Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Biuletyn Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Rzeszowie

 Publiczne Przedszkole Nr 4  


 Siedziba  

Adres ul. Śniadeckich 18, 35-006 Rzeszów
Telefon 17 748 32 00
E-mail sekretariat@pp4.resman.pl
Godziny pracy 6.30 - 17.00

 

Elektroniczna skrzynka podawcza: www.epuap.gov.pl

Strona internetowa:        

http://www.pp4.resman.pl/

 

Dyrektor 

Imię i nazwisko Halina Kwolek
Siedziba ul. Śniadeckich 18, 35-006 Rzeszów
Telefon 17 748 32 01
E-mail sekretariat@pp4.resman.pl
Kompetencje Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz pełnomocnictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
Godziny pracy Nienormowany czas pracy

  


 Wysokość opłat 

Wysokośc opłat z pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje Uchwała Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/1227/2017 z dn. 12.12.2017r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów.

 

Zadania 

 Do głównych zadań przedszkola należą:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

 • sprawowanie opieki nad wychowankami i zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu w placówce;

 • rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci;

 • umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych;

 • współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla rozwoju dzieci;

 • przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

  

Tryb działania  

 Przedszkole działa na podstawie: 

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań między organami Przedszkola, określają ich kompetencje, a także regulują zasady współdziałania.

 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17).

 4. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6 , poz.69).

 5. Rozporządzenia MEN Nr 33 z 6 października 1992r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz.U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późn. zm.).

 6. Statutu przedszkola.

 

Podstawa prawna 

Przedszkole jako jednostka budżetowa to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która nie ma osobowości prawnej. Swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast dochody budżetowe odprowadzane są odpowiednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dołączono załączniki w tym zakresie:

   

 Sprawozdanie finansowe za 2018r.

Bilans na dzień 31.12.2018r.

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.

INFORMACJA DODATKOWA


 Statut przedszkola

Statut Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie

 

 Finanse, majątek

1. Powierzchnia budynku przedszkola – 547,92 m2
2. Grunty o powierzchni – 4072 m2
3. Maszyny i urządzenia techniczne:
- komputer i monitor – 4 szt.
- kserokopiarka – 1 szt.
- telefony – 4 szt.
- drukarki – 3 szt.
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

 

Rejestry, ewidencje, archiwa, udostępnianie informacji publicznej 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej.

Obowiązek wytwarzania informacji publicznej ciąży na Dyrektorze Przedszkola Publicznego nr 4 w Rzeszowie, który w ściśle określonych sytuacjach może zlecić udostępnienie takiej informacji pracownikowi przedszkola, którego zakres odpowiedzialności ściśle pokrywa się z tematyką, zakresem informacji zawartym we wniosku.

  

Godziny przyjęć interesantów m.in. w sprawie udostępniania informacji publicznej: dni pracujące w godz. 8.00 – 12.00.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wzór wniosku o udostepnienie informacji publicznej można pobrać poniżej: 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: 

Rejestr w/w wniosków prowadzi Dyrektor Przedszkola.

Informacja publiczna, która może być udostępniona bezzwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Procedura udostępniania informacji publicznej:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nastąpią okoliczności uniemożliwiające udostępnie informacji w w/w terminie, wówczas powiadamia się w tym samym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji będzie się wiązać z poniesieniem przez przedszkole kosztów (związanych m.in. ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku), wówczas wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o wysokości opłaty odpowidającej tym kosztom. Udostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o kosztach, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Przedszkole zapewnia możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub przesłanie informacji publicznej albo przeniesienie jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

 

Wypełniony wniosek należy przesłać: 

 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pp4.resman.pl

 • listownie na adres: Publiczne Przedszkole nr 4, 35-006 Rzeszów; ul. Śniadeckich 18

 

 Informacje udostępniane na wniosek  

Rejestry prowadzone w przedszkolu do których dostęp jest możliwy na wniosek:

 • rejestry pism wychodzących i przychodzących

 • rejestr akt osobowych

 • rejestr aktów awansu zawodowego

 • rejestr wypadków przy pracy

 • rejestr wypadków dzieci

 • ewidencja księgozbioru

 • ewidencja pieczęci

 • ewidencja zastępstw

 • ewidencja czasu pracy

 • rejestr badań lekarskich pracowników

 • ewidencja chorób zawodowych nauczycieli

 • ewidencja teczek osób - archiwum zakładowe

 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

 • rejestr zamówień publicznych

 • ewidencja środkow trwałych

 • ewidencja druków ścisłego zarachowania


Informacje nieudostępnione  

- Protokoły Rad Pedagogicznych (tajemnica służbowa);
- Akta Osobowe Pracowników (ochrona danych osobowych);
- Druki ścisłego zarachowania

 

Kontrole zewnętrzne 


Wykaz przeprowadzonych kontroli zewnętrznych od 2012r. (dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających) do których dostęp jest możliwy na wniosek:

 

 • dn. 22.10.2012r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • dn. 23.01.2013r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • dn. 04.09.2013r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • dn. 06.02.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • dn. 21.02.2014r. - Państwowa Inspekcja Pracy
 • dn. 07.03.2014r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
 • dn. 07.10.2014r. - 24.10.2014r. - Kontrola zewnętrzna Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszów; Kontrola kompleksowa funkcjonowania jednostki; w szczególności dokonywania zakupów i prowadzenia gospodarki magazynowej - informacja pokontrolna
 • dn. 26.03.2015r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 • dn. 11.01.2016r. - 15.01.2016r. - Ewaluacja całościowa - Kuratorium Oświaty
 • dn. 20.01.2016r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - protokół kontroli sanitarnej
 • dn. 11.03.2016r. - 23.03.2016r. - Kontrola zewnętrzna Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszów; Kompleksowa kontrola finansowainformacja pokontrolna
 • dn. 02.06.2016r. - 07.06.2016r. - Kontrola przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - protokół kontroli z dn. 07.06.2016r.
 • dn. 10.06.2016r. - Kontrola przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie - protokół kontroli z dn. 10.06.2016r.
 • dn. 06.02.2017r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - protokół kontroli sanitarnej
 • dn. 06.02.2018r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - protokół kontroli sanitarnej
 • dn. 04.02.2019r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - protokół kontroli sanitarnej

 

RODO

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Publicznego Nr 4 w Rzeszowie:

 

Mariusz Stochla

 

email – iod1@erzeszow.pl

 

 

 

 

 

Data opracowania 

 10.10.2019r.

 

Opracowała 

Renata Kojder - Główna Księgowa


Zatwierdziła  

Halina Kwolek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4

 

Redaktorem strony BIP jest:

mgr Halina Kwolek

tel. 17 74 83 201

mail: sekretariat@pp4.resman.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikował(a): 10.10.2019 13:35, Renata Kojder
Wytworzył(a): 23.10.2008 14:28, Halina Kwolek - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4
Drukuj Poleć znajomym

Ilość odwiedzin: 13381340
Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów   |   Infolinia: 17 788 99 00, Fax: 017 87 54 105   |   WWW: www.rzeszow.pl   |   E-mail: umrz@erzeszow.pl