Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie im. Henryka Sienkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza


 Siedziba: 

Adres

35-016 Rzeszów ul. Hoffmanowej 11

Telefon / Fax

17 748 20 30 / 17 748 20 58

Strona WWW

sp3.rzeszow.pl

E-mail

sekretariat@sp3.resman.pl

Godziny pracy

świetlica - 6.30 - 16.30, sekretariat - 7.45 - 15.45, lekcje - 8.00 - 14.00, zajęcia pozalekcyjne - do 18.00

  Dyrektor

Imię i nazwisko

Kazimierz Leniart

Siedziba

35-016 Rzeszów ul. Hoffmanowej 11

Telefon

17 748 20 28

E-mail

dyrektor@sp3.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy

Godziny pracy: 8:00 do 15:00

 

Kompetencje dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rzeszowie

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą, 2) organizowanie całości pracy dydaktycznej, 3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania uczniów, 5) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady szkoły podjętych w ramach ich kompetencji, 6) dysponowanie środkami finansowymi szkoły i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie , 7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły, 8) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 9) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły oraz organizacji związkowych, 10) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

Rok powołania

1 września 1896 r. na mocy rozporządzenia C. K. Rady Szkolnej Krajowej z dnia 15.07.1896 r. jako Publiczna Szkoła Powszechna im. św. Jadwigi

Statut, regulamin, struktura organizacyjna

Statut

 

www.sp3.rzeszow.pl/typography/statut-sp3

Misja

 

www.sp3.rzeszow.pl/typography/misja

Program wychowawczy

 

www.sp3.rzeszow.pl/typography/program-wychowawczy

Program profilaktyki

 

www.sp3.rzeszow.pl/typography/program-profilaktyki

Procedury postępowania

 

www.sp3.rzeszow.pl/typography/procedury-postepowania

 

Schemat  organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 3
- załączony plik na dole strony

Bilans roczny Bilans roczny za 2018 r. - załączone pliki do pobrania

Kontrole zewnętrzne - załączony plik na dole strony

KLAUZULA IFORMACYJNA RODO - ZAŁĄCZONY PLIK NA DOLE STRONY

Zadania:

Zadania - zgodne ze statutem, ustawą o systemie oświaty, zarządzeniami organu prowadzącego.
Tryb działania
I. Prowadzenie obowiązku szkolnego (przyjmowanie uczniów do szkoły, przekazywanie do innej placówki, promowanie do klasy wyższej, ukończenie szkoły).
Zapisy i przekazywanie do innej placówki prowadzi sekretarz szkoły. Promowanie i ukończenie szkoły odbywa się na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej.
Warunki przyjęcia do szkoły:
a) do klasy 1 - na podstawie dowodu osobistego jednego z rodziców (opiekunów).
b) Do klasy wyższej - na podstawie świadectwa ukończenia ostatniej klasy.
c) Przeniesienie w trakcie roku szkolnego z innej szkoły - po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły. Dzieci spoza rejonu szkoły zapisywane są w każdej sytuacji po wyrażeniu zgody przez dyrektora szkoły.
II. Wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń - w godzinach pracy sekretariatu na bieżąco (materiały archiwalne - do 14 dni).
III. Opiniowanie spraw - Związki Zawodowe, Rada Pedagogiczna, Komisja Socjalna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Finanse, majątek

Budynek szkoły, dwa boiska asfaltowe położone na działce ogrodzonej, 2 sale gimnastyczne z wyposażeniem i siłownia, 21 sal dydaktycznych, pracownia komputerowa - 13 komputerów ze stałym dostępem do internetu, biblioteka, czytelnia z ICIM (4 komputery z dostępem do Internetu), dwie kserokopiarki, faks, 2 projektory multimedialny, zestaw do odbioru TV Sat., pomoce dydaktyczne i sprzęt audio-wideo, DVD.

Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum - akta osobowe pracowników, którzy odeszli ze szkoły, dokumenty finansowo-księgowe, dokumentacje przeprowadzonych remontów, dokumentacja zdrowotna uczniów, dokumentacja przebiegu kształcenia (arkusze ocen, dzienniki), Dzienniki Ustaw.
Ewidencja - uczniów, druków ścisłego zarachowania (KP, KW, czeki, świadectwa), pieczęci, świadectw ukończonych kursów, aktów nadania stopnia awansu zawodowego.

 

Informacje udostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek (dostępny w załączniku).

 

 Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Dostawa produktów zwięrzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin dla szkoły Podstaowej nr 3 w Rzeszowe od 1.09.2019 r. do 31.12.2019 r. Pliki dokumentów załączone na dole strony.

Data opracowania

4 lipca 2003 r., 22.02.2008 r.

Opracowała

Elżbieta Prokop - kierownik

Zatwierdził

Kazimierz Leniart - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 11.09.2019 13:53, Elżbieta Prokop
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:04, Kazimierz Leniart
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13702649
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl