Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Pozwolenie na budowę

 

 

Urząd Miasta Rzeszowa

 

 

KARTA USŁUGI

 

 

 

Data zatwierdzenia:

17.02.2015

 

 

 

zatwierdzenie projektu budowlanego

i udzielenie pozwolenia na budowę

 

 

 1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

 

1. wniosek o pozwolenie na budowę;

2. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

3.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

4.   decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym;

5.  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana na podstawie przepisów z zakresu ochrony środowiska (gdy inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko);

6.   w przypadku obiektów budowlanych, do których ciepło będzie dostarczane

z indywidualnego źródła ciepła niebędącego odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, dla których to obiektów przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tych obiektów wynosi nie mniej niż 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych,

a ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do tej sieci ciepłowniczej, są niższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo:

a) odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem lub dystrybucją ciepła albo

b) audyt, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.

    o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831, z późn. zm.), wskazujący, że dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu;

7. specjalistyczna opinia wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra, w przypadku obiektów budowlanych:

1) których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, lub

2) których projekty budowlane zawierają nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne, nieznajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach;

8. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej, jeżeli jest wymagana.

 

 

 1. Złożenie wniosku drogą elektroniczną

 

brak możliwości

 

 

 1. Opłaty

Wysokość opłaty skarbowej od udzielenia pozwolenia na budowę :

- obiektu budowlanego wraz z urządzeniami;

- budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż gospodarcza i leśna

1 zł za każdy m2 powierzchni

użytkowej, nie więcej niż 539

budynku służącego celom gospodarczym

w gospodarstwie rolnym

14

innego budynku

48

studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20

budowli związanych z produkcją rolną

112

sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,

gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km

 

 

105

pozostałych sieci i dróg z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z dróg

2 143

innych budowli

155

urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym


      91   

 •  
 •  
 • W przypadku, gdy wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę obejmuje więcej niż 1 z wymienionych obiektów budowlanych, opłatę pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
 • W przypadku budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty nie uwzględnia się funkcji mieszkalnej budynku.
 • Opłata za pozwolenie na remont lub przebudowę obiektu budowlanego - 50 % stawek przedstawionych w tabeli.
 • Opłata skarbowa za zatwierdzenie projektu budowlanego odrębną decyzją - 47

 

Zwolnienia:

 

Od opłaty skarbowej zwolnione są :

 

·         pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe socjalne i kulturalne;
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;
 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 

 

 1. Miejsce złożenia dokumentów

 

 Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Architektury, ul. Kopernika 15, tel. 17 875 43 34

 

 

 1. Sposób i termin załatwienia sprawy

 

Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy: do 65 dni, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, z wyjątkiem pozwolenia na budowę dotyczącego przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Do terminu, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 1. Tryb odwoławczy

 

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji.

 

 

 1. Podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 


 1. Uwagi

·       Wzory wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zostały określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Ponieważ wniosek i oświadczenie winny mieć formę i treść zgodne z rozporządzeniem, należy korzystać z formularzy dostępnych w sekretariacie Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa lub zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

- złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest ona wymagana przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- złożył - pod rygorem odpowiedzialności karnej - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- przedłożył projekt budowlany, który spełnia wymagania określone przepisami art. 35. 1. ustawy Prawo budowlane.

 • Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor, spełniający warunki do uzyskania pozwolenia na budowę, może żądać wydania odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dłużej niż rok.
 • Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, dla całego zamierzenia budowlanego.
 • Pozwolenie na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Rozpoczęcie budowy, w przypadku wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę albo w razie stwierdzenia nieważności bądź uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę, może nastąpić po wydaniu nowej decyzji

o pozwoleniu na budowę.

 • Organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego

i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

 • Nie wydaje się pozwolenia na budowę w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych bez ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

  

 


 

Przetwarzanie danych osobowych interesantów Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rzeszowa

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

2.   Inspektorem ochrony danych jest Antoni Wilk, e-mail: iod@erzeszow.pl, tel. 17 748 4499

3.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań nałożonych wymaganiami prawa wymienionymi niżej:

        - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

        - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

        - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

        - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

        - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

        - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.   Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6.   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zabezpieczenia interesu Państwa i Administratora na wypadek postępowania reklamacyjnego lub dochodzenia roszczeń oraz oceny jakości usług.

 

  

 

Opracował

 

Ewa Stelmach

 


17.02.2015

 

 


Sprawdził

 

Andrzej Skotnicki

 

 


17.02.2015

 

 


Zatwierdził

 

Andrzej Skotnicki

 

 


17.02.2015

 

Osoba odpowiedzialna za aktualizację

karty

 

Andrzej Skotnicki

 

 

Załączniki:

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) 

Informacje uzupełniajace do wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke (B-4)

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)

 

 

 

Opublikował(a): 08.06.2018 09:42, Sławomir Prygarewicz
Wytworzył(a): 16.03.2015 14:06, Andrzej Skotnicki
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8568125
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl