Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 28Siedziba

Nazwa Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie
Adres ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów
NIP 813-242-00-51
Regon 001247139
Telefon / FAX
17 748 20 70
Strona WWW www.sp28.resman.pl
E-mail sekretariat@sp28.resman.pl
Godziny pracy 6:30 - 17:00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Dorota Chmura
Siedziba ul. Solarza 12, 35-118 Rzeszów
Telefon 17 748 20 70
E-mail sekretariat@sp28.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy 8:00 - 15:00
   
Inspektor Ochrony Danych

   Wioletta Rozesłaniec,  iod1@erzeszow.pl
   Mariusz Stochla - zastępca, iod1@erzeszow.pl

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), rozporządzeniu MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz.U. 2017 r. poz.356) oraz pozostałych aktach wykonawczych .

Szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie określaja Statut szkoły - pobierz poniżej.


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Klauzula informacyjna - tutaj
Klauzula informacyjna dla rodzica i ucznia - tutaj
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu - tutaj

Klauzula informacyjna dla osob upowaznionych do odbioru dziecka - tutaj

 

Informacja o sposobie załatwienia sprawy:

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 7:30-15:30

Osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny - za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl,
dla podmiotu SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. PŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO, identyfikator SP28Rzeszow, skrytkę posiadającą adres /SP28Rzeszow/SkrytkaESP.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesłać korespondencję, korzystając ze wzoru "Pismo ogólne" udostępnionego przez usługę powrzechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego", która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP.

Ścieżka dospępu:
Stona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego  lub  Stona główna>Katalog spraw>
Sprawy ogólne>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Forma prawna

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie jest oświatową jednostką organizacyjną, prowadzoną przez Gminę Miasto Rzeszów, która sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

Uchwała Nr LI/1164/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową.

Szkołę Podstawową Nr 28 im. płk. Łukasz Cieplińskiego w Rzeszowie tworzą następujące jednostki publiczne:

1) Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie - Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie nr 0.IV-0138/122/82 z dnia 29 lipca 1982 roku w sprawie orzeczenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie.

2) klasy Gimnazjum Nr 5 w Rzeszowie (do czasu wygaszenia) -  Uchwała Nr XI/66/99 Rady Miasta z 23 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 5 w Rzeszowie.

3) Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie - Uchwała Nr LXIX/1288/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Struktura organizacyjna

Organami statutowymi Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie są:

1) Dyrektor szkoły - kompetencje reguluje Statut szkoły

2) Rada Pedagogiczna - kompetencje reguluje Statut szkoły

3) Rada Rodziców - kompetencje reguluje Statut szkoły

4) Samorząd Uczniowski  - kompetencje reguluje Statut szkoły

 

Finanse, majątek

Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa BGM.IV.452.15.2017.GF z dnia 22 sierpnia 2017 r. ustanawiająca nieodpłatnie na czas nieoznaczony trwały zarząd na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 110/185 o powierzchni 26039 m2 w obrębie 214, objęta księgą wieczystą nr RZ1Z/00168453/1 wraz ze znajdującym się na tej działce obiektem szkolnym o powierzchni użytkowej 10 349 m2 i kubaturze 46 707 m3 składajacym się z nastepujących segmentów:

a) segment A o pow. użytkowej  1803 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

b) segment B o pow. użytkowej  1601 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

c) segment C o pow. użytkowej  1247 m2, podpiwniczony, 2-kondygnacyjny

d) segment D o pow. użytkowej  2015 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

e) segment E(sala gimnastyczna) o pow. użytkowej  620 m2, 1-kondygnacyjny

f) łącznik Ł-1 o pow. użytkowej  1 021 m2, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny

g) łącznik Ł-2 o pow. użytkowej  87 m2, podpiwniczony, 1-kondygnacyjny

h) przewiązka o pow. użytkowej 103 m2, podpiwniczony, 1-kondygnacyjny

i) segment F(basen) o pow. użytkowej  1852 m2, bez piwnic, 1-kondygnacyjny

 

Bilans  - pobierz niżej

 

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku z ustawowymi wyjątkami. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku - art.10, 13, 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. 2016 r., poz. 1764 ze zm.).

Rejestry, ewidencje, archiwa

1. Dokumentacja jest prowadzona na podstawie Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie z dnia 1.09.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, składnicy akt.
2. Szkoła prowadzi ewidencje i rejestry na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

3.Przyjmowanie i załatwianie spraw
-zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  2017 r., poz. 1257 ze zm.) m.in. Dział I, Rodział 7 Załatwanie spraw, Dział II, Rodział 3 Udostępnienie akt.

Przebieg i efekty kontroli

 

L.p.Data kontroliOrgan KontrolującyZakres kontrolizalecenia/wnioski
 108.01.2014Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kontrola żywienia bez zastrzeżeń
 220.02.2014Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Ocena stanu sanitarnago szkoły i bloku żywienia bez zastrzeżeń
330.03.2014Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena realizacji programu edukacyjnego antynikotynowego "Znajdź właściwe rozwiązanie"bez zastrzezeń
 329.05.2014Podkarpacki Kurator Oświaty Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych bez zastrzeżeń
 413.05 - 24.06.2014Biuro Kontroli,
Wydział Organizacyjno - Administracyjny,
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
1. Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 ustawyz dnia 17 lutego 2005 r. o informtyzacji działalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczneDz. U. 2013 poz.235 z późn. zm.)przez jednostki o których mowa w art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy
2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej w formach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U.2001 Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust.1 pkt.4 ustawy
zalecenia pokontrolne
504.06.2014Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena realizacji programów edukacyjnych: "Znajdź właściwe rozwiązanie", "Nie pal przy mnie proszę", "Czyste powietrze wokół nas"bez zastrzeżeń
  25.08.2014Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontorola żywieniabez zastrzeżeń
5 16.01.2015Okręgowy Inspektorat PracyWybrane zagadnienia legalnego zatrudnienia i prawnej ochrony pracy pozytywny
630.03.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena programów "Nie pal przy mnie proszę", "Znajdź właściwe rozwiązanie" pozytywny
725-31.03.2015Podkarpacki Kurator Oświaty

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w zakresie:

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

2. Zarządzenie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

 wysoki
830.04.2015Podkarpacki Kurator OświatyRealizacja przez szkoły działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

 

bez zastrzeżeń

9.12.05.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego szkoły.
Kontrola warunków produkcji żywności.

zalecenia pokontrolne
 30.05.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena realizacji programu antyniotynowego "Nie pal przy nie proszę"bez zastrzeżeń
1004.08.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola z zakresu higieny pracybez zastrzeżeń
1123.10.2015-10.11.2015Wydział Kontroli Urzędu Miasta RzeszowaKontrola gospodarki finansowej jednostki za 2015 r. w zakresie dochodów i wydatków budżetowych ze szczególnym uwzględnieniem zawierania i realizacji umów.bez zastrzeżeń
1206.11.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola w sprawie żywienia zbiorowegobez zastrzeżeń
1307.12.2015Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola jakości wody.zalecenia pokontrolne
1421.03.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola jakości wody.zalecenia pokontrolne
1525-27.04.2016Biegli rewidenci Urząd Miasta RzeszowaBadanie sprawozdań finansowych Urzędu Miasta i podległych jednostek budżetowych za rok 2015bez zastrzeżeń
169-24.05.2016Najwyższa Izba KontroliBezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznchwystąpienie pokontrolne
1710-11.05.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola sanitarno-higieniczna szkoły, bloku żywienia. Pomar wagi dzieci i plecaków szkolnych. Ergonomia mebli szkolnych w stosunku do wzrostu dzieci.wystąpienie pokontrolne
1811.05.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola sanitarna - utrzymanie właściwych warunkó higieniczno-sanitarnych w obiekcie krytej pływalni "Karpik"

bez zastrzeżeń

1906.06.2016Kuratorium Oświaty w RzeszowieZgodność działania szkoły z przepisami dot. organizacji pracy świetlicywystąpienia pokontrolne
2008.07.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontrola z zakresu higieny pracy

bez zastrzeżeń
2124.11.2016Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola warunków pracy krytej pływalnibez zastrzeżeń
2216.12.2016 - 10.01.2017Zakład Ubezpieczeń SpołecznychKontrola okresowa - kontrola płatnika składekbez zastrzeżeń
2303.02.2017Państwowa Inspekcja PracyWybrane zagadnienia prawnej ochrony pracy, w tym, dotyczące przejmowania pracownikow w trybie art. 23 KPbez zastrzeżeń
2404.05.2017Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola stanu sanitarneg.
Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością.
bez zastrzeżeń
2507.11.2017Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaKontrola boisk szkolnychbez zastrzeżeń
2628.02.2018-
06.03.2018
Podkarpacki Kurator Oświaty

Ewaluacja problemowa w zakresie wymagań:
- Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności w podstawie programowej;
- Kształtowane są podstawy i respektowane normy społeczne.

pozytywny
2714.05.2018Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ocena stanu sanitarnego szkoły.
Ocena stanu sanitarnego bloku żywieniowego.

pozytywny
2813.06.2018Podkarpacki Kurator OświatyZgodność z przepisami prawa przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

bez zastrzeżeń

2901.02.2019 - 28.02.2019Zakład Ubezpieczeń SpołecznychZakres kontroli:
- Prawidłowość i rzetelność obliczania skladek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
- Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;
- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe;
- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
bez zastrzeżeń
3023.05.2019Powiatowa Stacja Sanitarno-EpidemiologicznaOcena stanu sanitarnego szkoły.
Ocena stanu sanitarnego bloku żywieniowego.
pozytywny

 

 

Data opracowania

 30.11.2017 r.

Opracował

Monika Kulpa

Zatwierdził

Dorota Chmura

 

Pliki do pobrania:
Opublikował(a): 25.09.2019 12:41, Monika Kulpa
Wytworzył(a): 19.08.2011 09:24, Dorota Chmura
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13760667
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl