Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 9

 

Siedziba


 

Adres

35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20

Telefon

17 74 83 250

Fax

17 74 83 246

E-mail

sekretariat@pp9.resman.pl

strona WWW

www.pp9.resman.pl

elektroniczna skrzynka podawcza 

www.epuap.gov.pl

Godziny pracy

6:30 do 17:00

 

 

Dyrektor


 

Imię i nazwisko

Elżbieta Pilińska

Siedziba

35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20

Telefon

17 74 83 245

E-mail

dyrektor@pp9.resman.pl

Kompetencje

Dyrektor Przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę przedszkola. Dyrektor zarządza jednostką jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa  Prezydenta Miasta Rzeszowa, w szczególności: kompetencje dyrektora - plik do pobrania

Godziny pracy

8:00 do 16:00, w tym godziny pracy dydaktycznej zgodnie z organizacją pracy

 

 

Przedmiot działalności i kompetencje jednostki


Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U. z 2012 poz 997

 

 

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw


Miejsce przyjmowania i załatwiania spraw:

Dyrektor  przyjmuje strony w poniedziałki  w godz:  8:00 do 11:00 ,  piątki: 14:00 do 17:00 w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20 tel: 17 748 32 45

 

Obowiązujące przepisy prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 3. Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Procedury skarg i wniosków

  

 

Statut, struktura organizacyjna


Strukturę wewnętrzną, zasady funkcjonowania, tryb pracy oraz szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk określa Statut oraz Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie.

 

 

Podstawa prawna


Decyzja Nr 19 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 26 lutego 1982 roku w sprawie utworzenia z dniem 1 marca 1982 roku Przedszkola Nr 9

Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Nr 0.IV.-0130/86/82 z dnia 10 maja 1982 roku w sprawie zmiany statusu Państwowego Przedszkola Nr 9 w Rzeszowie  

Uchwała Nr XIV/99/99 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie zmiany formy organizacyjno-prawnej Przedszkoli Publicznych Miasta Rzeszowa 

 

 

Majątek finanse, plany finansowe


Środki trwałe: 
- Budynek:707 296,26 zł,
- Budowle: 93 335,29 zł,
- Maszyny i urządzenia: 6 411,86 zł,
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie: 57 575,74 zł

 

 

 Udostępnianie Informacji Publicznej


Zasady udostępniania informacji publicznej przez Publiczne Przedszkole Nr 9 w Rzeszowie  określają, w szczególności następujące przepisy:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198)

 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

 3. Zarządzenie Nr 102/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie Instrukcji publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

 4. Zarządzenie  Nr 21/2014  Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania informacji publicznej  

 

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 ud.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 dip.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Publiczne Przedszkole Nr 9 w Rzeszowie powiadomi o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

 

 Wypełniony wniosek należy wysłać:

 • drogą elektroniczną na adres sekretariat@pp9.resman.pl
 • listownie na adres: Przedszkole Publiczne Nr 9,  ul. Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów

 

 

 

Rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych


Zakres i sposób prowadzenia ewidencji i  rejestrów  określa Instrukcja Kancelaryjna Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie  oraz Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych

W przedszkolu prowadzi się rejestry i ewidencje:

 

 1. Rejestr zarządzeń dyrektora
 2. Rejestr wypadków przy pracy
 3. Rejestr wypadków dzieci
 4. Rejestr skarg i wniosków
 5. Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
 6. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 7. Ewidencja czasu pracy pracowników
 8. Ewidencja godzin nadliczbowych pracowników
 9. Książka kontroli
 10. Książka obiektu budowlane
 11. Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników,
 12. Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej
 13. Rejestr dostawców i zawartych umów

 

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dokumenty archiwalne są udostępniane przez upoważnionych pracowników na terenie przedszkola osobom zainteresowanym  na ich wniosek.Ewidencje i rejestry są udostępniane powołanym do tego celu organom kontrolującym w zakresie określonym w przepisach prawa.

 

 

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli


 
Kontrole zewnętrzne:

Lp.Organ kontrolującyTermin kontroliCel kontroli
1.Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie11.01.2016 -18.01.2016r.Prawidłowe i rzetelne obliczanie składek ,ustalanie uprawnień do świadczeń ,prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe ,wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych .
Zalecenia: brak
2.Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie
25,26..02.201 6r.Kontrola wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy dot. podstawy prawnej zatrudnienia, szkoleń bhp i profilaktycznych badań lekarskich w oparciu o akta osobowe losowo wybranych do kontroli pracowników.
Zalecenia: decyzja ustna, wystąpienie
3.Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa04-15.04. 2016 r.Kontrola Gospodarki finansowej za
okres od 01 lipca do 31 grudnia 2015
Zalecenia: nie wydano zaleceń pokontrolnych
4.Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Rzeszowa11.08.2016 r.Czynności doradcze pn. „Utrzymanie porządku i czystości wokół obiektów kubaturowych Gminy Miasta Rzeszów – ze wskazaniem na placówki nadzorowane przez ED UM”
Zalecenia: realizacja działań naprawczych
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie11.09.2016 r.Kontrola warunków produkcji i obrotu żywnością w przedszkolu
Zalecenia: brak
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 04.05.2017 r.

Ocena stanu sanitarnego przedszkola
Zalecenia: brak

 

Wysokość opłat


Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017r  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w  roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych

 

 

Tryb działania


Przedszkole działa zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty( Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572): oraz Statutem Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się z wykorzystaniem systemów informatycznych. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Szczegółowe zasady naboru dzieci określa Regulamin rekrutacji

 

 

Data opracowania


 

11.08.2014 r.

 

Opracowanie


 

Elżbieta Pilińska

 

Zatwierdzenie


 

Elżbieta Pilińska

 

Osoba publikująca


 

Elżbieta Pilińska

 

Osoba wytwarzająca


 

Elżbieta Pilińska

Opublikował(a): 15.05.2019 08:42, Elżbieta Pilińska
Wytworzył(a): 24.10.2008 09:03, Elżbieta Pilińska
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12655848
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl