Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 5 (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 8)

  

Siedziba

Nazwa

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie

Adres

ul. Słocińska 4, 35-330 Rzeszów

NIP

813-22-90-039

Regon

001131419

Telefon / FAX

17 748 36 40 / 17 748 36 49

Strona WWW

www.sp5.resman.pl

E-mail

sekretariat@sp5.resman.pl

ESP /ZSnr8/SkrytkaESP

Godziny pracy

 7.00 - 15.00

 

 Dyrektor


Imię i nazwisko

Tadeusz Nizioł

Siedziba

ul. Słocińska 4, 35 – 330 Rzeszów

Telefon

17 748 36 40

E-mail

sekretariat@sp5.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz § 41 Statutu Szkoły Podstawowej nr 5
w Rzeszowie

Godziny pracy

nienormowany czas pracy

 

Podstawa prawna

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie jest oświatową jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów, która sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Uchwała nr LI/1156/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Statut, struktura organizacyjna

 Organami statutowymi Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie są :

1)      Dyrektor,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Rada Rodziców,

5)      Samorząd Uczniowski,

 

Zakres kompetencji organów statutowych określa :

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie

Struktura organizacyjna - schemat 

Zadania 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Rzeszowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59), rozporządzeniu MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  (Dz. U.2017 poz.356) oraz  w innych aktach wykonawczych.

Szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 27 Pułku Piechoty w Rzeszowie określa jej statut (§ 17).

 

Tryb działania

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat i księgowość w godzinach 8:00 - 15:00.

Dyrektor przyjmuje codziennie w sprawie skarg i wniosków.

 

Finanse, majątek

Bilans 2018 r.  

Rachunek zysków i strat 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 r. 

Informacja dodatkowa 

Budynek szkoły podstawowej - 2 305 136,34

Budynek gimnazjum - 3 272 453,11

Boisko szkolne - 57 328,47

Budynek gospodarczy - 592,59

Studnia - 19 959,26

 

Rejestry, ewidencje, archiwa 

Szkoła prowadzi rejestry i ewidencje zgodnie z przepisami  prawa m.in. :

  1. Rejestr pism przychodzących
  2. Rejestr pism wychodzących
  3. Rejestr wydanych zaświadczeń
  4. Rejest wydanych legitymacji szkolnych
  5. Rejestr wydanych kart rowerowych

 

Kontrole

 

Lp.

Data kontroli

Organ kontrolujący

Zakres kontroli

1.

28, 29, 30.01.2015

 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

wybrane zagadnienia z zakresu legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy

2.

 08.10.2015

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie

 ocena stanu sanitarnego szkoły
i punktu przedszkolnego, kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w bloku żywienia szkoły

3.

 05.01.2016

01.02.2016

 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

 sprawowanie nadzoru pedagogicznego Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Rzeszowie w zakresie zgodności zasad oceniania w szkole podstawowej z przepisami prawa

 

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Data opracowania

 01.09.2017 r. 

 Opracował

Tadeusz Nizioł - Dyrektor 

 Zatwierdził

Tadeusz Nizioł - Dyrektor 

Opublikował(a): 10.05.2019 12:46, Tadeusz Nizioł
Wytworzył(a): 11.09.2014 15:23, Tadeusz Nizioł
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12294170
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl