Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

Oddział Gospodarki Lokalami, Budowlami i  Urządzeniami

prowadzi sprawy związane  z  :

 

 

1. GOSPODARKA LOKALAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI

2. LOKAL MIESZKALNY

3. UTRZYMANIE BUDOWLI I INNYCH URZĄDZEŃ

4. OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  ( UŁAMKOWA CZĘŚĆ GRUNTU  POD  BUDYNKIEM)

 

 

1. Gospodarka   lokalami   mieszkalnymi    i  użytkowymi

 

Grupa tematyczna : Gospodarka  nieruchomościami

Sprawę załatwia:

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3

- Oddział  Gospodarki   Lokalami,  Budowlami  i  Urządzeniami

pokoje nr : 3,10 i 20    tel. 17  875-47-11,  17  875-47-15, 17  875-46-93 

Gospodarki lokalami w zakresie:  

a) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,

b) organizowanie przetargów na lokale użytkowe,
Informacja o organizowanych przetargach jest każdorazowo umieszczana na stronie internetowej  BGM –  bip.erzeszow.pl

c) rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych osób ubiegających się o wynajem lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych:

Osoby ubiegające się o wynajem mieszkań komunalnych  na terenie Rzeszowa  muszą spełniać warunki określone w :

- ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów –mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego / Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 /,
- Uchwale Nr LX/1107/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rzeszów ( Dz. Urz. Wojew. Podk.  z dnia 8 października   2013 r. poz. 3332 ).
Zgodnie z postanowieniami cytowanej uchwały mieszkania komunalne mogą być wynajmowane osobom:
- będącym stałymi mieszkańcami Rzeszowa (należy przez to rozumieć osobę, która udokumentuje zameldowanie na pobyt stały w granicach administracyjnych Rzeszowa co najmniej przez ostatnie 5 lat od daty złożenia wniosku lub osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zameldowania był Rzeszów przynajmniej przez  okres ciągły 5 lat ,
- które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
- mieszkającym w ciężkich warunkach mieszkaniowych, tj. w lokalach, w których łączna powierzchnia pokoi nie przekracza 5 m kw. na osobę zameldowaną na pobyt stały,
- których średni dochód brutto na jedną osobę z okresu 12-tu miesięcy poprzedzających rozpatrywanie wniosku nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym 150 % najniższej emerytury, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
Warunki te muszą być spełnione łącznie. 

Druk  wniosku
mieszkaniowego 

ico_pdf.gif (175 btyes)

 pobierz

d) rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych najemców, którym właściciel lokalu wypowiedział umowę najmu  z zachowaniem 3-letniego terminu na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (  tekst jednolity :  Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.),

Druk wniosku
mieszkaniowego 
wypowiedzenia 3 letnie

ico_pdf.gif (175 btyes)

 pobierz

e) rozpatrywanie wniosków o zamianę mieszkań komunalnych na lokale mniejsze i równorzędne oraz na lokale większe, a także wniosków o zamianę mieszkań między stronami,

Druk  wniosku
o zamianę mieszkania

ico_pdf.gif (175 btyes)

 pobierz

f) opracowywanie wykazów osób kierowanych do zawarcia umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych na zasadach ogólnych, z tytułu wypowiedzeń 3-letnich oraz z tytułu zamiany,
g) przepisywanie praw głównego najemcy do mieszkania komunalnego,
h) zapewnianie lokali socjalnych z tytułu realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych,
i) prowadzenie stałej analizy wysokości opłat wnoszonych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i przekazywanie Prezydentowi propozycji zmian w tym zakresie

Zarządzenie w sprawie
określenia stawek czynszu na lokale mieszkalne

ico_pdf.gif (175 btyes)

 pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia stawek czynszu na  lokale użytkowe

ico_pdf.gif (175 btyes)

 pobierz

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie określenia stawek czynszu na  lokale użytkowe - zmiana


ico_pdf.gif (175 btyes)

 pobierz

j) kontrola prawidłowości wykonywania czynności przekazanych zarządcom nieruchomości stanowiących własność miasta,

k) reprezentowanie gminy w zakresie udzielonego pełnomocnictwa na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych,
l) przygotowywanie dla Prezydenta informacji o stanie technicznym zasobów komunalnych
ł) rozpatrywanie interwencji mieszkańców.

 

 

2.  Lokal mieszkalny

Grupa tematyczna : Dysponowanie nieruchomościami Gminy         

Zakres   sprawy  :  Sprzedaż   lokalu   mieszkalnego   najemcy  wraz  z oddaniem    w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Sprawę załatwia :  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Pl. Ofiar Getta 3

Oddział Gosp. Lokalami, Budowlami i Urządzeniami 

parter -  pokój 3,  tel. 17  87-54-715

Dokumenty od wnioskodawcy:
Podanie strony o sprzedaż lokalu mieszkalnego najemca składa u administratora budynku.
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:
1. Administrator po wypełnieniu karty ewidencyjnej lokalu mieszkalnego i karty ewidencyjnej budynku wraz z rzutem kondygnacji, na której znajduje się lokal oraz pomocniczego formularza dotyczącego sprzedaży mieszkań, przekazuje dokumenty do Biura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa.
2. Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa występuje do Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego, przedkładając posiadaną dokumentację inwentaryzacyjną lokalu o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

3. BGM zleca biegłemu rzeczoznawcy wykonanie operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego.
4. BGM sporządza wykaz lokali przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców - na okres 6 tygodni.

5. Poświadczenie prawa własności Miasta Rzeszów – odpis z księgi wieczystej obejmującej nieruchomość zabudowaną budynkiem, w którym prowadzona jest sprzedaż lokali.
Forma załatwienia sprawy:
1. Oświadczenie najemcy o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu
2. Potwierdzenie przez najemcę woli nabycia lokalu mieszkalnego.

3. Protokół uzgodnienia warunków do umowy sprzedaży
4. Umowa w formie aktu notarialnego.
Termin załatwienia sprawy:
Do 6 miesięcy od złożenia wniosku.
Termin ważności operatu szacunkowego – 12 miesięcy.

Podstawa prawna:
1. Art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, art.67 ust.3, art.68 ust.1 pkt 4 i 7 ust.1a  ust. 2, art. 70 ust.2 i 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z Dz. U. z  2015 r. poz.1774 z   późn.zm.).
2. Art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1892).
3. Uchwała Nr VI/23/2003 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 04.03.2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych   i  małych domach mieszkalnych oraz Uchwała Rady Miasta Rzeszowa  Nr  VI/74/2007  z dnia 30 stycznia  2007 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/23/2003.

 

 

3.  Utrzymanie   budowli   i  innych  urządzeń

Grupa tematyczna : Gospodarka nieruchomościami

Sprawę załatwia : 

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,   Pl. Ofiar Getta 3, 

Oddział  Gosp.  Lokalami,  Budowlami i Urządzeniami 

I  piętro,   pokój 20,  tel.  17  87-54-693 

Utrzymywanie budowli i innych urządzeń w zakresie :

a) przyjmowanie i ewidencjonowanie infrastruktury komunalnej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej) oraz innych budowli,
b) prowadzenie ewidencji pomników i tablic pamięci narodowej oraz spraw związanych  z ich właściwym utrzymywaniem.

 

 

4.  Opłaty za  Użytkowanie  wieczyste   (ułamkowa część gruntu pod budynkiem)

Grupa tematyczna : Opłaty

Zakres  sprawy : Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej  części  gruntu  pod  budynkiem  związanej  z  wykupionym  lokalem.

Sprawę załatwia:  

Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa,  Pl. Ofiar Getta 3

Oddział  Gosp. Lokalami,  Budowlami  i  Urządzeniami   

parter,  pokój 3  tel.  17  87-54-715.
Dokumenty od wnioskodawcy:
Z urzędu lub na wniosek z uzasadnieniem 
Forma załatwienia sprawy:
Pisemne zawiadomienie o proponowanej wysokości opłaty rocznej.
Termin załatwienia sprawy:
Najpóźniej do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym opłata jest wymagalna.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.).
Tryb odwoławczy :
W terminie 30 dni od daty doręczenia, służy prawo złożenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniosku o ustalenie, że podwyższenie opłaty jest nieuzasadnione lub uzasadnione w niższej wysokości, za pośrednictwem organu, który dokonał aktualizacji wysokości opłaty.

 

 

Opublikował(a): 24.02.2016 14:49, Witold Żak
Wytworzył(a): 29.07.2012 17:30, Grzegorz Tarnowski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 9707822
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl