Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 18 (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 7)

Siedziba


Adres: ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 748 24 94

Strona www:  sp18.resman.pl

E-mail: sekretariat@sp18.resman.pl

Godziny pracy: 7.30-15.30

 


Dyrektor


Imię i nazwisko: Grażyna Lachcik

Siedziba: ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 748 24 95

E-mail: dyrektor@sp18.resman.pl

Terminy przyjmowania stron: w godzinach pracy

Godziny pracy: 8.00-15.00

 
Kompetencje

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 18

Najważniejsze kompetencje dyrektora to:

a. Prowadzenie dokumentacji  określonej szczegółowymi przepisami,

b. Ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

c. Dobieranie kadry pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz zatrudnianie ich,

d. Kierowanie całokształtem działań szkoły.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 18                                                                                                                                                                                                                        

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw ( rozporządzenia, zarządzenia MEN ). Wśród tych celów i zadań zasadnicze to:

1. Przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia,  

2. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności, pozwalające na wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów,

3. Stwarza warunki do uaktywniania i rozwoju swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów,

4. Organizuje środowisko wychowawcze zapewniające wszechstronny rozwój ucznia,               

5.  Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

6. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania,

7. Realizuje przyjęty program wychowawczo- profilaktyczny.


Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole jest Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, tel. 17 748 24 94,

  e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl reprezentowana przez Dyrektora szkoły.

 

2.  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl

 

3.  Szkoła może zbierać i przetwarzać dane osobowe w celach realizacji zadań publicznych i obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi.

   W szczególności cele te dotyczą:

- spraw uczniów, w tym rekrutacji i realizacji obowiązku szkolnego,

- spraw pracowników, w tym rekrutacji,    

- spraw związanych z monitoringiem wizyjnym,

- spraw związanych z zawarciem i realizacją umów ze szkołą, np. wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Szkoła może również zbierać i przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą w określonym celu i zakresie.

 

4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być:

-  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,

   Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, organ prowadzący szkołę - Urząd Miasta Rzeszowa z jednostkami samorządowymi, inne placówki oświatowe

   (w tym w celu realizacji obowiązku szkolnego), organy administracji publicznej (policja, prokuratura, sądy), ZUS, Urzędy Skarbowe, NFZ i inne.

- podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze szkołą przetwarzają dane osobowe.

 

5.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa.

 

6.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i do ich przenoszenia.

 

7.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 9.   Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.  Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane lub brak możliwości zawarcia umowy. 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły i księgowość w godzinach 7.30 - 15.30.

2. Sekretariat szkoły m.in.:

 1) udziela wszelkich możliwych informacji dotyczących działalności szkoły,

 2) przyjmuje i wysyła korespondencję,

 3) przechowuje i prowadzi dokumentację szkoły.

3. Wydawanie wszelkich dokumentów następuje w terminie do 7 dni.

4. W szczególności szkoła Podstawowa Nr 18 wydaje następujące dokumenty:

    1) zaświadczenia:
           a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka   zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w  zaświadczenie zostaje wydane.
           b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
   2) uczniowskie legitymacje szkolne - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
   3) legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela  i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.
   4)  duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
   5) odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 


Statut

W załączniku poniżej
 
Organizacja


Szkoła Podstawowa Nr 18 to  szkoła powszechna do której z urzędu przyjmowane są dzieci z określonego rejonu . Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Regulamin organizacyjny zawarty jest w Statucie szkoły.

 

Majątek

Środki trwałe - 31 592 055,67 zł,-

Wyposażenie - 1 363 123,20 zł,-

Księgozbiór - 20 765,59 zł,-

Programy i licencje - 15 599,79 zł,-


Bilans

2016r. - w załączniku poniżej

Plan finansowy

 2016r. - w załączniku poniżej

 2017r. - w załączniku poniżej

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Wniosek - w załączniku poniżej

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz  sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

- Rejestr zatrudnionych nauczycieli

- Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego)

- Ewidencja uczniów szkoły

- Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie, legitymacje ubezpieczeniowe pracowników szkoły, legitymacje służbowe pracowników, karty motorowerowe)

- Ewidencja nieobecności pracowników

- Ewidencja zastępstw

- Księgi inwentarzowe

- Księgi inwentarzowe księgozbioru

- Rejestr wypadków przy pracy

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów

- Ewidencja pieczęci

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

W załączniku poniżej


Data opracowania

12.10. 2017 r.

 
Opracowanie

Grażyna Lachcik - dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 18

 
Zatwierdził


Grażyna Lachcik

 

Opublikował(a): 04.06.2019 11:46, Grażyna Lachcik
Wytworzył(a): 11.08.2015 08:52, Grażyna Lachcik
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12375829
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl