Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 2 

Siedziba

 

 

Adres

ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów
Telefon 17 748 23 10
E-mail sekretariat@sp2.resman.pl
Skrytka ESP
/sp2_rzeszow/SkrytkaESP

 

Godziny pracy

od 6.30 do 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko Rafał Francikowski
Siedziba ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów
Telefon 17 748 23 13
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy od 7.30 do 15.30

 

Podstawa prawna                     
Zarządzenie Nr VIII/335/2019 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 01.07.2019 r.

 

Status prawny

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie jest jednostką budżetową Gminy Miasto Rzeszów.

 

Podstawa prawna

Decyzja Nr 8/74 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 9 maja 1974 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie.

 

Struktura organizacyjna

Szkoła jest publiczną szkołą powszechną i obowiązkową.
Prowadzi naukę w trzech etapach edukacyjnych:
- I-szy etap edukacyjny - punkt przedszkolny - dzieci 5 i 6 letnie,
- II-gi etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane,
- III-ci etap edukacyjny - klasy IV-VI - nauczanie blokowe.
Szkoła w roku szkolnym 2014-2015 prowadzi jeden oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6 letnich sprawujący opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00 (godziny programowe od 8.00 - 13.00).
Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

 

Statut

Statut Pobierz
Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Pobierz

 

 

 

 

 

Bilans roczny

Bilans za rok 2007 Pobierz
Bilans za rok 2008 Pobierz
Bilans za rok 2009 Pobierz
Bilans za rok 2010

Pobierz cz.1

Pobierz cz. 2

Bilans za rok 2011 Pobierz
Bilans za rok 2012 Pobierz
Bilans za rok 2013 Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilans za rok 2014 Pobierz

 

 

Bilans za rok 2015                Pobierz

Bilans za rok 2016                Pobierz

Bilans za rok 2017                Pobierz

Bilans za rok 2018                Pobierz   Załączniki

 

Zadania

Zgodnie za statutem szkoły, ustawą o systemie oświaty i uchwałami organu prowadzącego.

 

Tryb działania

Przyjmowanie uczniów do szkoły.
Obowiązek szkolny.
Odroczenie obowiązku szkolnego.
Przyspieszenie obowiązku szkolnego.
Indywidualny tok nauki.
Nauczanie indywidualne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom.
Świadczenia socjalne dla uczniów i pracowników szkoły.
Wydawanie stosownych zaświadczeń.
Ubezpieczenia uczniów i pracowników.

 

Prowadzone sprawy

Sprawy finansowo-księgowe.
Sprawy osobowe.
Sprawy działalności socjalnej.
Sprawy obowiązku szkolnego.
Sprawy kancelaryjne.
Sprawy posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Sprawy inwestycji i remontów w szkole.
Sprawy BHP i zaopatrzenia w środki (przeglądy w szkole).
Sprawy zaopatrzenia żywieniowego.
Sprawy pomocy pedagogicznej (psychologicznej) uczniów.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów w godzinach od 7.00 do 15.30 i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Korespondencję można dostarczać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 

Finanse, majątek

Wykaz majątku komunalnego placówki:
Budynki: szkoła mieści się w 1 budynku (pow. zabudowy: 1939 m kw., pow. użytkowa: 3363 m kw.)
Grunty: 11669 m kw.
sprzet teleinformatyczny: 47 komputerów (w tym 47 z dostępem do Internetu), telefon - 11 szt. oraz 1 telefax.

 

Plan finansowy

 

Plan finansowy 2015 r.

Plan finansowy


Plan finansowy 2016 r.

Plan finansowy

 

Plan finansowy 2017 r.

Plan finansowy

 

Plan finansowy 2018 r.

Plan finansowy

 

Plan finansowy 2019 r.

Plan finansowy

 

Rejestry, ewidencje, archiwa


Księga ewidencji dzieci (dot. realizacji obowiązku szkolnego).
Ewidencja uczniów szkoły.
Ewidencja druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje uczniowskie, legitymacje ubezpieczeniowe pracowników szkoły, legitymacje służbowe pracowników, karty rowerowe).
Ewidencja nieobecności pracowników.
Wykaz imienny wydanych świadectw szkolnych.
Archiwum (akta, teczki osobowe byłych pracowników, listy płac, karty wynagrodzeń, arkusze ocen uczniów szkoły).
Rejestr korespondencji.
Ewidencja delegacji służbowych.
Ewidencja wyjść służbowych.
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej

Regulamin

Wniosek

 

Procedura postępowania w sprawie skarg i wniosków

Procedura

 

Dokumentacja i przebieg kontroli

 Kontrole 2014 r.

1) Protokół kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Protokół

2) Raport z kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty

Raport

3) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

 

Kontrole 2015 r.

1) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół cz. 1

Protokół cz. 2

2) Protokół kontroli Kuratorium Oświaty

Protokół

3) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej

Protokół

4) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

 

Kontrole 2016 r.

1) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

 2) Protokół kontroli Kuratorium Oświaty

Protokół

 3) Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Protokół

4) Protokół kontroli Kuratorium Oświaty

Protokół

 

Kontrole 2017 r.

1) Protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Protokół

2) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

Protokół

3) Protokół kontroli Kuratorium Oświaty

Protokół

4) Protokół kontorli Kuratorium Oświaty

Protokół

 

Kontrole 2018 r.

1) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

2) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

 

Kontrole 2019 r.

1) Protokół kontroli Kuratorium Oświaty

Protokół

2) Protokół kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Protokół

 

Klauzula informacyjna

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2i art.14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rzeszowie Panią Wiolettą Rozesłaniec - możliwy jest pod adresem email: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.

3. Dane są przetwarzane w szczególności w celu:

a. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

b. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

d. w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ówdla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

b. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

c. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki2, 00-193 Warszawa),

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

8. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

Data opracowania

16.07.2003 r., 25.03.2008 r., 15.12.2009 r., 16.10.2014 r.

 

Opracował

Rafał Francikowski - dyrektor szkoły

 

Zatwierdził

Rafał Francikowski - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 10.09.2019 09:15, Karolina Marciszyn
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:05, Rafał Francikowski
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13075458
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl