Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza


Siedziba

Adres35-369 Rzeszów ul. Bernardyńska 4
Telefon / Fax
17 748 20 20 / 17 748 20 25
Strona WWWwww.sp1.rzeszow.pl
E-mailsekretariat@sp1.resman.pl
E-mailsp1_rzeszow@poczta.onet.pl
Skrytka ESP                              /SP1Rzeszow/SkrytkaESP 
Godziny pracy                            6.30 - 17.00 
  
 

 

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoMałgorzata Drozd-Ulijasz
Siedziba35-369 Rzeszów ul. Bernardyńska 4
Telefon17 748 20 22
E-maildyrektor@sp1.resman.pl
KompetencjeZgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy7:30 - 15:30

 

Kompetencje Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny:

- ocenia stan i warunki działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

- analizuje i ocenia efekty realizacji podstawy programowej i programów nauczania w szkole;

- udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

- inspiruje nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warukni do ich harmonijmego rozwoju psychofizycznego.

4. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.

6. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników, nie będących nauczycielami:

- zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników szkoły;

- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły,

- wystepuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczucieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

7. Podejmuje decyzje o wczesniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego, po zasięgnięciu opinii właściwej placówki.

8. Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.

9. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dokonuje skreślenia ucznia z listy, jeżeli uczeń nie jest już objęty obowiązkiem szkolnym.

10. Organizauje pracę szkoły, w szczególności godzinowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

11. Nadzoruje stan bhp szkoły oraz wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny, dba o ich stan techniczny.

12. organizuje przeglądy stanu technicznego obiektów szkolnych, prace konserwacyjno-remontowe oraz okresowe inwentaryzacje majątku szkoły.

13. Powierza funkcje kierownicze w szkole.

14. Wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej.

15. Wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

Podstawa prawna

Zaświadczenie potwierdzone przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz Naczelnika Wydziału Kultury, Oświaty i Rekreacji o istnieniu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 1994r.

Uchwała Nr LXIX/1288/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespole szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Forma prawna

gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Struktura organizacyjna

Szkoła Podstawowa Nr 1 jest publiczną szkołą sześcioletnią powszechną i obowiązkową.

Prowadzi naukę w dwu etapach edukacyjnych:

- I-szt etap edukacyjny: klasy I-III edukacja wczesnoszkolna,

- II-gi etap edukacyjny: klasy IV-VIII nauczanie blokowe.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej oraz szkolny plan nauczania.

 

Cele i zadania Szkoły Podstawowej Nr 1

Zadania szkoły zostały ujęte w rozdziale II § 6 i 7 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza.

Zadania dyrektora zostały ujęte w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku.

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1

Statutplik w załączniku

 

 

 Majątek szkoły

Budynek o powierzchni całkowitej 2485 m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 1887 m2)

Grunty o powierzchni 2116 m2 - działka nr 802/3, obr. 207 oraz 1300 m2 - działka nr 802/4, obr.207

Środki trwałe na dzień 31.12.2015r. - 1 258 473,24 zł

Wyposażenia na dzień 31.12.2015r. - 416 301,27 zł

Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2015r. - 36 344,74 zł

 

Finanse Szkoły

Bilans za 2015 r.pobierz

 

 

Bilans za 2016 r.pobierz

 

 

Bilans za 2017 r.pobierz

 

 

Bilans za 2018 r.pobierz

 

 

 

Plan fnansowyplik w załączniku

 

 

 

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw

Szkoła prowadzi i rejestruje sprawy wg rzeczowego podziału akt.

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie oraz w księgowości szkoły w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1. Sekretariat szkoły:

- zapisy dzieci do szkoły;

- sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły;

2. Księgowość szkoły:

- sprawy związane z finansami szkoły;

- wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zatrudnieniu;

- prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

- prowadzenie działalności socjalnej.

 

Wysokość opłat

Szkoła pobiera opłaty za:

- wydanie dyplikatu legitymacji szkolnej - 9,00 zł

- wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26,00 zł

Wysokość opłat za pobyt dziecka w Punkcie przedszkolnym reguluje uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Na wniosek zainteresowanych osób sekretariat oraz księgowość szkoły wydaje zaświadczenia zgodnie z ustawą KPA w godzinach pracy placówki.

1. Rejestry i ewidencje:

- zaświadczeń uczniów i nauczycieli;

- uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły;

- księga uczniów;

- wypadków uczniów i pracowników;

- zatrudnionych pracowników oraz emerytów i rencistów;

- dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne i arkusze ocen;

- zawiadomienia o przekazaniu ucznia;

- akta osobowe pracowników;

- karty czasu pracy;

- karty wydanej odzieży roboczej i ochronnej;

- znaczków pocztowych i listów poleconych;

- biletów MPK;

- książka doręczeń;

- pieczęci szkolnych;

- delegacji słuzbowych;

- wyjść służbowych pracowników;

- zarządzeń dyrektora szkoły;

- księga protokołów Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

2. Książka druków ścisłego zarachowania:

- świadectwa szkole,

- legitymacje szkolne;

- karty rowerowe;

- czeki bankowe;

- kwitariusze przychodowe;

- arkusze spisu z natury.

3. W programach komputerowych firmy Vulcan prowadzi się ewidencję:

- faktur;

- rapartów kasowych;

- środków trwałych;

- sprzętu i wyposażenia szkoły;

- zatrudnionych pracowników;

- kartoteki płacowe pracowników;

- zastępstw nauczycieli.

4. Archiwa:

- dokumenty osobowe i płacowe pracowników;

- dokumenty finansowe;

- dokumenty związane z obowiązkiem szkolnym;

- dokumenty związane z praca pedagogiczną szkoły.

 

Kontrole zewnętrzne

W 2015 roku przeprowadzono kontrole, protokoły z wystąpień pokontrolnych znajdują się w załączniku:

1. 27.02.2015r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia.

2. 27.02.2015r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

3. 20.04.2015r. - Kuratorium Oświaty - Kontrola doraźna.

W 2014 roku przeprowadzono kontrole, protokoły z wystąpień pokontrolnych znajdują się w załączniku:

1. 20.01.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

2. 27.01.2014r. - Kuratorium Oświaty - Arkusz kontroli zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach I i II oraz VI i V publicznej szkoły podstawowej z ramowym planem nauczania.

3. 19.02.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego bloku żywienia.

4. 19.02.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena stanu sanitarnego szkoły.

5. 25.04.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Ocena realizacji programu edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas".

6. 15.07.2014r. - Prezydent Miasta Rzeszowa - Prawidłowość wykonywania zadań w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7.   8.08.2014r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (dokonano wyłączenia danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

8. 21.08.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Kontrola związana z przygotowaniem szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego.

9. 30.10.2014r. - Kontrola placu zabaw GOCiN.

10. 9.12.2014r. - Archiwum Państwowe - Kontrola archiwum zakładowego. (dokonano wyłączenia danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)

Informacje udostępnione

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek (dostępny w załączniku).

 

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe uczniów – ochrona danych osobowych.

 

Ochrona Danych osobowych


Funkcja Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Rzeszowie pełni Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl

 Klauzula ogólna - pobierz

 Klauzula dla rodziców i uczniów - pobierz

 Informacja dotycząca monitoringu - pobierz

Data opracowania

22.08.2014 r.

 

Opracowała

Teresa Kunecka - dyrektor szkoły

 

Zatwierdziła

Teresa Kunecka - dyrektor szkoły

 

Osoba publikująca

Sylwia Kunecka - Pomoc administracyjna

 

Osoba wytwarzająca

Teresa Kunecka - dyrektor szkoły

Opublikował(a): 07.10.2019 14:03, Sylwia Kunecka
Wytworzył(a): 19.08.2008 09:04, Teresa Kunecka
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13760990
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl