Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 8


Siedziba

Adres 35–225 Rzeszów, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
Telefon 17 748 23 30
Fax 17 748 23 40
Strona WWW www.sp8.resman.pl
E-mail sekretariat@sp8.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 18.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Maciej Dziedzic
Siedziba 35–225 Rzeszów, ul. Antoniego Kopaczewskiego 2
Telefon 17 748 23 30
E-mail sekretariat@sp8.resman.pl
Kompetencje Określa § 5, ust. 2 statutu szkoły.
Godziny pracy

8:00 - 15:00

Przyjmowanie stron

 

 

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 8 w Rzeszowie jest jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów.

 

Podstawa prawna

Protokół z dnia 31.08.1965 r. w sprawie odbioru końcowego budynku i przekazania do użytku Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz orzeczenie w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Rzeszowie wydane przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego w Rzeszowie (z dnia 27 kwietnia 1970 r. znak KOS,-0141/303/70).

 

Struktura organizacyjna szkoły

 

Działalnością Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie kieruje dyrektor, przy pomocy wicedyrektora szkoły, innych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie zadań oraz Rady Rodziców, zgodnie ze statutem szkoły (§ 4 – § 12).

Regulamin Organizacyjny Szkoły

Pobierz

 

 

Statut

Pobierz

 

 

KLAUZULA OGÓLNA RODO

Pobierz

 

 

Bilans roczny, Rachunek zysków i strat oraz Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Pobierz

 

 

Zadania

Zgodnie z § 2 statutu szkoły.

 

Finanse, majątek

1. Powierzchnia działki ogółem: 12.880 m kw.
    a) zabudowa 2.383 m kw.
    b) obszar zagospodarowany na boiska szkolne: 1.815 m kw.
    c) teren rekreacyjny do realizacji zadań ruchowych 950 m kw.
2. Dojścia komunikacyjne 7.732 m kw.
3. Powierzchnia użytkowa budynku 3.836 m kw.
4. Kubatura 17.583 m kw.
    – teren szkoły ogrodzony siatką.
Pozostały majątek komunalny zgodnie z księgami inwentarzowymi między innymi: 20 zestawów multimedialnych, 10 drukarek laserowych, 3 drukarki atramentowe, 2 skanery, 3 aparaty cyfrowe, centrala - fax, 6 aparatów wewnętrznych, księgozbiór biblioteki, wyposażenia klasopracowni, wyposażenia gospodarcze.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry:
   – rejestr obecności pracowników szkoły
   – rejestr absencji pracowników szkoły
   – rejestr zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
   – rejestr pism przychodzących i wychodzących
   – rejestr wydanych zaświadczeń
   – rejestr wydanych legitymacji szkolnych
   – rejestr wydanych kart rowerowych
   – rejestr wydanych świadectw szkolnych
   – rejestr wydanych legitymacji służbowych
   – rejestr wydanych delegacji służbowych
   – rejestr wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
   – rejestr kontroli wewnętrznych i zewnętrznych

Ewidencje:
   – księgi uczniów - księgi ewidencji dzieci
   – ewidencja uczniów spoza rejonu
   – ewidencja pieczęci
   – ewidencja majątku szkolnego

Archiwum:
   – akta kategorii B-50
       1) arkusze ocen
       2) listy płac
       3) akta osobowe (byłych pracowników szkoły)
   – akta kategorii B-25: plany pracy szkoły, sprawozdania GUS, z wizytacji szkoły, protokoły rady pedagog., protokoły Rady Rodziców, protokoły i zalecenia powizytacyjne.
   – akta kategorii B-10:  protokoły pokontrolne Sanepidu, sprawy dotyczące opieki nad uczniami, obowiązek szkolny, opieka higieniczno-lekarska itp.
   – akta kategorii B-5: dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, dzienniki świetlicy szkolnej, zaopatrzenie rzeczowe pracowników szkoły, nauczanie (indywidualne, z przyśpieszeniem. odroczeniem) itp., obowiązek szkolny, współdziałanie z urzędami i instytucjami, dokumenty księgowe.

 

Kontrole zewnętrzne

Rok 2016:

 1. Data rozpoczęcia: 21 kwietnia, instytucja kontrolująca: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty, zakres: kontrola doraźna.

 Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli   

Pobierz

 
  

 2. Data rozpoczęcia: 4 listopada, instytucja kontrolująca: Urząd Miasta Rzeszowa, zakres: audyt wewnętrzny.

 Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli   

Pobierz

 

 

Rok 2017:

 1. Data rozpoczęcia: 5 kwietnia, instytucja kontrolująca: Państwowa Inspekcja Sanitarna, zakres: ocena stanu sanitarnego szkoły.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli   

Pobierz


  

Rok 2018:

 1. Data rozpoczęcia: 22 lutego, instytucja kontrolująca: Biuro Kontroli UM Rzeszowa, zakres: gospodarka finansowa jednostki za rok 2017.

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli   

Pobierz
 

 

 

Sposób dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostepnionych w BIP

 

Ażeby uzyskać informację publiczną nieudostepną na tej stronie, należy wypełniony wniosek (wzór poniżej) wysłać:

    – drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp8.resman.pl lub

    – pocztą tradycyjną na adres: 35–225 Rzeszów, ul Rudnickiego 2.

Odpowiedź na złożony wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym oraz o powodach opóźnienia i o terminie, w jakim informacja będzie udostępniona. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Pobierz

  

 

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach 7.30 – 16.00 i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Data opracowania

01 wrzesień 2019 r.

 

Opracował

Ewa Tarnowska wicedyrektor szkoły

 

Zatwierdził

Maciej Dziedzic — dyrektor szkoły

 

Osoba publikująca

Maria Jerzak

 

Osoba wytwarzajaca informację publiczną

Maciej Dziedzic — dyrektor szkoły

 

 

Opublikował(a): 19.09.2019 11:23, Maria Jerzak
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:06, Krzysztof Janda
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13760818
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl