Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę 

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

17.02.2015 

 

 

 

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę


 
 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek;
2. Zgoda właściciela obiektu;
3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,    
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii   uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
7. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
8. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.


  2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości  


 
3. Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od udzielenia pozwolenia na rozbiórkę obiektu - 36 zł


Zwolnienia:
 

 

Od opłaty skarbowej zwolnione są:

 

 • pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne,
  urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich
  oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub
  powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów,
  a  także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one
  obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
  o wydanie zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku 
  publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego

  i o wolontariacie;

 


 
4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Architektury, ul. Kopernika 15, tel. 17 875 43 34

 


  5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy – decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy - do 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, z wyjątkiem pozwolenia dotyczącego przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Do terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

  6. Tryb odwoławczy

 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 


 
7. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 


 
8. Uwagi

 • Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę został określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponieważ wniosek winien mieć formę i treść zgodne z rozporządzeniem, należy korzystać z formularza dostępnego w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa lub zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Pozwolenie na rozbiórkę wygasa, jeżeli rozbiórka nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub rozbiórka została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

  Rozpoczęcie rozbiórki, w przypadku wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji;

  


 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.   Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych wymaganiami prawa wymienionymi niżej:

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

        - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

        - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

        - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

        - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

        - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.


 

 

 

 

 Opracował

 

 Ewa Stelmach 


 

17.02.2015

 

  

Sprawdził

 

Andrzej Skotnicki


 

17.02.2015

 

 

 Zatwierdził

 

 

Andrzej Skotnicki


 

 

17.02.2015

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Andrzej Skotnick

 

 


Załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) 

 

Opublikował(a): 29.05.2018 09:22, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 16.03.2015 14:16, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568661
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl