Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte


Siedziba

Adres ul. Warszawska 26a, 35 - 205 Rzeszów
Telefon 17 74 82 300
Strona WWW samochodowka.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@zssam.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Zbigniew Pinkowski
Siedziba ul. Warszawska 26a, 35 - 205 Rzeszów
Telefon 17 74 82 300
E-mail sekretariat@zssam.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy

8.00 - 15.00

Godziny przyjęć stron:

Wtorek 13:00-18:00

Środa   08:00-12:00

 

Podstawa prawna

Na podstawie zapisów w kronikach szkolnych i innych dokumentach znajdujących się w szkolnym archiwum stwierdza się, że Technikum Samochodowe (obecnie Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie) zostało utworzone w 1955 r. na mocy decyzji ówczesnego Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotnictwa i rozpoczęło działalność od 01.09.1955 r.

 

Struktura Organizacyjna 

W skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie wchodzą szkoły:

 • Technikum Nr 11
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 ( od 01 września 2017) 

======================================================================================================================================================================================

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych powołany Zarządzeniem nr VII/1722/2018 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 23 maja 2018 r:

Pan TOMASZ BODZIONY   tel. 17/ 875 44 04

e-mail:  iod3@erzeszow.pl

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiatnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEe :

1. Administratorem danych osobowych pozykiwanych z monitoringu jest Zespół Szkół Samochodowych z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

3. Monitoring obejmuje teren wewnątrz szkoły, wokół budynku szkoły oraz parking 

4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 14 dni

5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danycch osobowych oraz ograniczenia przetwarzania 

6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nazdorczego 

=======================================================================================================================================================================================

Statut

 

Statut ZSSamochodowych Pobierz 
Załacznik do statutu WSO  Pobierz 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2015 Pobierz
Bilans za rok 2014  Pobierz
Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

 

Bilans za rok 2016                              Pobierz 

Bilans za rok 2017                                Pobierz 

Bilans za rok 2018                               Pobierz     

 

 

Zadania jednostki ujęte są w statucie Zespołu Szkół Samochodowych - statut szkoły § 2

Cele i zadania określone w ustawie z dfnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) a w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania
 5. realizuje ustalone przez ministyra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 6. przygotowuje do egzaminow dyplomowych
 7. przygotowuje do studiów wyższych
 8. przygotowuje do zawodów kształconych w placówce (technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik)

 

Tryb działania

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samochodowych.

Sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz księgowości szkoły w godzinach pracy placówki.

Dyrektor szkoły przyjmuje strony we wtorki w godzinach 13-16 oraz środy w godzinach 9-12.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.
Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

 

Udostępnienie Informacji Publicznej

„ Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie na adres:  35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 26 a

Wzór wniosku  w załączniku


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Pobierz

 

Finanse, majątek

 

Środki trwałe- 4 414 234,80 zł.

Wyposażenie w użytkowaniu- 1 333 847,43 zł.

Wartości niematerialne i prawne - 31 771,29 zł.

Zbiory biblioteczne- 95 356,21 zł.

 

Stan na dzień 31.12.2018 r.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Jednostka prowadzi:

 • ewidencje dokumentów znajdujących się w archiwum szkolnym,
 • ewidencje majątku szkoły,
 • ewidencje akt osobowych,
 • ewidencje przychodzącej i wychodzącej korespondencji,
 • ewidencje druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr wydawanych zaświadczeń,
 • rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydawanych odpisów świadectw
 • księgi uczniów poszczególnych typów szkół
 • księgi zarządzeń dyrektora szkoły
 • książkę protokołów rady pedagogicznej

 Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych 

 

Okres kontroli
Organ kontrolujący 

Zakres kontroli                                    

Wyniki kontroli 
30.11.2018
WSSE w Rzeszowie
Ocena stanu sanitarnego szkoły
03.10.2018
PPWIS w Rzeszowie

Decyzja zmianiająca decyzję z dnia 25.10.2017 nakazująca doprowadzić do należytego stanu sanitarno-technicznego nawierzchnię boiska

Okres kontroli

Organ kontrolujący 

Zakres kontroli                                    

Wyniki kontroli 

24.11.2017

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Prawidłowość wykonywania przez dyrektora szkoły zadań z nadzoru pedagogicznego oraz innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

Protokół kontroli

16.10.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły 

Protokół kontroli

 

Decyzja PPWiS

25.08.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2017/2018

Protokół kontroli

 31.05.2017

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  

 Realizacja kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu 

Protokół kontroli

 03.03.2016

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 Ocena stanu sanitarnego szkoły 

Protokół kontroli

 31.03.2015

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  

 Kontrola realizacji obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zgodności zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, zwalniania z zajęć wychowania fizycznego, organizacji zajęć.  

Protokół kontroli

 20.03.2015

 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 Ocena stanu sanitarnego szkoły 

 

 12.01.2015-30.01.2015

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 Ewaluacja problemowa  szkoły 

 

 24.12.2014-16.01.2015

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie 

 Kontrola prawidłowości obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz wystawiania zaświadczeń i zgłaszania  danych dla celów ubezpieczeń społecznych 

 

 20.05.2014

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 Kontrola doraźna 

 

 07.05.2014

 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa 

 Kontrola podstaw prawnych funkcjonowania jednostki, ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, analizy wybranych sprawozdań budżetowych, kontrola gospodarki pienieznej, prawodłowości podejmowania i realizacji zobowiązań

 

 17.12.2014

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 Monitoring kształcenia zawodowego 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Data opracowania

20.03.2014

 

Opracowanie

 Zbigniew Pinkowski- dyrektor szkoły; Krystyna Miąsik- główny księgowy;  Katarzyna Chrząszcz- sekretarz szkoły

 

Zatwierdzenie

Zbigniew Pinkowski - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.09.2019 13:25, Katarzyna Chrząszcz
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:36, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13666190
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl