Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Pozwolenie na budowę

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

17.02.2015

 

 

 

zatwierdzenie projektu budowlanego

i udzielenie pozwolenia na budowę

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. wniosek o pozwolenie na budowę;

2. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

3.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4.   decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym;

5.  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (gdy inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko);

6.   w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane

z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych,

a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

b) audyt, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r.

    o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;

7. specjalistyczna opinia wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra, w przypadku obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach;

8. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana.

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

brak możliwości

 

 

 1. Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od udzielenia pozwolenia na budowę :

- obiektu budowlanego wraz z urządzeniami;

- budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż gospodarcza i leśna

1 zł za każdy m2 powierzchni

użytkowej, nie więcej niż 539

budynku służącego celom gospodarczym

w gospodarstwie rolnym

14

innego budynku

48

studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20

budowli związanych z produkcją rolną

112

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km

 

 

105

pozostałych sieci i dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z dróg

2 143

innych budowli

155

urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym


      91   

 •  
 •  
 • W przypadku, gdy wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę obejmuje więcej niż 1 z wymienionych obiektów budowlanych, opłatę pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
 • W przypadku budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się funkcji mieszkalnej budynku.
 • Opłata za pozwolenie na remont lub przebudowę obiektu budowlanego - 50 % stawek przedstawionych w tabeli.
 • Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu budowlanego odrębną decyzją - 47

 

Zwolnienia:

 

Od opłaty skarbowej zwolnione są :

 

·         pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe socjalne i kulturalne;
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

 Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Architektury, ul. Kopernika 15, tel. 17 875 43 34

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy: do 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, z wyjątkiem pozwolenia na budowę dotyczącego przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Do terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 

 

 1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 8.      Uwagi

·       Wzory wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zostały określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponieważ wniosek i oświadczenie winny mieć formę i treść zgodne z rozporządzeniem, należy korzystać z formularzy dostępnych w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa lub zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

- złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- złożył - pod rygorem odpowiedzialności karnej - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- przedłożył projekt budowlany, który spełnia wymagania określone przepisami art. 35. 1. ustawy Prawo budowlane.

 • Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
 • Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, dla całego zamierzenia budowlanego.
 • Pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Rozpoczęcie budowy, w przypadku wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji

o pozwoleniu na budowę.

 • Organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

 • Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

 

Opracował

 

Ewa Stelmach

 


17.02.2015

 

 


Sprawdził

 

Andrzej Skotnicki

 

 


17.02.2015

 

 


Zatwierdził

 

Andrzej Skotnicki

 

 


17.02.2015

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację

karty

 

Andrzej Skotnicki

 

 

Załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) 

Informacje uzupełniajace do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke (B-4)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

 

 

 

Opublikował(a): 24.05.2017 14:59, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 16.03.2015 14:06, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 6220758
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl