Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (do 31-08-2017 Gimnazjum nr 9)

Siedziba

Adres ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów
Telefon 17 748 27 50; 17 748 27 62
Strona WWW www.9lo.rzeszow.pl
E-mail sekretariat@lo9.resman.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30

epuap.gov.pl/wps/portal

 

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Marian Pietryka
Siedziba ul. Elizy Orzeszkowej 8a, 35-006 Rzeszów
Telefon 17 748 27 50
E-mail sekretariat@lo9.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, statutem szkoły oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8.00 - 15.00
Przyjmowanie stron każda środa w godz. 08.00-10.00

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa § 2 Statutu Szkoły:

Zadania

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Interesantów przyjmuje Dyrektor szkoły, wicedyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele oraz pracownicy administracji.

2. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

3. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

4. Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5. Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6. Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

7. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwiane są w sekretariacie i księgowości szkoły w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30.

8. W szczególności Gimnazjum wydaje następujące dokumenty:

I. zaświadczenia:

a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.

II. legitymacje uczniowskie  - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).

III.legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.

IV. duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.

V. odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 

 Podstawa prawna

Uchwała Nr XLI-878-2017 Rady Miasta Rzeszowa

 

Statut, forma prawna

Szkoła jest jednostką budżetową, działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty, przepisów szczegółowych wydanych na jej podstawie oraz statutu szkoły.

Ustawa o systemie oświaty

Statut

Struktura organizacyjna

IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi jest szkołą publiczną, trzylenią, prowadzoną przez Powiat Miasto Rzeszów. Tworzy programowo wspólną całość z oddziałami gimnazjalnymi i stanowi fundament kształcenia ogólnego. Zadaniem szkoły jest przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego i gimnazjalnego zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W szkole działają oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim, a w klasach gimnazjalnych także z językiem francuskim i hiszpańskim.
Podstawową jednostą organizacyjną jest oddział klasowy. Organami szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

regulamin_organizacji_szkoly.doc

 

Finanse, majątek

 

Wartość środków trwałych i umorzenia na 31.12.2017r.

 

Bilans roczny

 

file/178431/Bilans 2018.pdf

file/178429/Bilans 2017.pdf

Bilans 2016

Bilans 2015

Bilans 2014

Bilans 2013

Bilans 2012

Bilans 2011

Bilans 2010

Bilans 2009

 

Plan finansowy

file/50446/plan finansowy.jpg 

Plan finansowy 2018

Plan finansowy 2017

Plan finansowy 2016

Plan finansowy 2015

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BIP 

Zgodnie z art. 10 pkt.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2014r. poz.782) "Informacja publiczna, która nie została udostęponiona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek".

Wzór wniosku:

wniosek o udostępnienie informacji.doc

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

 Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archwiwów zakładowych.

- Księga ewidencji dzieci (dotyczy realizacji obowiazku szkolnego),

- Księga ewidencji uczniów w szkole,

- Ewidencja druków scisłego zarachowania,

- Ewidencja nieobecności pracowników,

- Ewidencja zastępstw,

- Księgi inwetarzowe,

- Księgi inwentarzowe księgozbioru,

- Rejestr wypadków przy pracy,

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela,

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów,

- Ewidencja pieczęci,

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli zewnętrznej

 

Jednostka kontrolująca Rok kontroli Zakres i wyniki kontroli

Najwyższa Izba Skarbowa

Delegatura w Rzeszowie

2016r.

wystąpienia pokontrolne,

odpowiedź na wystąpienia pokontrolne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie
2016r.

protokół kontroli

wystąpienia pokontrolne

Audyt wewnętrzny pn. Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektów kubarurowych Gminy Miasto Rzeszów - ze wskazaniem na placówki nadzorowane przez ED UM 2016r.

ustalenia audytora,

zestawienie działań naprawczych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Rzeszowie
2017r. protokół kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie
2019r. file/178427/Protokół kontroli.pdf
     

 

 

 

 

Data opracowania

09.03.2018 r.

Opracowanie

Marian Pietryka - dyrektor

Zatwierdził

Marian Pietryka - dyrektor

Opublikował(a): 06.11.2019 08:29, Aneta Nowak
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:55, Marian Pietryka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13419397
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl