Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego


Siedziba

Adres ul. Staszica 16a, 35-051 Rzeszów
Telefon 17 74 82 970
Strona WWW www.zsp.resman.pl
E-mail sekretariat@zsp.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30  
E-PUAP
/ZSPRZESZOW/SkrytkaESP  

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Zenobiusz Kajda
Siedziba ul. Staszica 16a, 35-051 Rzeszów
Telefon 017 74 82 970
E-mail sekretariat@zsp.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.30 - 15.30

 

Podstawa prawna

Od 01.09.2003 r. tworzy się Zespół Szkół Plastycznych w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr IX/79/2003  Rady Miasta Rzeszowa z 27 maja 2003 r.

 

Struktura Organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Plastycznych im. P. Michałowskiego w Rzeszowie wchodzą:

- Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

- Liceum Plastyczne

- Internat

 Ochrona danych osobowych - klauzula informacujna

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych

1.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH pobierz

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO pobierz

 Rekrutacja do szkoły

Termin przeprowadzenia egzaminu wstępneg na rok szkolny 2019/2020   -   17.05.2019

Regulamin rekrutacji: Pobierz

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2007 Pobierz
Bilans za rok 2008 Pobierz

 

 

 

Bilans za rok 2011 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2012 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2014 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2015 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2018Pobierz
 

 

 

Zadania

Określa Statut Zespołu Szkół Plastycznych

Cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm), a w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania,
 5. realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
 6. przygotowuje do egzaminów gimnazjalnych i dyplomowych,
 7. przygotowuje do studiów wyższych,
 8. rozbudza podstawowe zdolności plastyczne rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie,
 9. przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 10. przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
 11. oddziałuje na otoczenie w sferze kultury, dba o rozwój osobowości każdego ucznia,
 12. przygotowuje do zawodu plastyka.

 

 

Tryb działania

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat i księgowość w godzinach 7:30 - 15:30

Dyrekcja przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek od godziny 10:00 do 13:00. Sprawy załatwiane są w terminach określonych w KPA.

  

Prowadzone sprawy

Szkoła prowadzi i realizuje sprawy wg. rzeczowego wykazu akt.

 

Finanse, majątek

Obiekty szkolne(budynek A, B, C, D)
Budynek warsztatów szkolnych
Budynek Galerii Miejskiej
Samochód dostawczy ”Lublin”

 

Kontrola Zarządcza

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015 Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016 Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017Pobierz
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018

Pobierz str 1.

Pobierz str. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat:
- rejestr pism przychodzących i pism wychodzących
- rejestr wydanych legitymacji szkolnych
- rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich
- księga uczniów
- arkusze ocen
- zbiór dokumentów uczniów gimnazjum i liceum: świadectw i zaświadczeń OKE
- księgi zarządzeń dyrektora szkoły
- książka protokołów rady pedagogicznej

Kadry:
- rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
- listy obecności pracowników niepedagogicznych
- karty ewidencji czasu pracy pracowników
- akta osobowe pracowników

Księgowość:
Księgowość i płace prowadzone są komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont i polityką rachunkowości

Archiwum:
-dokumentacja płacowa i księgowa
-akta osobowe i płacowe byłych pracowników szkoły
-dzienniki lekcyjne
-pisemne prace uczniów z egzaminów dojrzałości
-zbiory aktów prawnych w postaci Dzienników Ustaw , Monitorów Polskich

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

 Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej:

 1. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
 2. WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ  (wypełniany opcjonalnie)


Pkt 1-2 wprowadzono zarządzeniem nr 32 r. Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych Rzeszowie.

W celu złożenia wniosku do Zespołu Szkół Plastycznych na platformie E-PUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do szkoły
:

1.      Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (0:00-0:00) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr ... przy ul. ... w ... na następujących nośnikach danych:

a.       Dyskietka 1,44 MB

b.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c.       Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4.     Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5.     Akceptowalne formaty załączników to:

§         DOC, RTF

§         XLS

§         CSV

§         TXT

§         GIF, TIF, BMP, JPG

§         PDF

§         ZIP

6.     Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7.     Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

-

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli


04.02.2014 r.

ZUS oddział Rzeszów

 

1.    Prawidłowość i rzetelność oblicznia składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2.    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.    Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

17.03.2014 r.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola okresowa (blok żywienia)

30.06.2014 - 25.07.2014r.

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej  w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgową

23.09.2014 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola okresowa (blok żywienia)

25.09.2014Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola okresowa (ocena stanu sanitarnego szkoły)

09.01.2015Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola okresowa (sprawdzenie obowiązków decyzji)

15.01.2015 r.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola okresowa (blok żywienia)
27.03.2015 r.Archiwum PaństwoweKontrola archiwum zakładowego
17.06.2015 r.Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola okresowa (sprawdzenie obowiązków decyzji)
22.07.2015 r.Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola doraźna (przygotowanie szkoły do wypoczynku letniego)
26.08.2015 r.Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor SanitarnyKontrola okresowa (Sprawdzenie przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego)

 

Okres

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

09.03.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie

Kontrola interwencyjna

27.03.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Rzeszowie

Kontrola sprawdzająca

29.03-30.03.2017, 04.04.2017

Państwowa Inspekcja Pracy

Kontrola sprawdzająca

10.04.2017

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola okresowa (blok żywienia)

14.06.2017

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca

19.09.2017

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola sprawdzająca

Organ kontrolujący

Okres

Zakres kontroli

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

09.03.2018

Kontrola sprawdzająca pracowni malarskich

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

30.05.2018

Kontrola sprawdzająca wykonania zaleceń.

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

23.08.2018

Kontrola sprawdzająca przygotowanie nowego roku szkolnego

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

21.09.2018

Kontrola okresowa +(blok żywienia)

 

Data opracowania

15.07.2003 r., 17.03.2008 r., 22.10.2009 r.,14 maj 2014, 25.05.2018,

 

Opracowanie

Zenobiusz Kajda - dyrektor szkoły, Stanisław Wołowiec - Kierownik Gospodarczy

 

Zatwierdzenie

Zenobiusz Kajda - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 14.10.2019 12:17, Stanisław Wołowiec
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:22, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13665982
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl