Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

BIP Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie


 

1. Siedziba

Adres ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów
Telefon 17 74 82 250
Fax 17 74 82 275
Strona WWW zsm.resman.pl
E-mail sekretariat@zsm.resman.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /ZSMech/SkrytkaESP
Godziny pracy sekretariatu 7.00 - 16.00

  

2. Dyrektor

Imię i nazwisko Mariusz Kapica
Siedziba ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów
Telefon 17 74 82 250
E-mail dyrektor@zsm.resman.pl
Godziny pracy 7.00 - 15.00
Godziny przyjmowania stron

poniedziałek 13.30 - 14.00
piątek 8.00 - 9.30

 

3. Kompetencje

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiazków Dyrektora Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

4. Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Cele i zadania określone są w Statutucie Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie – Rozdział III.

 

5. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw określa instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie.

Sprawy urzędowe rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnym z ustawą Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sekretariacie oraz księgowości szkoły w godzinach pracy placówki.

Sekretariat zespołu udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na wniosek osób zainteresowanych.

Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.

Formularze dokumentów są do pobrania na stronie bip.zsm.resman.pl

 

 6. Podstawa prawna i statut szkoły

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 15 marca 1975 r. 0-II-021/30/75 w sprawie powołania zbiorczego zakładu szkolnego.

W skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie wchodzą:

 • Technikum nr 7
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 7

oraz podstawa prawna zgodnie z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych  im. gen. Władysława Andersa w Rzeszwie – Rozdział I 

Dostępny do na stronie: bip.zsm.resman.pl

Pobierz

 

 

 

7. Organizacja

Zgodnie z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych  im. gen. Władysława Andersa w Rzeszwie – Rozdział II i Rozdział V.

Schemat organizacyjny szkoły dostępny jest na stronie: bip.zsm.resman.pl

 

8. Majątek

 Majątek trwały Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie na dzień 01.09.2014 r.

 1. Budynki i budowle – wartość 2 376 461,54
 2. Maszyny i urządzenia – wartość 8 497,38
 3. Urządzenia techniczne – wartość 35 452,54
 4.  Pozostałe narzędzia – wartość 16338,78

Majątek trwały Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie na dzień 28.11.2016 r.

Wartość  księgowa brutto – 2 892 578,33. W tym:

 1. Budynki i budowle - wrtaość 2 376 461,54
 2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - wartość 446 481,27
 3. Maszyny i urządzenia – wartość 1 604,30
 4. Urządzenia techniczne – wartość 47 478,07
 5.  Pozostałe narzędzia – wartość 20 553,15

 

Aktualny bilans dostęp na stronie bip.zsm.resman.pl

 

9. Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów i pracowników szkoły – ochrona danych osobowych.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie na adres:  35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45A.

Wzór wniosku w załączniku: (pobierz)

 

10. Rejestry, ewidencje i zbiory

Zbiór nr 1 – Akta osobowe pracowników

Zbiór nr 2 – Ewidencja zasobów szkoły – SIO

Zbiór nr 3 – Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników

Zbiór nr 4 – Dokumentacja zdrowotna uczniów

Zbiór nr 5 – Protokoły Rady Pedagogicznej, Księga Uchwał

Zbiór nr 6 – Ewidencja urlopów pracowników niepedagogicznych

Zbiór nr 7 - Rejestr wydanych zaświadczeń

Zbiór nr 8 – Rejestr delegacji służbowych

Zbiór nr 9 – Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego

Zbiór nr 10 – Listy płac pracowników

Zbiór nr 11 – Księgi ewidencji uczniów

Zbiór nr 12 – Dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

Zbiór nr 13 – Dziennik pedagoga szkolnego

Zbiór nr 14 – Arkusze ocen wszystkich uczniów wraz z protokołami egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych

Zbiór nr 15 – Karty zgłoszeń uczniów, podania o przyjęcie do szkoły

Zbiór nr 16 – Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Zbiór nr 17 – Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Zbiór nr 18 – Rejestr wypadków uczniów

Zbiór nr 19 – Kartoteki wydanej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej

Zbiór nr 20 – Arkusz organizacji roku szkolnego

Zbiór nr 21 – Zbiór upoważnień

Zbiór nr 22 – Ewidencja osób ubezpieczonych

Dokumenty archiwalne udostępniane są na terenie szkoły osobom upoważnionym (organom kontrolującym) na ich wniosek. Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926 ze zm.).

 

11. Kontrole

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

06.11.2014 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.

25.11. 2014 r. – 2.12.2014 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

16.12.2014 r.

Podkarpacki Kurator Oświaty
w Rzeszowie

Wyklikaj szkołę zawodową.

26.08.2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie

Kontrola w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.

30.10.2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
Ocena stanu sanitarnego szkoły, ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.
16.11.2015 r. Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie
Kontrola doraźna.
24.08.2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
Kontrola w związku z przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego.

10.10.2016 r.

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Kontrola okresowa.

10.01.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPIS.
10.01.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Rzeszowie
Ocena stanu sanitarnego szkoły. Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu.
19-28.04.2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w celu wydania opinii z kontroli rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania w ramach programu ERASMUS+. Projekt nr 2014-1-PL01-KA102-000269 "Praktyki zagraniczne dla mechaników".
23-24.05.2017 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Kontrola okresowa w ramach nadzoru bieżącego.
03-27.11.2017 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa Kontrola gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, udzielania zamówień publicznych oraz spraw organizacyjno – kadrowych.
26.01.2018 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji PPWIS z dnia 09.11.2015 r. znak SN.9020.72.2.2015 pkt. 3.
23.05.2018 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Kontrola doraźna: Part - 147: 147.A.200, 147.A.205, 147.A.210.
23.08.2018 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie. Odział higieny dzieci i młodzieży Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
24-25.09.2018 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowi Sprawdzenie prawidłowości działań szkoły w zakresie dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prawidłowości organizacji i przebiegu lekcji matematyki, sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczycielem.
13.02.2019 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie Kontrola doraźna zatwierdzająca.
23.05.2019 r. do 07.08.2019 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania.
20.08.2019 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego.
27.09.2019 r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kontrola doraźna.

 

12. Data opracowania

2 lipca 2003 r.;  20 lutego 2008 r.;  25 lipca 2014 r.;  4 sierpnia 2014 r.; 19 grudnia 2016 r.; 31 maja 2017 r.; 4 grudnia 2017 r.; 6 lutego 2018 r., 1 października 2018 r., 20 sierpnia 2019 r.

 

13. Opracował

Żaneta Musiałek - sekretarz szkoły
Adam Nazimek - operator urządzeń

 

14. Zatwierdził

Mariusz Kapica - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 23.10.2019 09:06, Mariusz Kapica
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:35, Mariusz Kapica
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13665822
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl