Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 18 (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 7)

Siedziba


Adres: ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 748 24 94

Strona www:  sp18.resman.pl

E-mail: sekretariat@sp18.resman.pl

Godziny pracy: 7.30-15.30

 


Dyrektor


Imię i nazwisko: Grażyna Lachcik

Siedziba: ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 748 24 95

E-mail: dyrektor@sp18.resman.pl

Terminy przyjmowania stron: w godzinach pracy

Godziny pracy: 8.00-15.00

 
Kompetencje

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 18

Najważniejsze kompetencje dyrektora to:

a. Prowadzenie dokumentacji  określonej szczegółowymi przepisami,

b. Ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

c. Dobieranie kadry pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz zatrudnianie ich,

d. Kierowanie całokształtem działań szkoły.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 18                                                                                                                                                                                                                        

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw ( rozporządzenia, zarządzenia MEN ). Wśród tych celów i zadań zasadnicze to:

1. Przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia,  

2. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności, pozwalające na wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów,

3. Stwarza warunki do uaktywniania i rozwoju swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów,

4. Organizuje środowisko wychowawcze zapewniające wszechstronny rozwój ucznia,               

5.  Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

6. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania,

7. Realizuje przyjęty program wychowawczo- profilaktyczny.


 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły i księgowość w godzinach 7.30 - 15.30.

2. Sekretariat szkoły m.in.:

 1) udziela wszelkich możliwych informacji dotyczących działalności szkoły,

 2) przyjmuje i wysyła korespondencję,

 3) przechowuje i prowadzi dokumentację szkoły.

3. Wydawanie wszelkich dokumentów następuje w terminie do 7 dni.

4. W szczególności szkoła Podstawowa Nr 18 wydaje następujące dokumenty:

    1) zaświadczenia:
           a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka   zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w  zaświadczenie zostaje wydane.
           b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
   2) uczniowskie legitymacje szkolne - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
   3) legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela  i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.
   4)  duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
   5) odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 


Statut

W załączniku poniżej
 
Organizacja


Szkoła Podstawowa Nr 18 to  szkoła powszechna do której z urzędu przyjmowane są dzieci z określonego rejonu . Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Regulamin organizacyjny zawarty jest w Statucie szkoły.

 

Majątek

Środki trwałe - 31 592 055,67 zł,-

Wyposażenie - 1 363 123,20 zł,-

Księgozbiór - 20 765,59 zł,-

Programy i licencje - 15 599,79 zł,-


Bilans

2016r. - w załączniku poniżej

Plan finansowy

 2016r. - w załączniku poniżej

 2017r. - w załączniku poniżej

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Wniosek - w załączniku poniżej

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz  sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

- Rejestr zatrudnionych nauczycieli

- Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego)

- Ewidencja uczniów szkoły

- Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie, legitymacje ubezpieczeniowe pracowników szkoły, legitymacje służbowe pracowników, karty motorowerowe)

- Ewidencja nieobecności pracowników

- Ewidencja zastępstw

- Księgi inwentarzowe

- Księgi inwentarzowe księgozbioru

- Rejestr wypadków przy pracy

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów

- Ewidencja pieczęci

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

W załączniku poniżej


Data opracowania

12.10. 2017 r.

 
Opracowanie

Grażyna Lachcik - dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 18

 
Zatwierdził


Grażyna Lachcik

 

Opublikował(a): 07.03.2018 15:59, Grażyna Lachcik
Wytworzył(a): 11.08.2015 08:52, Grażyna Lachcik
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 7829207
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl