Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 


 Zespół Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego

 


 

 

Siedziba

Adres

ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

Telefon

17 74 83 100

Strona WWW

zss.rze.pl

 

E-mail

                                       sekretariat@zsspoz.resman.pl 

Godziny pracy

7.00 - 15.00

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza E-PUAP -  zsspoz1903

 

Dyrektor

Imię i nazwisko

Jadwiga Gargaś

Siedziba

ul. Warszawska 20, 35-205 Rzeszów

Telefon

17 74 83 100

E-mail

sekretariat@zsspoz.resman.pl

Kompetencje

Dyrektor szkoły w szczególności:

1. Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny;

3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5. Dysponuje  środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;                

6. Wykonuje zadania związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

10. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11. Współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem
i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer Pesel ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

12. Wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami
o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz pełnomocnictwem  Prezydenta Miasta Rzeszowa.

 

Ochrona danych osobowych


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Imię i nazwisko: Tomasz Bodziony 

E-mail:  iod3@erzeszow.pl

Klauzula informacyjna  tutaj

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu tutaj

 

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki


Cele i zadania Szkoły-Statut Rozdział II

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw


1. Przyjmowanie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach

    określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole.

2. Pocztę wpływającą do komórek organizacyjnych rozdziela do załatwienia
    podległym pracownikom Dyrektor Szkoły.

3. Sprawy urzędowe rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnie
    z Ustawą Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz.U z 2018 poz. 2096 z późn.zm.)
    w administracji szkoły w godzinach: 7.00-15.00.

4. Zaświadczenia, legitymcje i duplikaty świadectw wydawane są  na pisemny wniosek
    osób zainteresowanych.

5. Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

       wniosek o duplikat świadectwa szkolnego
     wniosek o legitymację szkolną

 

 

Forma prawna

 

Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie jest jednostką budżetową, działająca na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

Zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 15.03.1975 r. Nr 0-II-021/31/75

w sprawie powołania zbiorczego zakładu szkolnego oraz Statutu Zespołu Szkół  Spożywczych

w Rzeszowie.

Statut Szkoły

 

 

Organizacja

W skład Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie wchodzą:
Technikum nr 10 i Branżowa Szkoła I Stopnia nr 9


Majątek

Majątek szkoły - 31.12.2018 r.

 

Bilans roczny


Bilans Zbiorczy za 2010 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2011 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2012 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2013 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2014 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2015 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2016 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2017 r. do pobrania tutaj

Bilans Zbiorczy za 2018 r. do pobrania tutaj

 

Udostępnienie informacji publicznej


Zarządzenie dyrektora o udostępnianiu informacji publicznej tutaj

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej tutaj

Regulamin udzielania informacji publicznej tutaj

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz zasady udostępniania danych w nich zawartych

 

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

1. Arkusze ocen,

2. Księga uczniów,

3. Książka kontroli,

4. Księga zarządzeń Dyrektora,

5. Księgi inwentarzowe,

6. Rejestr legitymacji szkolnych,

7. Rejestr świadectw szkolnych,

8. Rejestr pieczęci służbowych,

9. Rejestr korespondencji wpływającej i wychodzącej,

10. Rejestr wydanych zaświadczeń,

11. Rejestr faktur,

12. Rejestr wypadków uczniów i pracowników szkoły,

13. Rejestr czynności przetwarzania danych os.

14. Rejestr umów powierzenia przetw. danych os.

15. Ewidencja druków ścisłego zarachowania,

16. Ewidencja delegacji służbowych,

17. Ewidencja legitymacji służbowych,

18. Ewidencja zbiorów bibliotecznych,

19. Ewidencja osób upoważnionych do przetw. danych os.

20. Ewidencja zwolnień lekarskich,

21. Archiwum zakładowe ZSSpoż.

 

Informacje nieudostępnione

 

Protokoły Rad Pedagogicznych,

Akta osobowe pracowników,

Dane osobowe uczniów,

Dokumentacja księgowo-płacowa. 

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli


Zestawienie kontroli

 

 

Data opracowania

17.09.2003 r., 9.03.2012 r., 27.03.2014, 04.09.2018, 25.02.2019 r.,12.09.2019 r.,

 

 

Opracowanie

Jadwiga Gargaś - dyrektor,  Lucyna Pluta- sam.ref. d/s administracyjnych

 

 

Zatwierdzenie

Jadwiga Gargaś - dyrektor

 

Opublikował(a): 05.11.2019 14:00, Lucyna Pluta
Wytworzył(a): 05.02.2009 13:06, Jadwiga Gargaś
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13666159
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl