17 748 12 71
  Kierownik Działu Opiekuńczo Terapeutycznego: 17 748 12 72
  Księgowość: 17 748 12 73
  Magazynier: 17 748 12 74
  Kasa: 17 748 12 75
  Gabinet medyczny: 17 748 12 76
  Pracownicy socjalni: 17 748 12 77
  Główna Księgowa: 17 748 12 78
  Ośrodek wsparcia: 17 748 12 79
  Instruktor terapii zajęciowej: 17 748 12 81
 Kadry: 17 748 12 82
 Psycholog 17 748 12 83

 

Dyrektor :

Imię nazwisko: Wiesław Wołoszyn
Siedziba: 35-225 Rzeszów ul. Mjr H. Sucharskiego 1
Telefon: 17 748 12 71
E-Mail: dyrektor@dpssucharskiego.resman.pl
Kompetencje: 

Pełnomocnictwo Prezydenta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2013 r.  (kliknij aby pobrać)

 

 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591, z późn. zm.), udzielam panu Wiesławowi Wołoszynowi - Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego 1 - pełnomocnictwa do działania, o następującej treści:
   1. Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności Domu Pomocy Społecznej dla zwanego Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dalej „Domem Pomocy", w tym zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony - umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie zarządzanej części mienia gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania za uprzednim wypowiedzeniem nie przekraczającym jednego miesiąca - przy zachowaniu wymogów wynikających z odrębnych przepisów prawa.
    2. Występowanie, w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie - w charakterze zainteresowanego oraz inwestora-organizatora procesu budowlanego w rozumieniu ustaw o zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane, w sprawach dotyczących budowy nowych oraz remontu, modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych Domu Pomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach środków przewidzianych na realizację wymienionych zadań w zatwierdzonym planie finansowym Domu Pomocy.
    3. Zastępowanie gminy Rzeszów w postępowaniach sądowych w sprawach związanych z działalnością Domu Pomocy, w tym z działalnością podejmowaną na podstawie umocowania wynikającego z niniejszego pełnomocnictwa.
    4. Prawo udzielania dalszego pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw w postępowaniach, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego pełnomocnictwa.
 
Prezydent Miasta Rzeszowa
Tadeusz Ferenc
 

Dyrektor DPS ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności. Należy do niego w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

b) nadzór nad majątkiem DPS,

c) reprezentowanie DPS na zewnątrz,

d) przedkładanie Prezydentowi Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

e) zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

f) nadzór nad zespołem pracowniczym,

g) ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych,

h) dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

i) współpraca ze związkami zawodowymi,

j) wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

k) tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych, kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

 

Upoważnienie dla Dyrektora DPS

 

Struktura organizacyjna i regulamin :

Struktura organizacyjna PDF pobierz
Regulamin organizacyjny PDF pobierz

Dom jest jednostką budżetową Gminy - Miasta Rzeszów, miasta na prawach powiatu, bezpośrednio podporządkowaną Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

Integralną częścią Domu jest filia DPS przy ul.Łabędziej 9 i Ośrodek Wsparcia działający przy ul.mjr H.Sucharskiego 1

Zadania :

Świadczenie usług socjalno bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

W sprawie skarg i wniosków  dyrektor Domu Pomocy Społecznej przyjmuje strony:
DPS mjr.H.Sucharskiego
Poniedziałek – 9.00 – 13.00
Czwartek 8.30 – 10.00
DPS Filia Łabędzia
Poniedziałek – 13.30 – 15.00

Informacja publiczna udostępniana jest:
- w Biuletynie Informacji Publicznej
- w drodze wyłożenia lub wywieszenia,
- na wniosek.
Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia sie na pisemny wniosek (art. 10. ust. 2). Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /dpsrzeszow/Skrytka_ESP

Uprzejmie informujemy, że do Państwa dyspozycji została udostępniona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP, służącą do składania wniosków za pomocą Internetu.
W celu złożenia przez Państwa wniosku w formie elektronicznej należy wykonać następujące czynności :

    Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
    Zalogować się korzystając z uprzednio założonego konta.
    Odnaleźć na liście instytucji Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
    W tym celu najlepiej :
        wybrać link "Alfabetyczna lista spraw",
        następnie zakładkę "Inne klasyfikacje",
        odnaleźć i wybrać w kolumnie "Klasyfikacja terytorialna" :
        "Podkarpackie" a następnie "Rzeszów (gmina miejska)",
        uruchomić link "Skargi, wnioski, zapytania do urzędu" a następnie
        "Dom Pomocy Społecznej",
        wybrać przycisk "Przejdź do formularza".
        
    Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby przejść na stronę serwisu ePUAP proszę kliknąć w link do strony:
www.epuap.gov.pl

 Zasady przyjmowania do Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie ul. Sucharskiego 1 :

 1. Do w/w Domu ma prawo być skierowana osoba , która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku ,choroby , niepełnosprawności , która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2. Do dps kieruje się na podstawie:
- pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na zamieszkiwanie lub pobyt w dniu jej kierowania osoby ubiegającej się,
- rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej , zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przez rodzinę lub gminę).
3. Ponadto do wniosku dołącza się:
- decyzję o przyznaniu zasiłku stałego lub o pobieraniu renty-emerytury
-
pisemną zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej lub organ wypłacający rentę lub emeryturę
- oświadczenia o wysokości dochodów osoby ubiegającej się ,małżonka , zstępnych przed wstępnymi zobowiązanymi do ponoszenia opłaty
4. W przypadku gdy do dps kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu , wydanie decyzji o skierowaniu nie wymaga przedłożenia     dokumentów , o których jest mowa w punkcie nr 3 .Dokumenty te powinny być skompletowane do 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu.
5. Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej oraz wydaje decyzję o skierowaniu , a jeżeli dps znajduje się poza terenem działania w/w ośrodka pomocy społecznej – komplet dokumentów ośrodek przekazuje do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie.
6.  W nagłych przypadkach skierowanie i umieszczenia w dps może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia wymaganych dokumentów . Stosowną dokumentację kompletuje się w terminie do 3 miesięcy od dnia przyjęcia . 
7. Osobę ubiegającą się o zamieszkanie w dps kieruje się na czas nieokreślony , chyba ,że wystąpi ona lub jej opiekun prawny o skierowanie na czas określony.
8. Pobyt w dps jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania :
- mieszkaniec wnosi nie więcej niż 70% swojego dochodu netto wraz z dodatkiem lub zasiłkiem pielęgnacyjnym jeżeli takowy pobiera
- małżonek , zstępni przed wstępnymi (dzieci , rodzice ) na podstawie umowy cywilno – prawnej
- gmina , z której osoba została skierowana do dps w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę.

 

Statut :

Statut PDF pobierz

Uchwała  Nr XII/174/2007 Rady  Miasta  Rzeszowa z dnia  24 kwietnia 2007 r.

PDF pobierz

 

Plany Finansowe  :

 

 

Plan finansowy 2003r.

PDF pobierz
Plan finansowy 2004r. PDF pobierz
Plan finansowy 2005r. PDF pobierz
Plan finansowy 2006r. PDF pobierz
Plan finansowy 2007r. PDF pobierz
Plan finansowy 2008r. PDF pobierz
Plan finansowy 2009r. PDF pobierz
Plan finansowy 2010r. PDF pobierz
Plan finansowy 2011r. PDF pobierz
Plan finansowy 2012r. PDF

pobierz

pobierz

pobierz

Pobierz

Plan finansowy 2013 r.

PDF

pobierz

pobierz

pobierz

 pobierz

pobierz

Plan finansowy 2014r. PDF

pobierz

pobierz

Plan finansowy 2015r. PDF

 

Pobierz

 

Plan finansowy 2016r. PDF

 

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Plan finansowy 2017r. PDF

pobierz

pobierz

pobierz

Pobierz

Plan Finansowy 2018 r :

  - wydatki

  - dochody

PDF

 

Pobierz

Pobierz

Plan finansowy 2019r.

 - dochody

 - wydatki

PDF

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Bilans 2003 r. PDF pobierz
Bilans 2004 r. PDF pobierz
Bilans 2005 r. PDF pobierz
Bilans 2006 r. PDF pobierz
Bilans 2008 r. PDF pobierz
Bilans 2009 r. PDF pobierz
Bilans 2010 r. PDF pobierz
Bilans 2011 r. PDF pobierz
Bilans 2012 r. PDF

pobierz

pobierz

Bilans 2013 r. PDF pobierz
Bilans 2014 r. PDF pobierz
Bilans 2015 r. PDF pobierz
Bilans 2016 r. PDF pobierz
Bilans 2017 r. PDF

pobierz A

pobierz B

Bilans 2018 r.

Rachunek Zysków i Strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

 PDF

pobierz

pobierz

pobierz

pobierz

 

Wysokość opłat :

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz.U nr 64 poz.593 z 2004r.):art.60.

1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
2. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca :
1)    w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym-ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym , nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2)    w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym- ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
3)    w regionalnym domu pomocy społecznej- ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.
Art.61.1.Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)    mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)    gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym osoby i gmina określone w punktach 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1)    mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70%tego dochodu;
2)    małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art.103 ust.2:
a)    w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium,
b)    w przypadku osoby w rodzinie , jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3)    gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a wnoszonymi opłatami przez osoby , o których mowa w pkt 1 i 2.
3.W przypadku niewywiązywania się osób , o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 , z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
4.Dochód mieszkańca domu podejmującego pracę ze wskazań terapeutyczno - rehabilitacyjnych lub uczestniczącego w warsztatach terapii zajęciowej , stanowiący podstawę naliczania opłaty , zmniejsza się o 50% kwoty otrzymywanej z tytułu wynagrodzenia za pracę lub o kwotę odpowiadającą wysokości kieszonkowego wypłacanego z tytułu uczestnictwa w tych warsztatach. ...”


Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 01.04.2019 wynosi - 3.574,00 zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Z DNIA 1 MARCA 2019 POZ 1261
ZARZADZENIE NR VII/155/2019 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA Z DNIA 27.02.2018.

 

Tryb działania :

DPS działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004r.), statut uchwalony przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. i 31 procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujące kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

- postępowania w przypadku przyjęcia na mieszkańca domu
- postępowania w przypadku śmierci mieszkańca domu
- postępowania w przypadku zaginięcia mieszkańca
- dotycząca nieobecności mieszkańca
- dotycząca zasad wybierania przez mieszkańców pracownika pierwszego kontaktu
- dotycząca żywienia mieszkańców
- postępowania przy zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia
- postępowania w przypadku rezygnacji z miejsca w DPS
- dotycząca rozwiązywania konfliktów między mieszkańcami
- zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych mieszkańców
- postępowania personelu DPS na okoliczność wypadku mieszkańca
- postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie zimowym
- dotyczące odwiedzin mieszkańców przez rodziną i znajomych
- dotycząca palenia tytoniu i spożywania alkoholu
- dotyczące samorządu mieszkańców
- podawania leków
- obiegu informacji i komunikowania się z mieszkańcami i pracownikami DPS
- dotycząca skarg mieszkańców
- dotycząca utrzymania czystości
- dotycząca udzielania pomocy psychologicznej mieszkańcom
- dotycząca higieny osobistej mieszkańców
- dotycząca pracowników pierwszego kontaktu
- wchodzenia do pokojów mieszkalnych i zabezpieczenia ich podczas nieobecności mieszkańców
- dotycząca prowadzenia szkoleń w DPS
- postępowania na wypadek włamania
- dotycząca BHP i Ppoż.
- praktyk uczniowskich i studenckich
- zatrudniania pracowników
- zabezpieczenia terenu Domu w godzinach nocnych
- postępowania w wypadku awarii instalacji gazowej i elektrycznej
- postępowania na wypadek pożaru w DPS

  Majątek :

Stan na dzień 31.12.2018– wartość netto

Środki trwałe
5 419 984,96 zł

w tym:

 

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej--

- urządzenia techniczne i maszyny          

5 383 084,79 zł

36 900,17 zł

 

Dostęp do informacji nieudostępnionej w BIP

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
1.Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
2.Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
3.Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
4.W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

Ochrona danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej

Zarządzeniem nr VII/1722/2018 z dnia 23.05.2018r. Prezydenta Miasta Rzeszowa został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych pan. Maciej Golarz.


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - MACIEJ GOLARZ

iod2@erzeszow.pl

Klauzule informacyjne dot. RODO

RODO - Informacja dla mieszkańców

RODO - Informacja dla pracowników

RODO - Informacja dla kontrahentów


Rejestry, ewidencje, archiwa  :

1. Składnica akt
Miejsce prowadzenia składnicy:
DPS, ul. Sucharskiego 1
Sposób i zasady udostępniania:
Ze względu na  to , że  składnica akt zawiera dane osobowe pracowników i mieszkańców oraz
dokumentację księgową  informacje w niej zawarte nie mogą być powszechnie udostępnione


2. Rejestr dotyczący spraw mieszkańców
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr 124
Sposób i zasady udostępniania:
Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

3. Rejestr dotyczący pracowników
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr 23
Sposób i zasady udostępniania:
Dla organów administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.. Dla innych podmiotów jedynie dane statystyczne.

4. Rejestr spraw bieżących
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1pok. Nr.119
Sposób i zasady udostępniania:
Rejest  zawiera informacje o załatwianych w Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie sprawach.

5.Rejestr skarg i wniosków
Miejsce prowadzenia rejestru:
DPS, ul. Sucharskiego 1 pok. Nr  21
Sposób i zasady udostępniania:
Rejestr  zawiera  informacje o załatwianych w DPS skargach i wnioskach.

W przypadku informacji stanowiących informację publiczną DPS udostępnia dane z prowadzonych rejestrów, ewidencji i archiwów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Wykaz przeprowadzonych kontroli :

 

Jednostka przeprowadzająca kontrole

 

Data kontroli

Zakres i wyniki kontroli

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

09.03.2010r

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

17.03.2010r.

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

15.07.2010r.

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

odpowiedź na zalecenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

26.08.2010r.

27.08.2010r.

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

26.11.2010r.

Ocena narażenia zawodowego u byłej pracownicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

22.02.2011r.

Protokół kontroli

 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

14.03.2011r

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie 27.05.2011r

Protokół kontroli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

08.07.2011r.

 

Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 11.09.2011r.

Protokół pobrania próbek wody

 

Wydział Polityki Społecznej  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

13.09.2011r.

22.09.2011r.

Protokół kontroli

Urząd Miasta Rzeszowa

 

02.12.2011-14.12.2011r.

Protokół kontroli

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

12.03.2012r.

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Najwyższa Izba Kontroli w Rzeszowie

 

26.03.2012-23.04.2012r.

Jakość świadczonych usług w domach pomocy społecznej w województwie podkarpackim w okresie 2009-2011r.

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź do wystąpienia pokontrolnego z dnia 28.05.2012

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

12.04.2012r.

Kontrola dotycząca warunków produkcji i obrotu żywnością

Protokół kontroli

Urząd Miasta Rzeszowa

 

02.05.2012r.

Audyt sprawozdania finansowego Gminy Miasta Rzeszowa za 2011 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

21.05.2012r.

Protokół kontroli interwencyjnej

Odpowiedź na wyniki kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

31.05.2012r.

Protokół kontroli problemowej

Odpowiedź

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

 

06.09.2012r

Protokół kontroli interwencyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

 

11.03.2013r.

Przedmiotem kontroli było zbadanie:

zasadności i legalności pobytu osób w DPS

przestrzeganie praw pensjonariuszy

warunków pobytowych w placówce

prawidłowości prowadzenia dokumentacji osobowej

legalności stosowania przymusu bezpośredniego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

21.03.2013r.

Protokół kontroli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 22.03.2013r.

Protokół kontroli

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

04.04.2013r.

Protokół kontroli

 

Urząd Miasta Rzeszowa

21.05.2013-14.06.2013

Wywiązywanie sie z obowiązku udostepniania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, określonego w ustawie o dostepie do informacji publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

07.06.2013r.

Kontrola gospodarki konta sum depozytowych od 01.01.2012 do 31.12.2012

Zalecenia pokontrolne

Odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
13.06.2013r.
Kontrola doraźna
Urząd Miasta Rzeszowa  26.07-29.08.2013 Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
25.09.2013r. Kontrola doraźna
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 14.10.2013r

Pobranie próbek wody

Pobranie próbek wody

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  29.10.2013r  Kontrola doraźna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
10.01.2014r. Kontrola doraźna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

30-31.01.2014r.

 

 Kontrola problemowa
Sąd Okręgowy w Rzeszowie 10.03.2014 W sprawie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w domach pomocy społecznej oraz sposobu jej dokumentowania
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 11.04.2014 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 10.04.2014 Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 28.08.2014 Protokół kontroli
Zaklad Ubezpieczeń Społecznych

24,26-28.11.

02-05,08.12.2014

Kontrola skladek ubezpieczeniowych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 15.01.2015 Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 17.02.2015

Protokół kontroli

Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
05-06,11,13,24.03.2015 Protokół kontroli
Sąd Rejonowy w Rzeszowie 06.03.2015 Zbadanie legalności pobytu w DPS, Przestrzeganie praw pensjonariuszy, warunków bytowych w placówce, prawidłowość prowadzenia dokumentacji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
15.05.2015 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 10.06.2015 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 11.06.2015 Protokół kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
03.07.2015 Protokół kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 24.09.2015 Protokół kontroli
Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie 13.10.2015 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 20.10.2015 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 22.10.2015 Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 23.10.2015 Protokół kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
11.12.2015 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie  07.04.2016

Protokół konrtoli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 08.04.2016

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 07.03.2016 Protokół kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
04.08.2016 Protokół kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
19.10.2016 Protokół kontroli
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 18.11.2016 Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 13.12.2016 Protokół kontroli
 Sąd Okręgowy w Rzeszowie  08.06.2017  Protokół kontroli
 Wojewódzka stacja sanitarno-epidemioologiczna  23.06.2017  Protokół kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
28.07.2017 Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

12.06.2017 Sucharskiego

10.07.2017 Łabędzia

Protokół kontroli

Pismo UW 

Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna  21.09.2017  Protokół kontroli17.10.2017
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna   21.09.2017  Protokół kontroli
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna  22.09.2017  Protokół kontroli
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna  22.09.2017

 Protokół kontroli

Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 03.10.2017 Decyzja
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 05.10.2017

Decyzja

Pismo DPS

Państwowa Inspekcja Pracy 05-17.10.2017

Protokół kontroli

Wystapienie

odpowiedź

Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 13.10.2017

Protokół kontroli

Protokół pobrania próbek

Protokół pobrania próbeki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
18.02.2018 Protokół kontroli
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna

20.04.2018

20.04.2018

27.04.2018

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 12.03.2018 Protokół kontroli
Biuro Kontroli Miasta Rzeszowa  17.05.2018  Protokół kontroli
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 23.11.2018 Protokół kontroli
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 23.11.2018 Protokół kontroli
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
26.11.2018 Protokół kontroli
Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 27-28.09.2018

Protkół kontroli

zalecenia pokontrolne.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

23.04.2019

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

06.05.2019 Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

12.06.2019 Protokół kontroli odp.
Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 18.10.2019

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Protokół kontroli

Powiatowa stacja sanitarno-epidemioologiczna 17.10.2019

Protokół kontroli

Protokół kontroli

Arkusz oceny

Protokół kontroli

 

WEZWANIA DO ODBIORU NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

Wykaz depozytów - do pobrania - plik PDF

 

Opublikował(a): 09.12.2019 13:36, Ewa Kołodziej
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:03, Wiesław Wołoszyn
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13727646
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl