Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego


 

 

Siedziba

Adres 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

Telefon

Fax

17 7481200,  17 7481204,  17 7481206

17 7481199

Strona WWW www.zsku.rzeszow.pl
E-mail

sekretariat@zsku.resman.pl
sekretariat@zsku.rzeszow.pl

Godziny pracy

7.00 - 15.00 administracja

8.00 - 19.55 zajęcia lekcyjne, sob.-niedz.8.00 -14.40

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Bogdan Rączy
Siedziba 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4
Telefon 17 7481201
E-mail

sekretariat@zsku.resman.pl
sekretariat@zsku.rzeszow.pl

Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

 

Podstawa prawna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.z 2016r. poz. 446), art. 5c pkt 1 oraz art. 58 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn., Dz.U. z 2015r., poz.2156 ze zm.) Rada Miasta Rzeszowa uchwala (Uchwała nr XXIV/99/2004), co następuje: Tworzy się Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą szkoły ponadgimnazjalne:
1. X Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Nr 12
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11
4. Liceum Profilowane Nr XII
5. Technikum Uzupełniające Nr 5
6. Szkoła Policealne Nr 10

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. z 2016r. poz 446), art. 5c pkt 1 oraz art. art. 62 ust. 1i ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tekst jedn.:Dz.U. z 2015r., poz.2156 ze zm.) po uzyskaniu zgody Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Rada Miasta Rzeszowa uchwala (Uchwała nr XXIV/100/2004), co następuje: Z dniem 1 wrześnie 2004 r. włącza się Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie do Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

W skład Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą szkoły:
- Szkoły dla Dorosłych Wieczorowe: Uzupełniające Technikum Budowlane, Uzupełniające Technikum Mechaniczne, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum dla Dorosłych,
- Szkoły dla Dorosłych Zaoczne: Uzupełniające Technikum Gospodarcze, Uzupełniające Technikum Mechaniczne, Uzupełniające Technikum Elektryczne, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane.

 

Zmiany organizacyjne szkoły na podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą szkoły ponadgimnazjalne:

1. X Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Nr 12
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11
4. Gimnazjum nr 16
5. Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych
 • Szkoła Policealna dla dorosłych
 • Gimnazjum dla dorosłych
 • Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe

6. Internat wraz stołówką szkolną

Zmiany organizacyjne szkoły na podstawie uchwały Rady Miasta Rzeszowa

1. X Liceum Ogólnokształcące
2. Technikum Nr 12
3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11 - do wygaśnięcia
4. Branżowa Szkoła I stopnia nr 11 - utworzona
5. Gimnazjum nr 16 - do wygaśnięcia
6. Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • Liceum Ogólnokształcace dla dorosłych
 • Szkoła Policealna dla dorosłych
 • Gimnazjum dla dorosłych - do wygaśnięcia
 • Szkoła Podstawowa dla dorosłych - utworzona
 • Kwalfikacyjne Kursy Zawodowe

6. Internat wraz stołówką szkolną

 

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust 2 oraz art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO ), informujemy, że:

  

1.                 Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul.Sucharskiego 4, 35-225  Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora.

 

 2.                 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

          Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

 

3.               Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

  Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn.zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;

b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;

c)  w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.

 

 4.              Odbiorcy danych osobowych:

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

 5.                 Okres przechowywania danych osobowych:

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą:

             Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       dostępu do danych osobowych oraz i ich poprawiania (sprostowania)- na zasadach przewidzianych w art.15 i 16 RODO;

b)      żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym - art.17RODO), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c)       organiczenia przetwarzania danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;

d)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;

e)       wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jes Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.

7.            Inne informacje

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.          Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.


 Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO) informujemy, że:

1. Administrator danych:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul.mjr.H.Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prztwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art.6 ust.1 lit.a) RODO, oraz art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo Oświatowe;

4.Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami zapisu z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 30 dni;

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi dom Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Statut

Pobierz

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2007 Pobierz
Bilans za rok 2008

Pobierz

 
Bilans za rok 2009

Pobierz

 
Bilans za rok 2010

Pobierz

 
Bilans za rok 2011

Pobierz

 
Bilans za rok 2012 Pobierz  
Bilans za rok 2013 Pobierz  
Bilans za rok 2014 Pobierz  
Bilans za rok 2015  Pobierz

 

Bilans za rok 2016 Pobierz  
Bilans za rok 2017 Pobierz  
Bilans za rok 2018
 
Pobierz  

 

 

Zadania

Zadaniem Zespołu jest kształcenie i wychowywanie młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie jej do udziału w życiu społeczno-politycznym kraju oraz wyposażenie jej w zasób wiadomości potrzebnych do podjęcia studiów wyższych.

- Szkoły młodzieżowe - Statut ZSKU §34-40

- Szkoły dla dorosłych - Statut ZSKU §129-130

 

Tryb działania

Dyrektor:
- kompetencje dyrektora ZSKU
- przyjęcia uczniów do szkoły na podstawie Regulaminu Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej,
- przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy nauczycieli i pracowników,
- wydaje zaświadczenia Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,

Sekretariat:
- wydawanie legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw oraz odpisów arkuszy ocen,
- wydawanie zaświadczeń o uczęszczaniu do szkoły uczniów,
Za wydanie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata skarbowa.Duplikaty świadectw wydawane są w terminie 14 dni od daty złożenia podania w sekretariacie szkoły.

Kadry:
- rejestr pracowników
- wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu, wynagrodzeniu (pracownikom)
- rejestr zwolnionych pracowników
- rejestr legitymacji służbowych

- rejestr absencji pracowników

Archiwum:
Archiwum szkolne prowadzone jest zgodnie z obowiązującą instrukcja archiwizacyjną

Księgowość:
Księgowość prowadzona jest komputerowo zgodnie z zakładowym planem kont.
Prowadzony jest rejestr wydawanych zaświadczeń i innych druków ścisłego zarachowania oraz numeruje się podejmowane decyzje.

 

Sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w administracji szkoły w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, duplikaty świadectw wydawane są na pisemną prośbę osób zainteresowanych.

Finanse, majątek

1. Budynek szkoły
2. Budynek internatu
3. Budynek stołówki
4. Garaże
5. Sala gimnastyczna
6. Pracowania żywienia zbiorowego
7. Osłony śmietników - 2 szt.
8. Boisko sportowe
9. Plac rekreacyjny
10. Oświetlenia terenu
11. Tereny zielone
12. Drogi kołowe
13. Chodnik z kostką brukową
14. Boisko sportowe - z płytami gumowymi
15. Sieć komputerowa
16. Komputery - 109 szt.
17. Faks - 1 szt.
18. Pracownia kosmetologii

19. Kolejowa pracownia symulacyjna

20.Pracownie budowlane

 

  

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
Archiwum własne.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych-RODO

 

Kontrole

 

Okres kontroli Organ kontrolujący Zakres kontroli

 15-18.09.2015r.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej problemowej w ZSZ, Technikum i LO w zakresie wymagań: uczniowie są aktywni , promowanie jest wartością edukacj.

25.09.2015r. Podk.Państ.Woj. Insp. Sanit. w Rzeszowie Kontrola sprawdzająca wyk.decyzji z 05.05.2008r.(boiska szkolne). Kontrola sanitarna pomieszczeń szkoły. Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w stołówce szkolnej.
01.10.2015r. Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Podsumowanie wyników ewaluacji problemowej w ZSZ, Technikum i LO.

30.11.2017 Podk.Państ.Woj.Insp.Sanit.w Rzeszowie Kontrola kompleksowa warunków produkcji i obrotu żywnością.
30.08.2018 Podk.Państ.Woj.Insp.Sanit, w Rzeszowie Kontrola związana z przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego.
14.06.2019 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Prawidłowość podejmowanych działań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznychwarunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach.
30.08.2019 Podk.Państ.Woj.Insp.Sanit.w Rzeszowie Ocena przygotowaniado nowego roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres kontroliOrgan kontrolującyInformacja pokontrolna

28.10.2016r.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Pokarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 Pobierz
2.12.2016r.Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Pobierz
12.12.2016-11.01.2017Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pobierz
29.05.2017-27.06.2017Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa Pobierz

 

 

Udostępnienie informacji publicznej

 1. Regulamin
 2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 3. Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

Data opracowania

26.10.2009 r., 12.10. 2010r., 8.09.2011r., 04.09.2012r., 15.01.2013r., 15.09.2013r., 3.03.2014r., 14.05.2014r., 5.09.2014r., 28.05.2015r., 05.10.2015r., 23.09.2016r. , 5.10.2016r., 21.03.2017r., 28.08.2017r.,30.09.2018r.,17.12.2018r., 10.01.2019, 08.02.2019, 13.05.2019r. 10.09.2019r.

 

Opracowanie

 Barbara Kubicka, Jerzy Moskal

 

Zatwierdzenie

Bogdan Rączy

Opublikował(a): 10.09.2019 11:59, Barbara Kubicka
Wytworzył(a): 05.02.2009 14:13, Bogdan Rączy
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12998781
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl