Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę 

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

17.02.2015 

 

 

 

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę


 
 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek;
2. Zgoda właściciela obiektu;
3. Szkic usytuowania obiektu budowlanego;
4. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
5. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
6. Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,    
wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii   uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
7. W zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu;
8. Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.


  2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości  


 
3. Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od udzielenia pozwolenia na rozbiórkę obiektu - 36 zł


Zwolnienia:
 

 

Od opłaty skarbowej zwolnione są:

 

 • pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne,
  urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich
  oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub
  powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów,
  a  także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one
  obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek
  o wydanie zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku 
  publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego

  i o wolontariacie;

 


 
4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Architektury, ul. Kopernika 15, tel. 17 875 43 34

 


  5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy – decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy - do 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, z wyjątkiem pozwolenia dotyczącego przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Do terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

  6. Tryb odwoławczy

 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 


 
7. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 


 
8. Uwagi

 • Wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na rozbiórkę został określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponieważ wniosek winien mieć formę i treść zgodne z rozporządzeniem, należy korzystać z formularza dostępnego w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa lub zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Pozwolenie na rozbiórkę wygasa, jeżeli rozbiórka nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub rozbiórka została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

  Rozpoczęcie rozbiórki, w przypadku wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji;
   

 

 Opracował

 

 Ewa Stelmach 


 

17.02.2015

 

  

Sprawdził

 

Andrzej Skotnicki


 

17.02.2015

 

 

 Zatwierdził

 

 

Andrzej Skotnicki


 

 

17.02.2015

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

Andrzej Skotnick

 

 


Załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) 

 

Opublikował(a): 24.05.2017 15:01, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 16.03.2015 14:16, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6220759
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl