Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Publiczne Przedszkole Nr 5


Siedziba

Adres35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 13
Telefon17 748 32 09
Strona dyrektor@pp5.resman.pl
Godziny pracy6.30 - 17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwiskoAgata Kielar
Siedziba35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 13
Telefon17 748 32 09
E-maildyrektor@pp5.resman.pl
 Godziny przyjęć interesantów:

 poniedziałek - od 8.00 do 10.00 wtorek :14.00 - 16.00 oraz w innym umówionym terminie.

 

  Kompetencje:

 Dyrektor przedszkola:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz:

a) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, które stanowić będą zestaw programów wychowania przedszkolnego;
b) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
c) na wniosek rodziców wydaje decyzję na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu;
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psycho-fizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) kieruje pracami rady pedagogicznej, jako jej przewodniczący;
6) może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
zawiadamiając o tym niezwłocznie organ prowadzący;
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
9) jest kierownikiem zakładu pracy zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje o sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
c) występowania, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej z wnioskami w sprawach odznaczeń,
d) nagród, wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. 
Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są
w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)

 

 

Podstawa prawna

 

 Przedszkole Publiczne nr 5 w Rzeszowie działa na podstawie:

1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.2004r. z późniejszymi zmianami i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

2. Orzeczenia organizacyjnego z dnia 1 grudnia 1956 roku.

3. Statutu przedszkola.

 

Statut

 Statut PP5

 

 

Bilans roczny

2018 Bilans

 

 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dnia  12 grudnia 2017 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych. 

 

Tryb działania

 Ujęty w Statucie § 5 i 6

 

Tryb załatwiania spraw:

  • telefonicznie-tel.17 748-32-09
  • listownie:Przedszkole Publiczne Nr 5,ul.Lenartowicza 13, 35-051 Rzeszów
  • e-mail: dyrektor@pp5.resman.pl
  • osobiście- w godzinach pracy placówki
  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynko podawczej PP5 na platformie ePUAP 

 

Struktura organizacyjna 

Pobierz 

 

Finanse

 

Budynek wolnostojący o powierzchni użytkowej 908.38 m kw.
- komputer, monitor, drukarka – 4 szt.
- kserokopiarka – 1 szt.
- telefony – 3 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Przedszkole prowadzi wykaz akt opracowany dla jednostki zgodnie z wewnętrzną instrukcją kancelaryjną a w nich ewidencje i rejestry:

  • rejestr zaświadczeń, upoważnień, umów, wypadków przy pracy, wypadków dzieci,zamówień publicznych, zarządzeń dyrektora, udostępniania informacji publicznej;
  • ewidencja czasu pracy, świadczeń socjalnych, druków ścisłego zarachowania, zastępstw, środków trwałych;
  • archiwa: akt osobowych, dokumentów kancelaryjnych, kadrowych, finansowych i pedagogicznych.

 

Wykaz kontroli

 

 
 Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Rzeszowie
 

Lp.
Jednostka kontrolująca
Data kontroli
Zakres kontroli
 
1.
 
Kuratorium Oświaty
 
 
24.06.2014r.
 
Monitoring realizacji podstawy programowej.
 
 
2.
 
Państwowa Inspekcja Pracy
 
 
14-21.10.2014r.
 
Przestrzeganie  przez pracodawcę przepisów dotyczących wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy.
 
 
3.
 
SANEPID
 
 
13.01.2015r.
 
Kontrola okresowa- ocena stanu sanitarnego przedszkola i bloku żywienia.
 
 
4.
 
ZUS
 
 
16.01.2015r.
 
1.Prawidłowośc i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3.Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 

Informacje nieudostępnione

Nie udostępnia się akt osobowych wszystkich pracowników, ksiąg rachunkowych, wyciągów bankowych.

 

Data opracowania

15.05.2019r. 

Opracowała

Agata Kielar - dyrektor

 

Zatwierdziła

Agata Kielar - dyrektor

 

 

Opublikował(a): 15.05.2019 11:50, Agata Kielar
Wytworzył(a): 23.10.2008 14:49, Agata Kielar
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13091327
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl