Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 9 


 Siedziba  

Adres

35-314 Rzeszów, ul. Miła 58

Telefon

17 748 38 60

Fax

17 748 38 61

Strona WWW

www.sp9.resman.pl

E-mail

sekretariat@sp9.resman.pl

Godziny pracy

sekretariat: 7:30-15:30

zajęcia lekcyjne: 8:00-14:55

świetlica szkolna: 6:30-17:00

punkt przedszkolny 6:30-17:00

 

 Dyrektor 

Imię i nazwisko Andrzej Kruk
Siedziba 35-314 Rzeszów, ul. Miła 58
Telefon 17 748 38 60
E-mail sekretariat@sp9.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Godziny pracy według corocznie ustalanego podziału godzin, dostosowane do potrzeb szkoły

 

 

Podstawa prawna

 Uchwała Nr XLVIII/796/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej

Uchwała Nr LI/1144/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie w ośmioletnią szkołę podstawową

Uchwała Nr LXIX/1288/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkolach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów 

 

Statut 

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 

 

 Bilans roczny 

 Bilans roczny - 2017

Bilans roczny - 2016

Bilans roczny - 2015

 

Wysokość opłat w punkcie przedszkolnym

 Wysokość opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym reguluje Uchwała Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

 

Zadania i tryb działania

Zgodnie ze statutem szkoły, ustawą o systemie szkoły, Prawem oświatowym i uchwałami organu prowadzącego. 

 

 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencja może być dostarczana osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, według kolejności wpływu, z zachowaniem trybu i termonów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Sprawy prowadzone są zgodnie z wykazem rzeczowym akt przejętym w szkole.

 

Zamówienia publiczne

Bieżące informacje na temat zamówień publicznych publikowane są na stronie internetowej szkoły: http://www.sp9.resman.pl/strony/19przetargi.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce: Ogłoszenia, komunikaty, zamówienia publiczne 

 

 Kontrole zewnętrzne

Publikacja dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa w zakładce: Władze miasta, akty prawa, budżet, w katalogu: Kontrole, w podkatalogu: Kontrole zewnętrzne jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa

 

 Rejestry, ewidencje, archiwa 

 Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 Udostępnianie Informacji Publicznej 

 Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostepnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostepniane sa wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostepnianie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrekotra Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie na adres: Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@sp9.resman.pl

Zarządzenie Dyrektora SP9 w Rzeszowie w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w SP 9 w Rzeszowie.jpg

Regulamin Udostępniania Informacji Publicznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.pdf

Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie.pdf

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

  • realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO;
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia RODO;
  • w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia RODO.


Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)       dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b)       żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c)        wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)       W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI

 

 

 

Data opracowania 

01.08.2018 r. 

Opracowanie 

Dorota Szylar 

Zatwierdził 

Andrzej Kruk – dyrektor szkoły

Opublikował(a): 07.08.2018 13:59, Dorota Szylar
Wytworzył(a): 06.02.2009 08:53, Dorota Szylar
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 8533861
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl