Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

 

 Przedszkole Publiczne Nr 40


Siedziba

Adres

35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14

Telefon

17 74 83 442

Strona www

www.pp40.resman.pl

 Adres skrzynki ePUAP

 /PP40_Rzeszow/SkrytkaESP

E-mail

sekretariat@pp40.resman.pl

Godziny pracy

 

6.30-17.00

 

Dyrektor

Imię i nazwisko

Regina Pasierb

Siedziba

35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14

Telefon

17 74 83 442

E-mail

dyrektor@pp40.resman.pl

Kompetencje

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty ujęte w rozdziale V statutu przedszkola oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Kompetencje

Godziny pracy

 

 

Sposoby załatwiania spraw

 godziny pracy dydaktycznej zgodnie z organizacją pracy  wychowawczo-dydaktycznej na dany rok szkolny.
 

 

Dyrektor przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.Wszelkie sprawy można załatwać osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Przedszkole Publiczne Nr 40

ul. Rataja 14, 35-116 Rzeszów

 

Dyrektor przedszkola przyjmuje strony:

 – poniedziałki – w godz. 15.30 - 16.00

-   środy – w godz.  8.00 -9.00

 

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 14/1990 Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia Państwowego Przedszkola Nr 40 w Rzeszowie.

 

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego Nr 40

 

Statut

Statut PP Nr40 

Wysokość opłat

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje  Uchwała Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017r.. w sprawie określania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończ ą 6 lat w prowadzonych przez  Gminę Miasto Rzeszów  jednostkach oświatowych  Uchwała Nr  LII/1227/2017

 

Zadania

Zadania jednostki ujęte w Statucie przedszkola w rozdziale III.

 

Tryb działania

- rekrutacja dzieci do przedszkola – zgodnie z Regulaminem Rekrutacji

- zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie pracowników - zgodnie z Kodeksem Pracy i Kartą Nauczyciela,
- inne decyzje związane z organizacją pracy przedszkola w oparciu o zarządzenia Organu Prowadzącego, Kuratora Oświaty ,Mininistra Edukacji Narodowej

 

Finanse, majątek

Rzeczowy majątek trwały- 1.229.359,30 zł brutto, w tym: 

budynek, budowle -1167884,33zł                                                                                              

urządzenia techniczne - 61474,97 zł

Bilans 2016

Bilans 2017

 sprawozdanie finansowe za 2018r.pdf

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja prowadzona zgodnie z Instrukcją obiegu dokumentów obowiązującą w PP-40 w Rzeszowie.

 wykaz rejestrów:

- rejestr wypadków dzieci

- rejestr wypadków przy pracy

-  rejestr legitymacji służbowych nauczycieli

-rejestr wnioskow o udostepnienie informacji publicznej

-rejestr chorób zawodowych nauczycieli

- rejestr zarządzeń dyrektora

- rejestr zamówień publicznych

- ewidencja środkow trwałych

- ewidencja druków ścisłego zarachowania

- ewidencja pieczęci

- ewidencja zastępstw

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja zasobu archiwum

Informacje zgromadzone w rejestrach,ewidencjach i archiwach są udostepniane na wniosek osoby zainteresowanej

 

 Kontrole

Wykaz kontroli 2018

Informacje nieudostępnione

Protokoły Rad Pedagogicznych, akta osobowe, dane osobowe dzieci i ich rodziców – ochrona danych osobowych.

 

Udostępnianie Informacji Publicznej

Regulamin udostępniania informacji publicznej w PP Nr 40

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PP40, może być udostępniona na wniosek.

Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej można pobrać poniżej:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 Wypełniony wniosek należy przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp40.resman.pl

  • listownie na adres: Przedszkole Publiczne nr 40, 35-116 Rzeszów ul.Rataja14

 

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Przedszkole Publiczne Nr 40  w Rzeszowie.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 40 w Rzeszowie z  siedzibą przy ul. Rataja14, 35-116 Rzeszów, tel. 17 748 34 42,17 748 34 45, sekretariat@pp40.resman.pl

 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 17 875 43 74 lub adresem e-mail: iod1@erzeszow.pl

 

3. Przedszkole może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

rekrutacji oraz spraw pracowniczych,

obsługi księgowej przedszkola,

prowadzenia analiz statystycznych,

wynajmu pomieszczeń,

prowadzenia postępowań o dostawy i usługi,

przechowywania danych dla celów archiwalnych.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

5. W związku z przetwarzaniem przez Przedszkole, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy   
        dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 

6. Przetwarzanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Przedszkole Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

Data opracowania

 25.09.2015 r.

 

Opracowanie

Regina Pasierb - dyrektor przedszkola

 

Zatwierdzenie

Regina Pasierb  - dyrektor przedszkola

 

Osoba wytwarzająca

Regina Pasierb- dyrektor przedszkola


 

Opublikował(a): 10.05.2019 16:04, Regina Pasierb
Wytworzył(a): 24.10.2008 14:26, Alfreda Cyran
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 12352351
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl