Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie


Siedziba

Adres ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon / fax
017 74 83 000 / 017 74 83 030
Strona WWW www.ekonomik.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@ekonomik.resman.pl
Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Grażyna Sabik
Siedziba ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów
Telefon 017 74 83 000
E-mail sekretariat@ekonomik.resman.pl
   
Godziny pracy

poniedziałek 9.00-16.00, wtorek 8.00-16.00, środa 8.00-16.00, czwartek 8.00-16.00, piątek 8.00-16.00

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły - po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu

poniedziałek 14.00 - 16.00

środa 13.00 - 15.00

 

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa ujęte w Statucie Szkoły - Dział II Rozdział 2

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując sie na prowadzeniu działalności, dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania i potrzeby uczniów oraz przedyspozycje zawodowe w określonych zawodach.

Cele i zadania szkoły zostały ujęte w Statucie Szkoły w Dziale I Rozdział 3

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez pracownika sekretariatu (w godz. 7.30 - 15.30)

2. Przekazanie dokumentu do dyrektora szkoły

3. Zadekretowanie pisma przez dyrektora i skierowanie do załatwienia wg kompetencji

4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa Pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia Pobierz

 

Forma prawna

 

Jednostak budżetowa prowadzona przez Gminę Miasto Rzeszów.

Zarządzenie Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 1975 r./Nr O-II-021/57/75/ w sprawie nazwy zbiorczego zakładu szkolnego

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (z późniejszymi zmianami)

 

Statut Szkoły

Pobierz

 

 

 

Schemat organizacyjny

Pobierz

 

 

 Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w ZSE w Rzeszowie

Pobierz

 

 

 

Finanse, majątek na 31 grudnia 2015 r.

 

Stan środków trwałych brutto   1.976.979,58 zł

Stan środków trwałych netto (po umorzeniu)   329.529,87 zł

Szkoła posiada:

- budynek szkolny stary i nowy

- budynek gospodarczy

- ogrodzenie siatkowe

 

 Bilans 2018 r.

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2018 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2018 r.

Pobierz

 

Informacja dodatkowa 2018 r.

Pobierz

 

 

 

 Bilans 2017 r.

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2017 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2017 r.

Pobierz

 

 

 Bilans 2016 r.

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2016 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2016 r.

Pobierz

 

 

Bilans 2015 r.

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2015 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2015 r.

Pobierz

 

 

Bilans 2014

Pobierz

 

Rachunek zysków i strat 2014 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2014 r.

Pobierz

 

 

Bilans 2013

Pobierz

 

 Rachunek zysków i strat 2013 r.

Pobierz

 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2013 r.

Pobierz

 

 Plan finansowy na 2014 r.

Pobierz

 

 

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP

Regulamin udostępniania informacji publicznej  Pobierz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  Pobierz

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

- Ksiega uczniów

- Księgi inwentarzowe

- Rejestr zarządzeń wewnętrzynych

- Rejestr korespondencji

- Rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich

- Rejestr stypendiów

- Rejestr pożyczek remontowych

- Rejestr wypadków przy pracy i wypadków uczniów

- Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

- Rejestr inwestycji i remontów w szkole

- Rejestr pracowników

- Ewidencje druków ścisłego zarachowania

- Ewidencja majątku szkoły

- Ewidencja czasu pracy pracowników niepedagogicznych

- Archiwum dokumentacji szkolnej

 

 Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub wydanie dupliakatu składa podanie w sekretariacie szkoły

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

 

Okres kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

4-5.06.2013

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Prawo pracy i bezpieczeństwo pracy

13.09.2013

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe z klasyfikacji szkolnictwa zawodowego w Technikum nr 5 i Szkole Policealnej nr 4

05.02.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w XI LO i Technikum nr 5

14.04.2014

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Ocena stanu sanitarnego szkoły

19.05.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych szkołach

23.10.2014

Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Kontrola archiwum zakładowego

od 15.12.2014 do 19.12.2014

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Monitorowanie szkół w zakresie kształcenia zawodowego w celu przygotowania ogólnopolskiej „Mapy Szkół Zawodowych”

od 20.01.2015 do 02.02.2015

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział w Rzeszowie

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

27.10.2015

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły

od 15.02.2016 do 27.02.2016

od 1.03.2016 do 4.03.2016

Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa

Kontrola działania jednostki, w szczególności w zakresie realizacji zadań statutowych oraz prawidłowości podejmowania i realizacji zobowiązań

10.11.2016

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły

22.02.2018

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie

Ocena stanu sanitarnego szkoły

6.03.2018

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kontrola doraźna: sprawdzenie prawidłowości działań szkoły

11.10.2018

Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie

Wybrane zagadnienia prawa pracy

 

 

 

 Data opracowania

24 lipca 2003 r., 20.02.2008 r., 11.09.2014 r., 22.03.2017 r.

 

Opracował

Beata Ostrowska - specjalista

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.      Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w szczególności w celu:

a) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4.      Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

5.      Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.      Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu ma prawo do:

a)      dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 RODO;

b)     żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO), w przypadku gdy:

-    dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

-   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

-    osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

-    dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

-    dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO;

d)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;

e)      wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO,

7.      Inne informacje:

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Zgoda może zostać wycofana w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.      Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku osoba, której dane dotyczą, zostanie wcześniej poinformowana.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.      Administrator danych:

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego, jest Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Hoffmanowej 13, 35-016 Rzeszów, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.

2.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

3.      Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, oraz ochrony mienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4.      Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.      Okres przechowywania danych osobowych:

Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są nie dłużej niż 21 dni.

6.      Prawa osób, których dane dotyczą:

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na zasadach art. 15 RODO, oraz żądania ograniczenia przetwarzania na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7.      Inne informacje:

Zarejestrowane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.

IX.

 Zatwierdził

Grażyna Sabik - dyrektor

 

Osoba publikująca

Mariusz Rawski - nauczyciel informatyki

 

Osoba wytwarzająca

Grażyna Sabik - dyrektor

 

 

Opublikował(a): 17.09.2019 09:25, Mariusz Rawski
Wytworzył(a): 19.08.2008 10:25, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13431471
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl