Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Intergracyjnymi

 

Siedziba

Adresul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów
Telefon / Fax
17 748 25 30 / 17 748 25 42
Strona WWWwww.sp22.resman.pl
E-mail

sp22int@gmail.com

sekretariat@sp22.resman.pl

Godziny pracy

Zajęcia lekcyjne 8.00 - 15.20               Świetlica szkolna 6.30 - 16.30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej

E-PUAP

 

/zs3integ/SkrytkaESP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoMariola Tymczyszyn
Siedzibaul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów
Telefon17 748 25 31 
E-mailsp22int@gmail.com
Kompetencje

Zgodnie z ustawą - Prawo oświatowe oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lubplacówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem własciwej realizacji tej opieki.

Godziny pracy7.30 - 15.30

Terminy

przyjmowania stron

Dyrekcja przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Sprawy załatwiane są w terminach określonych w KPA. 

 

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl 

Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mariusz Stochla. Kontakt: iod1@erzeszow.pl, tel. 17 875 43 74

 

Klauzula informacyjna

 

Klauzula ogólna

Klauzula - monitoring

Klauzula dla uczniów i rodziców

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr LI/1157/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r.

  

Struktura Organizacyjna 

 

Szkoła jest publiczną szkołą ośmioletnią, powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane

II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VIII - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

W szkole prowadzone są klasy integracyjne. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

 Regulamin organizacyjny

Schemat organizacyjny

 

Statut

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi jest jednostką budżetową działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz statutu (podstawa prawna art. 79.1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół)

Statut Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Bilans roczny, plan finansowy

 - Bilans 2012 ZS Nr 3

- Bilans 2013 ZS Nr 3

- Bilans 2014 ZS Nr 3

- Bilans 2015 ZS Nr 3

- Plan finansowy 2014 ZS Nr 3

- Plan finansowy 2015 ZS Nr 3

- Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2015

- Plan finansowy 2016 ZS Nr 3

- Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 22 - rozdział II

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły;
2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 
określonych w ustawie stosownie do wieku uczniów i warunków szkoły;
3) sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi i szczególnie uzdolnionymi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły, wspomaga wychowawczą i opiekuńczą rolę rodziny;
4) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
5) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc rówież uczniów zamieszkałych poza obwodem;
6) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
7) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły podstawowej;
8) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną i specjalne formy pracy dydaktycznej zgodnie z przepisami w tym zakresie;
9) realizuje program wychowawczo-profilaktyczny;
10) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
11) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
12) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w szkole;
13) kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
 

 

  

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat i księgowość w godzinach 7.00 - 15.00

Sprawy załatwiane są w terminach określonych w KPA.

 

Tryb działania zespołu szkół regulują:

- Ustawa o systemie oświaty

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego

- Karta Nauczyciela

- Kodeks Pracy

- Ustawa o opłacie skarbowej

- Ustawa o rachunkowości

- Ustawa o finansach publicznych 

- Statut szkoły podstawowej i gimnazjum

 

 Finanse, majątek

1. Środki trwałe - 1 346 034,04 zł.

2. Pozostałe środki trwałe - 505 887,59 zł.

3. Wartości niematerialne i prawne - 22 437,72 zł.

4. Zbiory biblioteczne - 28 055,41 zł.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Baza danych uczniów, księgi uczniów, księgi arkuszy ocen, ewidencja spełniania obowiązku szkolnego, rejestr wydanych legitymacji szkolnych, rejestr wydanych kart rowerowych, rejestr świadectw szkolnych, rejestr wypadków, rejestr wydanych zaświadczeń, rejestr upoważnień, rejestr delegacji, rejestr legitymacji służbowych nauczycieli, rejestr skarg i wniosków, protokoły zebrań Rady Pedagogicznej, ewidencja pieczęci, baza danych pracowników.

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BiP

 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi

w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, mogą być udostępnione na wniosek.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli


 

Okres kontroliOrgan kontrolującyZakres kontroliWyniki kontroli
25.03.2014    

Podkarpackie Kuratorium Oświaty  

Kontrola przygotowania szkoły do pracy z dziećmi 6-letnimiProtokół kontroli
05.05.2014  Podkarpackie Kuratorium Oświaty                                                                     

Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach oólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

Protokół kontroli - Szkoła Podstawowa Nr 22

Protokół kontroli - Gimnazjum Nr 17

12.05.2014 26.05.2014                                                      Biuro Kontroli     Urzędu Miasta Rzeszowa                       Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 r. w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgowąProtokół kontroli BK.1711.12.2014                                                                                         
19.08.2014Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny         w Rzeszowie                        Kontrola w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego Protokół kontroli PSN.451-3-11-2/14
 10.09.2014Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny         w Rzeszowie Kontrola stanu sanitarnego szkołyProtokół kontroli PSN.451-3-11-2/14
 10.09.2014Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny         w RzeszowieKontrola warunków produkcji i obrotu żywnościąProtokół kontroli PSN.454-1-216/14
   

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

Dokumentacja z przebiegu kontroli za rok 2015 i lata następne znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w katalogu Kontrole, podkatalog Kontrole zewnętrzne jednostek oranizacyjnych Miasta Rzeszowa

 

Data opracowania

10 września 2019 r. 

 

Opracował

Barbara Worosz

 

Zatwierdził

Mariola Tymczyszyn

Opublikował(a): 04.10.2019 14:43, Barbara Worosz
Wytworzył(a): 07.01.2013 10:29, Mariola Tymczyszyn
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13090822
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl