Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę 

 

 

 Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

 

 KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

 

 17.02.2015

 

 

 

Przeniesienie decyzji

o pozwoleniu na budowę

 

 

 

 
1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę, zawierający dane     dotychczasowego i nowego Inwestora;
2. Oświadczenie nowego Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane;
3. Zgoda dotychczasowego Inwestora na przeniesienie decyzji;
4. Oświadczenie nowego Inwestora, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę;
5. Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;
6.  Dziennik budowy do wglądu;
7.  Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana;

 
2. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

Brak możliwości

 

 
3. Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę - 90

 

 

Zwolnienia:

 

Od opłaty skarbowej zwolnione są :

 • pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe socjalne i kulturalne;
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
  urzędowej - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
  w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznegoi o wolnotariacie.

          


4. Miejsce złożenia dokumentów

 

Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Architektury, ul. Kopernika 15

 

tel. 17 875 43 34

 


5. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy – decyzja administracyjna.

Termin załatwienia sprawy - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do tego terminu nie wlicza się okresów opóźnień niezależnych od organu, okresów zawieszenia postępowania.

 

 

6. Tryb odwoławczy


Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

 

7. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

       8.  Uwagi

 

·   
Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, został określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponieważ oświadczenie winno formę i treść zgodną z rozporządzeniem, należy korzystać z formularza dostępnego w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa lub zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracował

 

Ewa Stelmach 

 

 

17.02.2015

 

 

 

Sprawdził

 

Andrzej Skotnicki

 

17.02.2015

 

 

 

Zatwierdził

 

Andrzej Skotnicki

 

17.02.2015

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty

 

 

Andrzej Skotnicki

 

Załączniki:

Wniosek o przeniesienia pozwolenia na budowę

 

 

 

 

Opublikował(a): 24.05.2017 15:03, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 16.03.2015 14:37, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6220757
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl