Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. gen. Stanislawa Maczka w Rzeszowie

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka

 


 

 

Siedziba

 

Adres

ul. Podwisłocze 14, 35-311 Rzeszów

Telefon

17 748 24 00

Fax

17 748 24 06

Strona WWW

www.sp11.resman.pl

E-mail

sekretariat@sp11.resman.pl

Godziny pracy

Sekretariat: 730 - 1530

 

Księgowość: 730 - 1530

 

Nauczyciele: 730 - 1615

 

Świetlica: 630 - 1700

 

 Dyrektor

 

Imię i nazwisko

Agnieszka Świtalska

Siedziba

35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14

Telefon

17 748 24 00

E-mail

dyrektor@sp11.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa

Godziny pracy

7.30 - 15.30

 

 

Klauzula informacyjna - RODO

 

Podstawa prawna

 

Uchwała nr LI/1142/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w ośmioletnią Szkołę Podstawową.

 

Statut i struktura organizacyjna

 

Szkoła jest publiczną szkołą ośmioletnią, powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

I-szy etap edukacyjny - klasy I-III - nauczanie zintegrowane

II-gi etap edukacyjny - klasy IV- VIII - nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

 

Statut

 Pobierz

Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna 

Pobierz

 

 

 

 
  

Zadania

 

Zadania Dyrektora Szkoły:

Zadania Dyrektora Szkoły określa Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Kodeksu Pracy.

Zadania Sekretariatu:

Obsługa kancelaryjna Szkoły, prowadzenie akt, prowadzenie obowiązku szkolnego, obsługa interesantów i uczniów.

Zadania Księgowości:

Obsługa finansowa Szkoły.

Zadania Grona Pedagogicznego:

 1. Realizacja programów nauczania.

 2. Klasyfikowanie, ocenianie i promowanie uczniów.

 3. Prowadzenie dokumentacji klasowej.

 4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów.

 5. Wspieranie efektywności uczenia się i rozwoju uczniów.

 6. Współpraca z rodzicami uczniów.

 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.


Tryb działania

 

Procedura przyjmowania i załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie i oznakowanie pisma przez sekretariat.

 2. Przekazanie dokumentu Dyrektorowi Szkoły.

 3. Zadekretowanie pisma przez Dyrektora Szkoły i skierowanie do załatwienia wg kompetencji.

 4. Wydanie decyzji i udzielenie odpowiedzi w terminach ustalonych przepisami.

 

Prowadzone sprawy

 

Sprawy prowadzone zgodnie z wykazem rzeczowym akt opracowanym w szkole.

 

Karty usług - (podania, wnioski, druki).

Karty Usług SP 11

Duplikat Legitymacji Szkolnej

Duplikat Karty Rowerowej

Odpis Arkusza Ocen
załącznik:  załącznik:załącznik:
 wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej  wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej
  wniosek o wydanie odpisu arkusza ocen

 


  

 

 

 

 

 

 

Finanse, majątek

 

stan na dzień 31-12-2018 r.

 • Budynek Szkoły - 311 960,36  zł

 • Sala gimnastyczna - 53 271,18 zł

 • Place, boiska - 145 779,08 zł

 • Ogrodzenie - 23 671,50 zł

 • Plac zabaw - 139 687,64 zł

 • Powierzchnia - 1,082 ha

 

Bilans

 

Bilans za 2016 r.

pobierz

Rachunek Zysków i Strat 2016 r.

pobierz

Zestawienie Zmian w Funduszu 2016 r. 

pobierz

Bilans za 2017 r. 

pobierz

Rachunek Zysków i Strat 2017 r. 

pobierz

Zestawienie Zmian w Funduszu 2017 r.

 

pobierz

Bilans za 2018 r.

pobierz

Rachunek Zysków i Strat 2018 r.

pobierz

Zestawienie Zmian w Funduszu 2018 r.

pobierz


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

Szkoła prowadzi rejestry, ewidencje i archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zamówienia publiczne

 

Aktualne informacje na temat zamówień publicznych znajdują się na stronie internetowej placówki: http://sp11.resman.pl/przetargi/

   

Kontrole

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli. 

L.p

Instytucja Kontrolująca

Rok Kontroli

Przedmiot Kontroli

Wyniki Kontroli

Dokumenty do Pobrania

1.

Kuratorium Oświaty

2012

Organizacja i anazdzorowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zgodnie z przepisami prawa.

Bez wniosków uwag i zaleceń

2.

Kuratorium Oświaty

2012

Zgodność z przepisami prawa prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowanych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego.

Nie wydano zaleceń

3.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2013

Prawidłowość funkcjonowania półkolonii.

Nie wydano zaleceń

4.

Kuratorium Oświaty

2013

Organizacja zajęć rewalidacyjnych , w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej.

Nie wydano zaleceń

5.

Kuratorium Oświaty

2014

Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych.

Nie wydano zaleceń

6.

Kuratorium Oświaty

2014

Zgodność z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

Zaleca się zorganizować zajęcia w świetlicy tak, aby liczba uczniów przepadajacych na jednego wychowawcęnie przekraczała 25

7.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

2014

Kontrola związana z przygotowaniem obiektu do nowego roku szkolnego.

Nie wydano zaleceń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Informacje nieudostępnione

 
Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późń. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 11

ul. Podwisłocze 14, 35-11 Rzeszów 

 

Pliki do pobrania:

 Regulamin udostępniania informacji publicznej

Wniosek o udzielenie dostępu do informacji publicznej

Procedura postępowania w sprawie skarg i wniosków

  

Data opracowania

 

28 sierpnia 2013 r.


Opracował

 

Janina Dec - dyrektor szkoły


Zatwierdził

 

Janina Dec - dyrektor szkoły

 

Opublikował(a): 09.09.2019 11:05, Paweł Baran (SP 11)
Wytworzył(a): 29.10.2008 10:03, Beata Ożóg
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13666084
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl