Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego


Siedziba

Adres 35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4
Telefon / Fax
017 74 82 150 / 017 74 82 175
Strona WWW www.tb.resman.pl, http://www.lo6.resman.pl/
E-mail sekretariat@zs1.resman.pl
Godziny pracy 7.00 – 15.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Tadeusz Bajda
Siedziba 35-010 Rzeszów, ul. Towarnickiego 4
Telefon 017 74 82 150
E-mail sekretariat@zs1.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 7.00 – 15.00

 

Kompetencje dyrektora:

Dyrektor Szkoły w ramach swoich kompetencji:    

 

1)   kieruje bieżącą działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    jest przełożonym wszystkich pracowników Szkoły;

3)   sprawuje nadzór pedagogiczny;

4)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, a w szczególności, ma prawo - w uzasadnionych przypadkach - zażądać od ucznia poddania się badaniom na obecność w organizmie środków odurzających i zmieniających świadomość;

5)   realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji;

6)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły;

7)   jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

8)   w porozumieniu z organem prowadzącym, nadzorującym, Wojewódzkim Urzędem Pracy może zmieniać lub wprowadzać nowe profile, kierunki i specjalności kształcenia;

9)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

10)  decyduje w sprawach:

       a)  powoływania na stanowiska kierownicze w Szkole,

       b) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

       c)  przyznawania nagród oraz wyznaczania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

       d) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawodowych w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień

11)  prowadzi dokumentację określona przepisami

12)  zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy i nauki

13)  współpracuje z organizacjami

14)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych

Podstawa prawna

Szkoła funkcjonuje od 01.09.1953 r. powołana zarządzeniem Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 25.05.1953 r. nr 25/Og.

Statut

Pobierz

Bilans roczny

Bilans za 2013

Bilans za 2014

Bilans za 2015

Bilans za 2016

Bilans za 2017

Sprawozdanie finansowe 2018

Zadania i prowadzone sprawy

Określają §6-§8 statutu Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego

Tryb działania

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego załatwia sekretariat, kadry i księgowość w godzinach 7-15. Wydawanie legitymacji szkolnych, zaświadczeń o okresie nauki i programowym jej ukończeniu do ZUS, Opieki Społeczeniej, WKU, Urzędu Pracy, zakładu pracy rodziców jest prowadzone przez sekretariat. Zaświadczenai dla uczniów są ewidencjonowane w założonym rejestrze i wydawane nieodpłatnie, po okazaniu legitymacji szkolnej. Szkoła wydaje duplikaty świadectw w terminie 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły i uiszczeniu stosownej opłaty w kasie szkoły. Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na żądanie pracownika wydaje księgowość i kadry.

Struktura organizacyjna

W skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego wchodzą : VI Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1.

Pobierz

Finanse, majątek

- Grunty o powierzchni 24 876 m2
- Powierzchnia budynku szkoły 2 228 m2
- Środki trwałe: 3 046 596,47 zł
- Auto: Citroen Berlingo 1999 rok

Rejestry, ewidencje, archiwa

Sekretariat:

- rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskich
- rejestr wydawanych legitymacji szkolnych
- rejestr wydawanych świadectw ukończenia szkoły
- księga uczniów
- rejestr pism przychodzących i wychodzących
- akta osobowe uczniów
- rejestr wydawanych duplikatów świadectw

Kadry:

- rejestr pracowników
- rejestr absencji pracowników
- rejestr legitymacji służbowych
- rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników i ich rodzin
- karty ewidencji odzieży ochronnej

Księgowość:

- księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładawym planem kont

W archiwum szkolnym gromadzi się:

- księgi arkuszy ocen
- dzienniki szkolne
- protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej
- akta osobowe pracowników
- dokumenty finansowo-księgowe

Udostępnienie informacji publicznej

Regulamin     Pobierz

Wniosek        Pobierz

Informacje nieudostępnione

-akta osobowe
- dane osobowe uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
- protokoły posiedzeń rad pedagogicznych
- dokumenty finansowo-księgowe szkoły
 

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Pobierz

 Pobierz

Obowiązek informacyjny (RODO)

Inspektor danych osobowych - Tomasz Bodziony kontakt : iod3@erzeszow.pl

Obowiązek informacyjny 

Monitoring wizyjny

Data opracowania

19.09.2014 r.

Opracowanie

Administracja szkoły

Zatwierdzenie

Tadeusz Bajda - dyrektor

Opublikował(a): 09.09.2019 13:39, Tadeusz Bajda
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:38, Tadeusz Bajda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13711513
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl