Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 18

Siedziba


Adres: ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 748 24 94

Strona www:  sp18.resman.pl

E-mail: sekretariat@sp18.resman.pl

Godziny pracy: 7.30-15.30

 

Dyrektor

Imię i nazwisko: Grażyna Lachcik

Siedziba: ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów

Telefon: 17 748 24 95

E-mail: dyrektor@sp18.resman.pl

Terminy przyjmowania stron: w godzinach pracy

Godziny pracy: 8.00-15.00

 Kompetencje

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 18

Najważniejsze kompetencje dyrektora to:

a. Prowadzenie dokumentacji  określonej szczegółowymi przepisami,

b. Ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

c. Dobieranie kadry pedagogicznej, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz zatrudnianie ich,

d. Kierowanie całokształtem działań szkoły.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 18                                                                                                                                                                                                                     

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela oraz w aktach wykonawczych do tych ustaw ( rozporządzenia, zarządzenia MEN ). Wśród tych celów i zadań zasadnicze to:

1. Przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia,  

2. Wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności stosowne do ich rozwoju i zdolności, pozwalające na wykonywanie zadań i rozwiązywanie problemów,

3. Stwarza warunki do uaktywniania i rozwoju swoich zainteresowań, uzdolnień i talentów,

4. Organizuje środowisko wychowawcze zapewniające wszechstronny rozwój ucznia,               

5.  Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

6. Wspomaga rodzinę w procesie wychowania,

7. Realizuje przyjęty program wychowawczo- profilaktyczny.


Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

I.       Administrator danych:

 

Administratorem danych jest: Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora.

 

II.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Wioletta Rozesłaniec, kontakt możliwy jest poprzez adres
e-mail:
iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej. Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mariusz Stochla, e-mail: iod1@erzeszow.pl,  tel. 17 875 43 74.

 

III.    Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

 

Dane przetwarzane są w celu:

 

a)       a.  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 

b)         b.  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - w związku z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

 

c)         c.  realizacji umów zawartych z kontrahentami - w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 

d)        d. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody – w związku z art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO.

 

IV.    Odbiorcy danych osobowych:

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

 

V.     Okres przechowywania danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

VI.  Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a)     dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, 

b)       żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

·       dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

·       osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

·       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania; 

·       dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

·       dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

c)     wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 

f)      w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

   VII.   Obowiązek podania danych osobowych:

       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,          niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

 

   VIII. Inne informacje:

   W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do    państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pan/Pani informowana/y.

 

 Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

1. Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat szkoły i księgowość w godzinach 7.30 - 15.30.
2. Sekretariat szkoły m.in.:

 1) udziela wszelkich możliwych informacji dotyczących działalności szkoły,
 2) przyjmuje i wysyła korespondencję,
 3) przechowuje i prowadzi dokumentację szkoły.

3. Wydawanie wszelkich dokumentów następuje w terminie do 7 dni.
4. W szczególności szkoła Podstawowa Nr 18 wydaje następujące dokumenty:

    1) zaświadczenia:
           a) o uczęszczaniu ucznia do szkoły - tryb wydawania: rodzic (prawny opiekun) dziecka   zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w  zaświadczenie zostaje wydane.
           b) o zatrudnieniu pracownika - tryb wydawania: pracownik zgłasza się z prośbą o wydanie zaświadczenia do stosownej instytucji, w/w zaświadczenie zostaje wydane.
   2) uczniowskie legitymacje szkolne - tryb wydawania: wszystkie oryginały legitymacji są wydawane bezpłatnie zgodnie z księgą druków ścisłego zarachowania. Duplikaty legitymacji wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
   3) legitymacje służbowe nauczyciela - tryb wydawania: legitymacje służbowe nauczyciela  i ich duplikaty zamawia się na prośbę nauczyciela w firmie wykonującej legitymacje, a następnie wydaje się je odpłatnie.
   4)  duplikaty świadectw - tryb wydawania: duplikaty świadectw wydawane są odpłatnie według stawek urzędowych na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia.
   5) odpisy arkuszy ocen - tryb wydawania: odpisy arkuszy ocen wydawane są przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

 

Statut

W załączniku poniżej
 
Organizacja


Szkoła Podstawowa Nr 18 to  szkoła powszechna do której z urzędu przyjmowane są dzieci z określonego rejonu . Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Regulamin organizacyjny zawarty jest w Statucie szkoły.
 

Majątek

Środki trwałe - 31 592 055,67 zł,-

Wyposażenie - 1 363 123,20 zł,-

Księgozbiór - 20 765,59 zł,-

Programy i licencje - 15 599,79 zł,-


Bilans

2018r. - w załączniku poniżej

Plan finansowy

 2017r. - w załączniku poniżej

 2018r. - w zalączeniu poniżej

Udostępnianie informacji nieudostępnionej w BIP

Wniosek - w załączniku poniżej

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz  sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Prowadzone zgodnie z rzeczowym wykazem akt ustalonym dla jednostek oświatowych i sposobem działania archiwów zakładowych.

- Rejestr zatrudnionych nauczycieli

- Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego)

- Ewidencja uczniów szkoły

- Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie, legitymacje ubezpieczeniowe pracowników szkoły, legitymacje służbowe pracowników, karty motorowerowe)

- Ewidencja nieobecności pracowników

- Ewidencja zastępstw

- Księgi inwentarzowe

- Księgi inwentarzowe księgozbioru

- Rejestr wypadków przy pracy

- Rejestr wydanych aktów awansu zawodowego nauczyciela

- Zeszyt ewidencji wypadków uczniów

- Ewidencja pieczęci

- Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).


Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli

W załączniku poniżej


Data opracowania

12.10. 2017 r.

 
Opracowanie

Grażyna Lachcik - dyrektor  Szkoły Podstawowej Nr 18

 
Zatwierdził


Grażyna Lachcik

 

Opublikował(a): 12.12.2019 13:45, Grażyna Lachcik
Wytworzył(a): 11.08.2015 08:52, Grażyna Lachcik
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13743586
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl