Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

 

Szanowni Państwo Gmina Miasto Rzeszów zrealizowała projekt "Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie", który dotyczył modernizacji Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z usług DPS w Rzeszowie przez mieszkańców miasta i okolic, w szczególności osób pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 10 tys. mieszkańców.

 

 

Siedziba

Adres:

ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607  Rzeszów

NIP:

813-17-36-881

REGON:

690681698

Telefon:

(17) 85-452-11 lub (17) 86-543-60

Fax:

(17) 85-452-11 lub (17) 86-543-60

E-Mail:

dpsmail@wp.pl

www:

www.dpsjaklinskiej.prv.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

/DPS_Jozefy_Jaklinskiej/SkrytkaESP

Godziny pracy:

7:30 - 15:30

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko:

Jadwiga Gładka-Czerwonka

Siedziba:

ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607  Rzeszów

Telefon:

(17) 85-452-11 lub (17) 86-543-60 wew. 35

E-Mail:

dpsmail@wp.pl

Godziny pracy:

7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku

Kompetencje:

Dyrektor Domu jest odpowiedzialny za całokształt działalności i realizację działań statutowych Domu. Należy do niego w szczególności:

 • Ogólne kierownictwo w sprawach organizacyjnych i administracyjnych,

 • Ogólny nadzór nad majątkiem DPS,

 • Reprezentowanie domu na zewnątrz,

 • Przedkładanie Prezydentowi Miasta Rzeszowa planów finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,

 • Zatwierdzanie wydatków budżetowych w ramach planów finansowych,

 • Nadzór nad zespołem pracowniczym,

 • Ustalanie zakresu czynności dla kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

 • Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,

 • Współpraca ze związkami zawodowymi,

 • Wydawanie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji,

 • Tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań statutowych,

 • Kształtowanie właściwego stosunku personelu do mieszkańców,

 • Możliwość tworzenia nowych stanowisk w zależności od potrzeb. 

 

Oraz wynikających z pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa:

 • Reprezentowanie Gminy Rzeszów w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie X  Wydział Cywilno - Karny w sprawach o złożenie do depozytu sądowego kwot pieniężnych pozostawionych przez zmarłych mieszkańców DPS-u oraz do składania oświadczeń woli w zakresie komu złożona do depozytu sądowego kwota ma być wydana i pod jakimi warunkami.

 • Podejmowanie czynności zwykłego zarządu związanych z prowadzeniem statutowej działalności DPS dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w tym  zaciąganie - w granicach środków przewidzianych na ten cel w zatwierdzonym planie finansowym Domu - zobowiązań niezbędnych do realizacji jego zadań, a także zawieranie - na czas nieoznaczony umów dzierżawy i najmu wolnych budynków, terenów i urządzeń usytuowanych w obrębie gminy Rzeszów - obwarowanych każdorazowo prawem bezwarunkowego ich rozwiązania.

 • Występowanie w imieniu gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym do naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 • Zatwierdzanie dowodów ksiegowych i dokumentów związanych z gospodarowaniem mieniem Gminy Miasto Rzeszów - Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie


 

 

Przedmiot działalności jednostki

Celem działania Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności dostosowanej do poziomu sprawności i podtrzymywanie samodzielności.
Dom zapewnia całodobową opiekę polegającą na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, a w szczególności:

 • Zamieszkanie,

 • Wyżywienie,

 • Utrzymanie czystości,

 • Pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i w załatwianiu niezbędnych spraw osobistych,

 • Pielęgnację,

 • Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,

 • Udział w terapii zajęciowej,

 • Realizacje potrzeb religijnych i kulturalnych,

 • Możliwość rozwoju samorządności mieszkańców,

 • Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalna,

 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych mieszkańców.


Zakres i formy usług Domu są dostosowane do indywidualnych potrzeb mieszkańców.
Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa Dom.
Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu z przysługujących i na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych.

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor

Dyrektor przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 - 15:00. Osoby zainteresowane spotkaniem z Dyrektorem Domu proszone są o wcześniejsze umówienie sie w sekrtetariacie Domu telefonicznie lub osobiście.

Sekretariat

Sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 (tel. (17)854-52-11 lub (17)865-43-60).

Pracownik socjalny

Wszelkie informacje w zakresie spraw związanych z mieszkańcami w DPS udzielane są telefonicznie lub osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (tel. (17)854-52-11 wew. 34 lub (17)865-43-60) wew 34), przez pracownika socjalnego i Dyrektora Domu. Każda osoba, która chce zamieszkać w Naszym Domu ma możliwość osobistej wizyty celem zapoznania się z ofertą i proponowanymi warunkami.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie ePUAP - /DPS_Jozefy_Jaklinskiej/SkrytkaESP

 

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania jednostki

Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej, organem prowadzącym dla Domu jest Gmina Miasto Rzeszów. Dom działa na podstawie:

Dom Pomocy Społecznej działa w oparciu o decyzję Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenia Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Statutu uchwalonego przez Radę Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. nr XII/176/2007. i procedur wydanych przez dyrektora placówki regulujących kwestie związane z pobytem mieszkańców w DPS i świadczonymi na ich rzecz usługami:

 

 

Wysokość opłat

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, który wynosi od 01.04.2018 – 3825,00 zł.

Zarządzenie nr VII/1620/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 15 marca 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 16 marca 2018 r. Poz. 1215)

Decyzje ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby kierowanej. Szczegółowe zasady umieszczania i opłat w domu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) - art. 59, 60, 61.

 

 

Statut

Statut Domu Pomocy Społecznej

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 października 2006 r. nr LXVII/247/2006 w sprawie nadania imienia Domowi Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 kwietnia 2007 r. nr XII/176/2007 w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej

Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. nr LXIX/1291/207 w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej

 

 

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej

 

 

Regulaminy

Regulamin organizacyjny - 16 maj 2014 rok

Zarządzenie Nr VI/1383/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie

Regulamin wynagradzania w Domu Pomocy Społecznej

Regulamin mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej

 

 

Majatek

Środki trwałe - stan na 31.12.2012

Środki trwałe - stan na 31.12.2013

Środki trwałe - stan na 31.12.2014

Środki trwałe - stan na 31.12.2015

Środki trwałe - stan na 31.12.2016

Środki trwałe - stan na 31.12.2017

 

 

Budżet

Budżet na 2012 rok

Budżet na 2013 rok

Budżet na 2014 rok

Budżet na 2015 rok

Budżet na 2016 rok

Budżet na 2017 rok

 

 

Bilans

Bilans za 2012 rok

Bilans za 2013 rok

Bilans za 2014 rok

Bilans za 2015 rok

Bilans za 2016 rok

Bilans za 2017 rok

Bilans za 2018 rok

 

 

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS, może być udostępniona na wniosek.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

 • pocztą elektroniczną na adres: dpsmail@wp.pl
 • faksem na nr: (17) 854-52-11 lub (17) 865-43-60
 • listownie na adres: Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej, ul. Powstańców Styczniowych 37, 35-607 Rzeszów

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dane zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępnia się za zgodą dyrektora na wniosek stronom i uczestnikom postepowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Udostępnianie informacji i dokumentów zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach odbywa się z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, w tym w szczególności, w przypadku informacji stanowiących informację publiczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostepie do informacji publicznej.

 1. rejestr mieszkańców,

 2. rejestr skarg i wniosków,

 3. rejestr dokumentów osób oczekujących,

 4. rejestr osobodni żywienia i pobytu,

 5. rejestr nieobecności (urlopów) mieszkańców

 6. rejestr depozytu wartościowego,

 7. rejestr protokołów posiedzeń rady mieszkańców,

 8. rejestr protokołów Zebrań Zespołu Terapeutycznego - Opiekuńczo,

 9. rejestr pism współpracy z jednostkami nie podporządkowanymi,

 10. rejestr sprawozdawczości miesięcznych,

 11. rejestr rachunków z dysponowania kieszonkowym mieszkańców,

 12. rejestr osób odwiedzających,

 13. rejestr imprez kulturalno oświatowych (kronika),

 14. rejestr wypadków,

 15. rejestr chorób zakaźnych,

 16. rejestr kart przymusu.

 17. rejestr zamówień publicznych


 

Kontrole zewnętrzne

 

Jednostaka kontrolująca

Data kontroli

Zakres kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
15.04.2016

Kontrola kompleksowa

Protokół kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie15.04.2016

Kontrola żywienia

Protokół kontroli

Sąd Okręgowy w Rzeszowie11.06.2016

Kontrola kompleksowa

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie26.07.2016

Kontrola problemowa

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie28.10.2016

Kontrola problemowa

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie9.02.2017

Kontrola zamówień publicznych

Protokół kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie7.03.2017

Kontrola jakości wody

Protokół kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie19.05.2017

Kontrola kompleksowa

Protokół kontroli

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
11.05.2017

Kontrola kompleksowa

Protokół kontroli

Sąd Okręgowy w Rzeszowie15.05.2018

Kontrola kompleksowa

Protokół kontroli

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie26.09.2018

Kontrola zamówień publicznych

Protokół kontroli

 Sąd Okręgowy w Rzeszowie 23.04.2019

Kontrola zamówień publicznych

Protokół kontroli

 

 

Kontrola zarządcza

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 roku

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 roku

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 roku

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 roku

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 roku

Oswiadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017 roku

 

 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna - pobierz

Opublikował(a): 25.07.2019 13:05, Marcin Frącz
Wytworzył(a): 18.08.2008 15:04, Jadwiga Gładka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13727844
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl