Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Intergracyjnymi (do 31-08-2017 Zespół Szkół Nr 3)

 

Siedziba

Adresul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów
Telefon / Fax
17 748 25 30 / 17 748 25 42
Strona WWWwww.zs3int.resman.pl
E-mail

sp22int@gmail.com

sekretariat@sp22.resman.pl

Godziny pracy

Zajęcia lekcyjne 8.00 - 15.20               Świetlica szkolna 6.30 - 16.30

Adres elektronicznej skrzynki podawczej

E-PUAP

 

/zs3integ/SkrytkaESP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoMariola Tymczyszyn
Siedzibaul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów
Telefon17 748 25 31 
E-mailsp22int@gmail.com
Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lubplacówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

5a) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiada za właściwą organizację               i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole lub placówce;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie       i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

Godziny pracy7.30 - 15.30

Terminy

przyjmowania stron

Dyrekcja przyjmuje w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy. Sprawy załatwiane są w terminach określonych w KPA. 

 

Podstawa prawna

Uchwała Nr XLV/996/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 13 czerwca 2017 r.

 

Struktura Organizacyjna 

 

W skład Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi wchodzą:

- Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza

- Gimnazjum Integracyjne Nr 17 

 

Statut

Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi jest jednostką budżetową działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty oraz statutu (podstawa prawna art. 79.1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół)

 - Statut Szkoły Podstawowej Nr 22

 - Statut Gimnazjum Nr 17

 

Bilans roczny, plan finansowy

 - Bilans 2012 ZS Nr 3

- Bilans 2013 ZS Nr 3

- Bilans 2014 ZS Nr 3

- Bilans 2015 ZS Nr 3

- Plan finansowy 2014 ZS Nr 3

- Plan finansowy 2015 ZS Nr 3

- Wykonanie planu dochodów i wydatków - 2015

- Plan finansowy 2016 ZS Nr 3

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki

Określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 22 - rozdział II oraz Statut Gimnazjum Integracyjnego Nr 17 - rozdział II

 

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, a w szczególności:

a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 
ukończenia szkoły;
b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad 
określonych w ustawie stosownie do wieku uczniów i warunków szkoły;
c) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
szkoły, wspomaga wychowawczą i opiekuńczą rolę rodziny;
d) kształtuje postawy akceptacji odmienności drugiego człowieka, wychowanie 
w duchu humanizmu i tolerancji;
e) zapewnia uczniom poszanowania ich godności osobistej, wolności 
światopoglądowej i wyznaniowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad nauk 
pedagogicznych, przepisów prawa, jak również zobowiązań wynikających 
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz 
Konwencji o Prawach Dziecka;
f) zapewnia uczniom niepełnosprawnym z dysfunkcjami możliwości edukacji 
w szkole masowej oraz dostosowywanie wymagań edukacyjnych do możliwości 
dziecka w oparciu o opinie i orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 
 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy urzędowe, zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego, załatwia sekretariat i księgowość w godzinach 7.00 - 15.00

Sprawy załatwiane są w terminach określonych w KPA.

 

Tryb działania zespołu szkół regulują:

- Ustawa o systemie oświaty

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego

- Karta Nauczyciela

- Kodeks Pracy

- Ustawa o opłacie skarbowej

- Ustawa o rachunkowości

- Ustawa o finansach publicznych 

- Statut szkoły podstawowej i gimnazjum

 

 Finanse, majątek

1. Środki trwałe - 1 346 034,04 zł.

2. Pozostałe środki trwałe - 505 887,59 zł.

3. Wartości niematerialne i prawne - 22 437,72 zł.

4. Zbiory biblioteczne - 28 055,41 zł.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Baza danych uczniów, księgi uczniów, księgi arkuszy ocen, ewidencja spełniania obowiązku szkolnego, rejestr wydanych legitymacji szkolnych, rejestr wydanych kart rowerowych, rejestr świadectw szkolnych, rejestr wypadków, rejestr wydanych zaświadczeń, rejestr upoważnień, rejestr delegacji, rejestr legitymacji służbowych nauczycieli, rejestr skarg i wniosków, protokoły zebrań Rady Pedagogicznej, ewidencja pieczęci, ewidencja czeków bankowych, baza danych pracowników.

 

Udostępnienie informacji nieudostępnionej w BiP

 

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi

w Rzeszowie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, mogą być udostępnione na wniosek.

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli


 

Okres kontroliOrgan kontrolującyZakres kontroliWyniki kontroli
25.03.2014    

Podkarpackie Kuratorium Oświaty  

Kontrola przygotowania szkoły do pracy z dziećmi 6-letnimiProtokół kontroli
05.05.2014  Podkarpackie Kuratorium Oświaty                                                                     

Kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach oólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

Protokół kontroli - Szkoła Podstawowa Nr 22

Protokół kontroli - Gimnazjum Nr 17

12.05.2014 26.05.2014                                                      Biuro Kontroli     Urzędu Miasta Rzeszowa                       Kontrola gospodarki finansowej jednostki samorządowej za 2013 r. w zakresie wydatków budżetowych oraz zgodności rocznych sprawozdań finansowych i budżetowych z ewidencją księgowąProtokół kontroli BK.1711.12.2014                                                                                         
19.08.2014Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny         w Rzeszowie                        Kontrola w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego Protokół kontroli PSN.451-3-11-2/14
 10.09.2014Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny         w Rzeszowie Kontrola stanu sanitarnego szkołyProtokół kontroli PSN.451-3-11-2/14
 10.09.2014Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny         w RzeszowieKontrola warunków produkcji i obrotu żywnościąProtokół kontroli PSN.454-1-216/14
   

 


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

Dokumentacja z przebiegu kontroli za rok 2015 i lata następne znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w katalogu Kontrole, podkatalog Kontrole zewnętrzne jednostek oranizacyjnych Miasta Rzeszowa

 

Data opracowania

19 września 2017 r. 

 

Opracował

Barbara Worosz

 

Zatwierdził

Mariola Tymczyszyn

Opublikował(a): 19.09.2017 09:30, Barbara Worosz
Wytworzył(a): 07.01.2013 10:29, Mariola Tymczyszyn
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 4012381
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl