Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Rejtana

 

 Siedziba  

Adres

Al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów

Telefon / fax

17 748 29 40

fax 17 748 29 63

Strona www

www.zespolszkolnr2.rzeszow.pl

E-mail

szkola_rejtan_rzeszow@pro.onet.pl

Godziny pracy

zajęcia szkolne: 7.10 – 17.25

godziny pracy administracji: 7.00 – 15. 00

 

 Dyrektor 

Imię i nazwisko Stanisława Pepera
Siedziba Al. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów
Telefon 17 748 29 40
E-mail szkola_rejtan_rzeszow@pro.onet.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 – 15.00

 

 

Podstawa prawna 

Zarządzenie nr 22/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 1991 r. Nr OW.V-0138/54/91 w sprawie zmiany stanu organizacyjnego oraz nazwy Zespołu Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Rzeszowie oraz Zarządzenie nr 23/91 Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 1991 r. Nr OW.V-0138/55/91 w sprawie utworzenia VII Liceum Ogólnokształcącego

 

 Statut  

 

 

 file/172868/Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie.pdf

Budżet roczny  

Pobierz

 

Bilans 2011     

Bilans 2012

Bilans 2013 

Bilans 2014

Bilans 2018 w załączeniu pliki do pobrania

Zadania  

 Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty, Statucie Szkoły – Rozdział III Cele i zadania szkoły § 10-17 oraz programie wychowawczym szkoły.

 

Tryb działania

Działania zgodne z ustawami – o systemie oświaty, Kodeks postępowania administracyjnego, o opłacie skarbowej, aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz statutem szkoły.

Załatwianie spraw administracyjno-księgowych odbywa się przez pięć dni w tygodniu od godziny 7.00 do 15.00. Organ administracji publicznej obowiązany jest załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane z urzędu szkole, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza szkoła. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgłaszanie spraw odbywa się przez sekretariat w trybie administracyjnym. Dyrektor deleguje swoje uprawnienia m.in. do wydawania zaświadczeń, legitymacji, wypełniania sprawozdań pracownikom sekretariatu i księgowości. Dyrektor swoim podpisem potwierdza dane zawarte w dokumentach. Stosowane są procedury wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów i instrukcji obiegu dokumentów.  

  

Struktura organizacyjna 

 W skład Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie wchodzą: VII Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 2 kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk i technik spedytor. W skład struktury szkoły wchodzi internat oraz stołówka.

 

Finanse, majątek 

Ogółem wartość środków trwałych netto 1 294 197,97,- zł

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa  

Archiwum, rejestr zaświadczeń, rejestr legitymacji szkolnych, rejestr indeksów, rejestr wydanych świadectw i dyplomów, rejestr absolwentów, księga uczniów, księgowość, baza danych pracowników szkoły.

Rejestry i ewidencje:

 • - ewidencja wydanych świadectw szkolnych,

 • - rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich,

 • - rejestr wydanych zaświadczeń dla pracowników,

 • - dziennik korespondencyjny,

 • - księgi uczniów,

 • - księgi absolwentów,

 • - księgi zarządzeń dyrektora szkoły,

 • - księgi protokołów Rady Pedagogicznej,

 • - dzienniki lekcyjne i arkusze ocen,

 • - ewidencja pieczęci szkolnych,

 • - księga druków ścisłego zarachowania,

 • - ewidencja wyjść służbowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

 • - ewidencja czasu pracy pracowników,

 • - listy obecności pracowników administracji i obsługi.

W archiwum zakładowym gromadzi się:

 • - dokumenty osobowe i płacowe pracowników szkoły,

 • - dokumenty finansowe,

 • - księgi arkuszy ocen,

 • - dzienniki szkolne.

 

Dane z prowadzonych przez Zespół Szkół Nr 2 w Rzeszowie rejestrów i ewidencji udostępniane są na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.) oraz ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), mogą być udostępnione na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Dyrektora Szkoły.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej  bez pisemnego wniosku.

 

 Informacje nieudostępnione  

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Kontrole

file/107179/Kontrole 2017.docx

Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 Klauzula infrormacyjna - znajduje się w załączniku pliki do pobrania. 

Klauzula informacyjna dotycząca moitoringu wizyjnego ZSZ nr 2 -znajduje się w załączniku pliki do pobrania.

 Data opracowania  

5 września 2013 r.

 

 Opracowanie  

Małgorzata Krzyśko

 


Zatwierdzenie  

Stanisława Pepera – dyrektor szkoły

Opublikował(a): 30.09.2019 13:35, Małgorzata Krzyśko
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:38, Stanisława Pepera
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13666214
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl